สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

การจัดการข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการในระดับตำบล (ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช)

assignment
บันทึกกิจกรรม
จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์30 มิถุนายน 2560
30
มิถุนายน 2560รายงานจากพื้นที่ โดย supistra na lampang
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อจักทำรายงานฉบับสมบูรณ์

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

รายงานตามแผนจัดทำกิจกรรมฉบับสมบูรณ์

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้รายงานฉบับสมบุรณ์จำนวน 10 เล่มจัดส่งให้ สจรส.มอ.เรียบร้อยแล้ว

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 3 คน จากที่ตั้งไว้ 3 คน
ประกอบด้วย

คณะกรรมการในโครงการ

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการอาหารกลางวัน ณ.สจรส.มอ.29 มิถุนายน 2560
29
มิถุนายน 2560รายงานจากพื้นที่ โดย supistra na lampang
circle
วัตถุประสงค์

เพื่ออบรมเมนูจัดการอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการขับเคลื่อนการจัดการระบบอาหารแบบบูรณาการ วันที่29-30 มิถุนายน 2560

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีความรู้ความเข้าใจในมาตราฐานอาหารกลางวัน สามารถใช้โปรแกรมINMU-School Lunch ทำให้มีความรู้ด้านการจัดการเมนูอาหาร
ความรู้ด้านโภชนาการ

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 4 คน จากที่ตั้งไว้ 4 คน
ประกอบด้วย

ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสหร้า

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ความต้องการในการจัดเมนูอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

กลุ่มเมนูอาหารและคุณค่าทางโภชนาการ

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

การจัดหาแหล่งวัตถุดิบที่เหมาะสม

จัดเวทีคืนข้อมูลร่างแผนยุทธศาตร์ตำบลไสหร้า26 มิถุนายน 2560
26
มิถุนายน 2560รายงานจากพื้นที่ โดย supistra na lampang
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อคืนข้อมูลแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลไสหร้า

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กร
 • เพื่อพัฒนาการเกษตรและปศุสัตว์เพื่อให้เกิดอาชีพและรายได้ของเกษตรกร
 • เพื่อเป็นแนวทางการวิเคราะห์ทุนชุมชน ในด้านความมั่นคงทางอาหาร และโภชนาการสมวัย
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • จะทำให้เกิดกลุ่มอาชีพ เช่น กลุ่มทำเครื่องแกงกลุ่มทำน้ำยาล้างจาน
 • มีหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เช่น กลุ่มส่งเสริมอาชีพกลุ่มทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ต้องช่วยกันดูแลและทำความเข้าใจในระบบและแบบแผนการปฎิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

จัดเวทีคืนข้อมูลเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ระบบอาหารตำบลไสหร้า23 พฤษภาคม 2560
23
พฤษภาคม 2560รายงานจากพื้นที่ โดย supistra na lampang
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำข้อมูลร่างแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารตำบลไสหร้า

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • เปิดการประชุมชี้แจงโครงการ โดย นายกิตติศักดิ์ทองเกตุ หัวหน้าสำนักปลัด
 • ชี้แจงเป้าหมายของการทำโครงการการจัดากรข้อมูลความมั่นคงทางอาหารตำบลไสหร้า โดยคุณวรรณา สุวรรณชาตรี เจ้าหน้าที่ สจรส.ม.อ.
 • แบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหาร ใน 3 ประเด็น คือ กลุ่มความมั่นคงทางอาหาร กลุ่มอาหารปลอดภัย และกลุ่มโภชนาการสมวัย
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สามารถจัดทำข้อมูลร่างแผนยุทธศาสตร์สำหรับอบต.ไสหร้าได้ รวมกันจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์เพื่อที่จะนำแร่างแผนที่ได้ไปประกอบการจัดทำเวทีของจังหวัดนครศรีธรรมราช - แผนการา่งเสริมปลูกผักในสวนยางพารา(อายุยาง 1-3ปี) -โครงการส่งเสริมให้มีมาตราการจัดการดินและน้ำ -โครงการภาวะโภชนาการในเด็กและเด็กก่อนวัยเรียน -โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโภชนาการในเด็ก

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 32 คน จากที่ตั้งไว้ 35 คน
ประกอบด้วย

กลุ่มสมาชิก อสม.ต.ไสหร้าผู้ดูแลระบบความมั่นคงอาหาร ส.อบต.ไสหร้า เจ้าหน้าที่ร.พ.พยุพระราชฉวาง

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

การทำงานร่วมกับยังไม่เกิดผลสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมาย

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ต้องหน้าข้อมูลเพิ่มเติม

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ข้อมูลที่ได้รับยังไม่ครบ

ประชุมคณะทำงานเตรียมข้อมูลเพื่อจัดเวทีคืนข้อมูล19 พฤษภาคม 2560
19
พฤษภาคม 2560รายงานจากพื้นที่ โดย supistra na lampang
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อประชุมคณะทำงานเตรียมข้อมูลเวทีคืนข้อมูล

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

คณะกรรมการในโครงการได้ร่วมประชุมวางแผนการจัดเวทีคืนข้อมูลและจัดทำแผนร่างยุทธศาสตร์ระบบอาหารในตำบลไสหร้า โดยได้กำหนดผู้เข้าร่วมประชุม การเตรียมเอกสาร และกระบวนการในเวที

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะกรรมการในโครงการ ได้สรุปว่าจะจัดเวทีคืนข้อมูลและจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารในวันที่ 23 พฤษภาคม 60 ที่ อบต.ไสหร้า โดยเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมจัดทำแผน ได้แก่ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเดจพระยุพราชฉวาง เจ้าหน้าที่ อบต. ครู กศน. อสม. และเกษตรกรชาวสวนยาง

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 25 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

เจ้าหน้าที่อบต.ไสหร้า  ส.อบต.ไสหร้า  สมาชิกอสม.ต.ไสหร้า

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ความเข้าใจในการทำแผน

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ต้องทำข้อมูลที่ขาดหายให้ครบ

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

จำนวนในการลงพื้นที่มีน้อย

ประชุมตรวจเอกสารการเงินโดย สจรส.มอ.1 พฤษภาคม 2560
1
พฤษภาคม 2560รายงานจากพื้นที่ โดย supistra na lampang
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางการเงินงวดที่1

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางการเงินงวดที่1

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้รับคำแนะนำเรื่องการจัดทำเอกสารทางการเงินโดยสจรส.มอ.เพื่อให้ถูกต้อง

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 8 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานในโครงการและคณะสจรส.มอ.

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ลงข้อมูลทางการเงินยังไม่ครบ

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ถอนเงินเปิดบัญชี31 มีนาคม 2560
31
มีนาคม 2560รายงานจากพื้นที่ โดย supistra na lampang
circle
วัตถุประสงค์

ถอนเงินค่าเปิดบัญชี

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เพื่อถอนเงินค่าเปิดบัญชี

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้ถอนเงินค่าเปิดบัญชี 100 บาท

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

เจ้าหน้าที่โครงการ

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

วิเคราะห์ข้อมูลความมั่นคงทางด้านอาหาร1 มีนาคม 2560
1
มีนาคม 2560รายงานจากพื้นที่ โดย supistra na lampang
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลความมั่นคงทางด้านอาหาร

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

นำข้อมูลจากแบบสอบถามที่คีย์ในระบบ Excel มาวิเคราะห์และจัดกลุ่มตามประเด็น ความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย ซึ่งได้เรียนรู้การวิเคราะหืข้อมูลจากการจัดอบรมโดยทีม สจรส.ม.อ.

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 1 คน
ประกอบด้วย

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

คีย์ข้อมูลจากแบบสอบถามลงโปรแกรม Excel1 มีนาคม 2560
1
มีนาคม 2560รายงานจากพื้นที่ โดย supistra na lampang
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อบันทึกข้อมูลความมั่นคงทางอาหารลงโปรแกรม Excel

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

นำข้อมูลที่เก็บได้จากแบบสอบถาม มาคีย์ลงโปรแกรม Excel เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องความมั่นคงทางอาหารในตำบลไสหร้า จำนวน .....ชุด

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้จำนวนในข้อมูลแบบสอบถามในแต่ละลายละเอียดของแบบสอบถาม - ข้อมูลเรื่องข้าว - ข้อมูลเรื่องผักสวนครัว - ข้อมูลเรื่องยางพารา - ข้อมูลเรื่องปาล์ม - ข้อมูลเรื่องการเลี้ยงสัตว์

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 4 คน จากที่ตั้งไว้ 4 คน
ประกอบด้วย

พนักงาน อบต.ไสหร้า

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุมส่งแบบสอบถามการจัดการข้อมูลความมั่นคงด้าน อาหารการจัดการข้อมูลความมั่นคงทางอาหาร11 พฤศจิกายน 2559
11
พฤศจิกายน 2559รายงานจากพื้นที่ โดย supistra na lampang
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อเก็บข้อมูลความมั่นคงทางอาหารในตำบลไสหร้า

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล เก็บข้อมูลจำนวน 285 ชุดในตำบลไสหร้า8 หมู่บ้าน ใช้วิธีการสำรวจ สัมภาษณ์ โดยใช้คำถามจากแบบสอบถามเป็นคำถามหลัก เรื่องที่เก็บเป้นเรื่องความมั่นคงทางอาหารตำบลไสหร้า การเก้บข้อมูลในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก ส.อบต.ไสหร้า อสม. ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ อบต.

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้รับข้อมูลแบบสอบถามทั้งหมด 279 ชุด ข้อมูลที่พบ มีการทำการเกษตรส่วนใหญ่จะเป็นการทำการเกษตรสวนยางพาราเป็นส่วนมากและจะมีการทำสวนปาล์มรองลงมาจากยางพารามีการเลี้ยงสัตว์และทำสวนผัก-ผลไม้

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 23 คน จากที่ตั้งไว้ 30 คน
ประกอบด้วย

สอบต.ไสหร้า, อสม.ตำบลไสหร้า 8 หมู่บ้าน,ผู้ใหญ่บ้าน อบต.ไสหร้า

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ส่วนราชการต้องลงพื้นที่ด้วย

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

การลงพิกัด

ประชุมคณะทำงานการจัดการข้อมูลความมั่นคงด้านอาหาร19 ตุลาคม 2559
19
ตุลาคม 2559รายงานจากพื้นที่ โดย supistra na lampang
circle
วัตถุประสงค์

ประชุมคณะทำงาน ออกแบบสำรวจการจัดการข้อมูลความมั่นคงทางด้านอาหารตำบลไสหร้า

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

แจ้งที่ประชุมทราบเพื่อนำเครื่องมือแบบสอบถามไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ก่อนรับแบบสอบถามเพื่อนำไปสำรวจในแต่ละหมู่บ้านทั้งหมด 280 ชุด

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เก็บข้อมูลความมั่นคงทางอาหาร จำนวน 8 หมู่บ้าน ได้ข้อมูล 280 ชุด เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา ทำสวนยางพารา ใช้ปุ๋ยเคมีในการเกษตร ข้อมูลที่ได้จะนำไปรวบรวมคีย์ลงในโปรแกรม EXcel เพื่อนำไปจัดทำ Mapping ระบบอาหาร

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 22 คน จากที่ตั้งไว้ 25 คน
ประกอบด้วย

สอบต.ไสหร้า,คณะ อสม.ตำบลไสหร้า จำนวน 8 หมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพระยุพราชฉวาง

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

เวทีชี้แจงโครงการและจัดทำข้อตกลง30 สิงหาคม 2559
30
สิงหาคม 2559รายงานจากพื้นที่ โดย supistra na lampang
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อชี้แจงโครงการและจัดตั้งคณะทำงาน วางแผนลงทำกิจกรรม

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ตามรายละเอียดรายงานการประชุม

 • ระเบียบวาระที่๑ประธานแจ้งเพื่อทราบ โดยนายกิตติศักดิ์ทองเกตุหัวหน้าสำนักปลัด
 • ระเบียบวาระที่๒เรื่องรับรองรายงานการประชุม
 • ระเบียบวาระที่๓เรื่องแจ้งเพื่อทราบ นายทวีปรัตนะพร้อมด้วยคุณปราโมทย์พรมพิทักษ์ในการปฏิบัติงานของ ระบบการทำงานเรื่อง ด้านความมั่งคงทางอาหาร ด้านความปลอดอาหาร ด้านโภชนาการสมวัย
 • ระเบียบวาระที่๔เรื่องเพื่อพิจารณา การแต่งตั้งคณะกรรมการทำงานกองทุนการจัดการอาหารปลอดภัยตำบลไสหร้า
 • ระเบียบวาระที่๕เรื่องอื่นๆ
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เพื่อให้เกิการดำเนินงานในกิจกรรม

1.ได้ไปศึกษาดูงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลควนรู ในการปฏิบัติงานของ ระบบการทำงาน

 • ด้านความมั่งคงทางอาหาร
 • ด้านความปลอดอาหาร
 • ด้านโภชนาการสมวัย

2.การแต่งตั้งคณะกรรมการทำงานกองทุนการจัดการอาหารปลอดภัยตำบลไสหร้า

3.ได้กำหนดวันจัดทำข้อมูลด้านความมั่งคงทางอาหาร

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 22 คน จากที่ตั้งไว้ 30 คน
ประกอบด้วย

ส.อบต.ไสหร้า , อสม.ต.ไสหร้า 8 หมู่บ้าน 

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-