สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : การจัดการข้อมูลความมั่นคงด้าน อาหารการจัดการข้อมูลความมั่นคงทางอาหาร

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : การจัดทำข้อมูล สถานการณ์ด้านอาหารปลอดภัย

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 : การจัดการข้อมูลสถานการณ์ด้านสภาวะโภชนาการการจัดทำข้อมูลสถานการณ์ด้านภาวะโภชนาการ

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 : การกำหนดเป้าหมาย หรือ ภาพอนาคตของชุมชนที่ต้องการในเรื่องความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 : การกำหนดยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นประเด็นความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย การกำหนดยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นประเด็นความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 6 :

รวม 0 0.00 0 0.00

หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้