สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 3

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 3
ภายใต้โครงการ โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ และพัฒนากลไกสุขภาวะระดับพื้นที่ (77 จังหวัด)
ภายใต้องค์กร สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.)
รหัสโครงการ 000000
วันที่อนุมัติ 5 สิงหาคม 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 5 สิงหาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2564
งบประมาณ 655,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพนมศักดิ์ เอมอยู่
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นายพนมศักดิ์ เอมอยู่
พื้นที่ดำเนินการ นครสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงเพชร ชัยนาท พิจิตร
ละติจูด-ลองจิจูด 15.683876172109,100.14912044663place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 327,500.00
2 1 ต.ค. 2563 30 เม.ย. 2564 327,500.00
3 0.00
รวมงบประมาณ 655,000.00
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

1.เพื่อลดปัญหาสุขภาพของคนไทย 2.เพื่อพัฒนากลไกกองทนุหลักประกันสุขภาพใน อปท. ในการควบคุม ปัจจัยเสี่ยงและการเคลื่อนไหวทางกาย 3. เพื่อพัฒนารูปแบบการทำงานเชื่อมโยงกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) 4.เพื่อพัฒนารูปแบบการทำงานร่วมกันระหว่าง สปสช. สธ. สสส. อปท. 5.พัฒนาขีดความสามารถของกลไกกองทุน หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น เพื่อให้กองทุน หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นแต่ละกองทุน และทีมพี่เลี้ยงร่วมกันทำแผนจัดการและพัฒนาโครงการ

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 พัฒนากลไกการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะในพื้นที่ในการทำแผน พัฒนาโครงการ และติดตาม ประเมินผลโครงการโดยดำเนินการร่วมกันของเครือข่ายสสส. สปสช. และสธ.

คณะทำงานระดับเขตได้รับการพัฒนาด้านการทำแผน การพัฒนาโครงการ และติดตามประเมินผลโครงการเครือข่าย สสส. สปสช. สธ. ร้อยละ หมายถึง 70 % ของคณะทำงานที่มาเข้าร่วมประชุมจาก 15 คน

70.00
2 ดำเนินการนำร่องพื้นที่ต้นแบบการบูรณาการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาวะในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยดำเนินการร่วมกับกลไกในพื้นที่ ที่มาจากเครือข่ายสสส. สปสช.และสธ.และกองทุน ฯในการพัฒนาศักยภาพของโครงการที่จะได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ฯ และบูรณาการการทำงานร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)

มีจำนวนโครงการที่มีรายงานการติดตาม หมายถึงโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณแล้ว อย่างน้อย กองทุนละ 1 โครงการ ของเขต 3 จะได้ 37 โครงการ

37.00
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
1 การ coaching ทีมระดับเขต ให้สามารถสนับสนุนการจัดทำแผน การพัฒนาข้อเสนอโครงการ และการใช้ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 81 99,800.00 5 94,030.00
17 พ.ย. 62 การประชุมชี้แจงทีมระดับเขต 15 19,960.00 19,960.00
4 ธ.ค. 62 การประชุมทีมระดับเขตในการจัดทำแผนกองทุน และพัฒนาข้อเสนอโครงการ และการใช้โปรแกรมonline 15 19,960.00 19,960.00
14 ธ.ค. 62 การประชุมทีมระดับเขตในการจัดทำแผนกองทุน และพัฒนาข้อเสนอโครงการ และการใช้โปรแกรมonline 15 19,960.00 19,960.00
18 ก.พ. 63 การประชุมทีมระดับเขต เพื่อติดตามและประเมินผลโครงการ ระยะที่ 1 15 19,960.00 18,150.00
22 พ.ค. 63 การประชุมทีมระดับเขต เพื่อติดตามและประเมินผลโครงการ ระยะที่ 2 15 17,500.00 16,000.00
1 พ.ย. 63 การประชุมหารือฯ 6 2,460.00 -
2 การ coaching ทีมระดับพื้นที่ ให้สามารถสนับสนุนผู้เสนอโครงการในการจัดทำแผน การพัฒนาข้อเสนอโครงการ และการติดตามโครงการ ทั้งในขั้นตอนการจัดทำแผนกองทุนตำบลฯ พัฒนาโครงการและการติดตาม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 470 374,900.00 10 274,212.00
6 ธ.ค. 62 การประชุมทีมระดับพื้นที่ เพื่อการพัฒนาและจัดทำข้อเสนอโครงการกองทุนใน อ.โพทะเล จ.พิจิตร 60 35,000.00 34,616.00
6 ธ.ค. 62 การประชุมทีมระดับพื้นที่ เพื่อการพัฒนาและจัดทำข้อเสนอโครงการกองทุนใน ทศ.หาดทะนง จ.อุทัยธานี 30 10,000.00 10,000.00
6 ธ.ค. 62 การประชุมทีมระดับพื้นที่ เพื่อการพัฒนาและจัดทำข้อเสนอโครงการกองทุนใน ทศ.พยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 30 10,000.00 10,000.00
6 ธ.ค. 62 การประชุมทีมระดับพื้นที่ เพื่อการพัฒนาและจัดทำข้อเสนอโครงการ กองทุนในอำเภอคลองขลุง จ.กำแพงเพชร 60 25,000.00 25,000.00
6 ธ.ค. 62 การประชุมทีมระดับพื้นที่ เพื่อการพัฒนาและจัดทำข้อเสนอโครงการกองทุนใน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 40 20,000.00 17,400.00
21 ก.พ. 63 การประชุมทีมระดับพื้นที่ เพื่อการพัฒนาและจัดทำข้อเสนอโครงการ กองทุนในอำเภอคลองขลุง จ.กำแพงเพชร 60 35,900.00 35,900.00
3 ก.ค. 63 การประชุมทีมระดับพื้นที่ เพื่อการพัฒนาและจัดทำข้อเสนอโครงการกองทุนใน จ.นครสวรรค์ และ จ.อุทัยธานี 10 6,300.00 6,300.00
9 ก.ค. 63 การประชุมทีมระดับพื้นที่ เพื่อการพัฒนาและจัดทำข้อเสนอโครงการกองทุนใน อ.โพทะเล จ.พิจิตร 50 35,000.00 30,000.00
10 ก.ค. 63 การประชุมทีมระดับพื้นที่ เพื่อการพัฒนาและจัดทำข้อเสนอโครงการกองทุนใน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 40 20,000.00 23,080.00
1 - 2 ส.ค. 63 การประชุมทีมระดับพื้นที่ เพื่อติดตามแผนฯ ครั้งที่ 1 40 89,500.00 81,916.00
1 ต.ค. 63 การประชุมทีมระดับพื้นที่เพื่อติดตามฯ ครั้งที่ 2 50 88,200.00 -
3 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนและข้อเสนอโครงการ (ทีมพี่เลี้ยงลงพื้นที่/จัดประชุมในพื้นที่ พชอ.) กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 64 69,000.00 0 0.00
23 พ.ย. 63 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนและข้อเสนอโครงการ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1 24 16,000.00 -
1 มี.ค. 64 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนและข้อเสนอโครงการ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2 40 53,000.00 -
4 การติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการในพื้นที่ อย่างน้อย 3 ครั้งต่อ พชอ. กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 110 111,300.00 1 28,412.00
12 มิ.ย. 63 การประชุมทีมระดับพื้นที่ เพื่อติดตามงานในพื้นที่ พชอ.จ.กำแพงเพชร 50 28,500.00 28,412.00
10 ม.ค. 64 ประชุมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ เพื่อติดตามโครงการ 30 37,100.00 -
1 เม.ย. 64 การประชุมสังเคราะห์ผลการดำเนินงานและสรุปผล 30 45,700.00 -
  1. ประชุมทีมแกนนำระดับเขต
  2. ประชุมทีมระดับพื้นที่
  3. สนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ เรื่องการจัดทำแผน การพัฒนาโครงการ และติดตามโครงการ /เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ สนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่
  4. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานจากทีมอำนวยการ
stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  1. กลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคจากภาคีเครือข่าย ด้วยงบประมาณจากกองทุนสุขภาพครอบคลุมเพิ่มขึ้น
  2. หน่วยบริการ องค์กรหรือกลุ่มประชาชน มีศักยภาพในการพัฒนาโครงการที่มีคุณภาพ
stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2562 09:06 น.