สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
20 เม.ย. 64 Screening 1 3 0.00 0.00
20 เม.ย. 64 Screening 3 1 0.00 0.00
21 เม.ย. 64 Screening 4 3 0.00 0.00
24 เม.ย. 64 screening 2 3 0.00 0.00
30 เม.ย. 64 Screening 5 สัมภาษณ์ถอดเทป วิเคราะห์ 5 รพ 4 10,500.00 10,500.00
1 พ.ค. 64 Public Scoping พค,ตค 30 17,500.00 17,500.00
4 ธ.ค. 64 Assessing 1 (วันที่ 1 4/ธันวาคม 2564) รพ.สต.วังใหญ่ ชื่ือโครงการ คัดกรองไว ดูแลไว ปลอดภัยตามวิถี 6 15,850.00 15,850.00
7 ธ.ค. 64 Assessing II รพ.สตูล การจัดการศพตามแนวพหุวัฒนธรรมในผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากสถานการณ์โควิด 15 25,000.00 22,740.00
8 ธ.ค. 64 writing report and academic journal 7 10,000.00 10,000.00
รวม 72 78,850.00 9 76,590.00