สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

การจัดการข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการในระดับตำบล (ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช)

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
30 ส.ค. 59 เวทีชี้แจงโครงการและจัดทำข้อตกลง 30 20,000.00 4,450.00
19 ต.ค. 59 ประชุมคณะทำงานการจัดการข้อมูลความมั่นคงด้านอาหาร 25 10,000.00 5,398.00
11 พ.ย. 59 ประชุมส่งแบบสอบถามการจัดการข้อมูลความมั่นคงด้าน อาหารการจัดการข้อมูลความมั่นคงทางอาหาร 30 10,000.00 10,550.00
2 มี.ค. 60 คีย์ข้อมูลจากแบบสอบถามลงโปรแกรม Excel 4 20,000.00 5,500.00
10 มี.ค. 60 วิเคราะห์ข้อมูลความมั่นคงทางด้านอาหาร 1 10,000.00 3,000.00
31 มี.ค. 60 ถอนเงินเปิดบัญชี 2 0.00 100.00
1 พ.ค. 60 ประชุมตรวจเอกสารการเงินโดย สจรส.มอ. 10 0.00 370.00
19 พ.ค. 60 ประชุมคณะทำงานเตรียมข้อมูลเพื่อจัดเวทีคืนข้อมูล 20 0.00 11,479.00
23 พ.ค. 60 จัดเวทีคืนข้อมูลเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ระบบอาหารตำบลไสหร้า 35 10,000.00 16,400.00
26 มิ.ย. 60 จัดเวทีคืนข้อมูลร่างแผนยุทธศาตร์ตำบลไสหร้า 30 0.00 12,650.00
28 มิ.ย. 60 ร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการอาหารกลางวัน ณ.สจรส.มอ. 4 0.00 7,500.00
30 มิ.ย. 60 จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ 3 0.00 4,000.00
รวม 194 80,000.00 12 81,397.00