สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

ประเมินผลภายใน การจัดบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ประเมินผลภายใน การจัดบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม
ภายใต้โครงการ งานประเมินผลภายใน
ภายใต้องค์กร สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.)
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 1 กรกฎาคม 2563
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2563 - 8 ธันวาคม 2564
งบประมาณ 105,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ ผศ.ดร.ปรียา แก้วพิมล คณะพยาบาลศาสตร์ มอ.ปัตตานี และคณะ
ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.ปรียา แก้วพิมล, ภมรรัตน์ ชมพูประวิโร
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสตูล อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี อำเภอธารโต จังหวัดยะลา อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ก.ค. 2563 28 ก.พ. 2564 75,000.00
2 1 มี.ค. 2564 30 ก.ย. 2564 30,000.00
รวมงบประมาณ 105,000.00
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 สถานการณ์ที่ 1 การแพร่ระบาดของโณคโควิด-19 ในประเทศและในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ที่มีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น บางจังหวัดการแพร่ระบาดจัดอยู่ในกลุ่ม 5-10 อันดับแรกของประเทศ ทำให้บุคลากรสาธารณสุขด่านหน้าต้องมาทำงานเชิงรุกในการแก้ปัญหา สถานการณ์แพร่ระ
1.00
2 การทำงานในระยะนี้มีการพัฒนาคู่มือแนวปฏิบัติระบบบริการสุขภาพในหน่วยบริการสุขภาพและชุมชนท้องถิ่นลงสู่การปฏิบัติ เนื่ืองจากแนวปฏิบัติเชิงศาสนาและความเชื่ือเป็นประเด็นอ่อนไหว ทางศวนส.มีการวิพากษ์นำเสนอร่างคู่มือเพื่ือให้ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่่วนได้เสียวิพา
1.00

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

ความมั่นคงด้านสุขภาพเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญในเพื่อสร้างสังคมสุขภาวะ จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งมีความเป็นพหุสังคม การสร้างความมั่นคงทางสุขภาพจำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการประยุกต์แนวคิดการแพทย์พหุวัฒนธรรมลงสู่การปฏิบัติ ได้แก่ องค์ความรู้ที่สำคัญ นวตกรรมด้านสุขภาพและสังคม สมรรถนะเชิงวัฒนธรรมของผู้ปฏิบัติงาน สิ่งแวดล้อมทางสังคมที่เอื้ออำนวย กระบวนการและเครือข่ายทางสังคม การประเมินผลกระทบช่วยให้เกิดหนุนเสริมเชิงวิชาการ เสริมพลังให้กับผู้ปฏิบัติ และสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายซึ่งช่วยให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีในการนำนโยบายการแพทย์เชิงพหุวัฒนธรรมลงสู่ปฏิบัติ นับตั้งแต่มีการดำเนินโครงการตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมาพบว่า ทุกโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการได้ขับเคลื่อนการแพทย์เชิงพหุวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในภาพรวมส่วนใหญ่มุ่งให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ทั้งระดับโรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล และภาคีเครือข่ายในพื้นที่เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีเจตคติที่ดีต่อการดำเนินงาน เช่น การพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม โรงพยาบาลรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส การพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม โรงพยาบาลยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี หรือ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองในพหุวัฒนธรรมของอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เป็นต้น ซึ่งในขั้นตอนต่อไปจะต้องขับเคลื่อนการดำเนินงานในหลากหลายมิติให้บรรลุเป้าหมายนำนโยบายการแพทย์เชิงพหุวัฒนธรรมลงสู่ปฏิบัติ ภายใต้ตัวชี้วัด คือ เกิดนวัตกรรมการเรียนรู้ การพัฒนาขีดความสามารถของคนและเครือข่าย มีการสร้างสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่เอื้อต่อการดำเนินงาน เกิดกระบวนการชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง เกิดนโยบายสาธารณะ และเกิดคุณค่าทางจิตวิญญาณ เป็นต้น การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจะเป็นปัจจัยหนุนเสริมให้การขับเคลื่่อนบรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

กรอบแนวคิดในการติดตามประเมินครั้งนี้มีรายละเอียดดังนี้ แนวปฏิบัติบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมในหน่วยบริการสุขภาพและชุมชนท้องถิ่น พัฒนาโดยโดย ศวนส.มอ. 1)แนวปฏิบัติสำหรับพี่เลี้ยง/ประชาชน 2)แนวปฏิบัติสำหรับผู้ให้บริการทางสุขภาพ 3) แนวปฏิบัติสำหรับอปท./ผู้นำศาสนา กรอบแนวคิด Health Impact Assessment
ขั้นตอนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA) 1) Public screening 2) Public Scoping 3) Assessing 4) Public Review 5) Influencing 6) Public monitoring & Evaluation

ติดตามด้านผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของคู่มือ ในระยะการพัฒนาคู่มือและระยะการนำคู่มือลงสู่การทดลองปฏิบัติจริง

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อประเมินผลการนำระบบการแพทย์พหุวัฒนธรรมไปใช้สร้างเสริมสุขภาพชุมชน

รายงานผลการประเมินจำนวน 2 ครั้ง (ตามการปฏิบัติจริง จากปัญหาสภาพการในพื้นที่) ครั้งที่ 1 ตุลาคม 2564 ผลิตคู่มือแนวปฏิบัติระบบบริการสุขภาพในหน่วยปฏิบัติการสุขภาพและชุมชนท้องถิ่น คู่มือเสร็จแต่ช้ากว่าแผนเดิม
ครั้งที่ 2 ธันวาคม 2564 การนำแนวปฏิบัติระบบบริการสุขภาพในหน่วยปฏิบัติการสุขภาพและชุมชนท้องถิ่นลงสู่การปฏิบัติในประเด็นเลือกสรร ของ 2 พื้นที่ใน อ.เทพา จ.สงขลา และ อ.เมือง จ.สตูล

100.00
2 เพื่อเสริมพลังผู้ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์พหุวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ

กิจกรรมเยี่ยมนิเทศพื้นที่โครงการจำนวน 5 ครั้ง (ผ่านระบบออนไลน์) กิจกรรมเยี่ยมนิเทศพื้นที่โครงการจำนวน 3 ครั้ง (การลงพื้นที่จริง รพ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี, รพ.สต.วังใหญ่ อ.เทพา จว.สงขลา, รพ.สตูล จ.สตูล

100.00
3 เพื่อหนุนเสริมเชิงวิชาการและสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายการทำงานสร้างเสริมสุขภาพชุมชนในบริบทพหุวัฒนธรรม

เวทีพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้้อย่างน้อย 5 ครั้ง
ทีมประเมินดำเนินการ จำนวน 8 ครั้ง
ผ่านเครือข่าย สวนส. 4 ครั้ง

100.00
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 72 78,850.00 9 76,590.00
20 เม.ย. 64 Screening 1 3 0.00 0.00
20 เม.ย. 64 Screening 3 1 0.00 0.00
21 เม.ย. 64 Screening 4 3 0.00 0.00
24 เม.ย. 64 screening 2 3 0.00 0.00
30 เม.ย. 64 Screening 5 สัมภาษณ์ถอดเทป วิเคราะห์ 5 รพ 4 10,500.00 10,500.00
1 พ.ค. 64 Public Scoping พค,ตค 30 17,500.00 17,500.00
4 ธ.ค. 64 Assessing 1 (วันที่ 1 4/ธันวาคม 2564) รพ.สต.วังใหญ่ ชื่ือโครงการ คัดกรองไว ดูแลไว ปลอดภัยตามวิถี 6 15,850.00 15,850.00
7 ธ.ค. 64 Assessing II รพ.สตูล 15 25,000.00 22,740.00
8 ธ.ค. 64 writing report and academic journal 7 10,000.00 10,000.00

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.บทเรียนรู้เชิงพื้นที่การนำระบบการแพทย์พหุวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพชุมชน
2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการขยายผลระบบการแพทย์พหุวัฒนธรรม

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2563 17:18 น.