สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

ประเมินผลภายใน การจัดบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม

Public Scoping พค,ตค

Public Scoping พค,ตค

5 ธันวาคม 2564
ปรียา แก้วพิมลปรียา แก้วพิมล
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

การทำมี 2 ระยะ ได้แก่ 1. ระยะกำหนดขอบเขตคู่มือ ซึ่งทางทีมผู้ประเมินภายในทำควบคู่กับทีมพัฒนาคู่มือแนวปฏิบัติระบบบริการสุขภาพในพหุวัฒนธรรมในหน่วยบริการสุขภาพและชุมชนท้องถิ่น ผ่านกิจกรรมการวิพากษ์ให้ข้อคิดเห็นคู่มือฯ และ 2 . การกำหนดขอบเขตการประเมินเพื่่อถอดบทเรียนรู้การนำคู่มือแนวปฏิบัติระบบบริการสุขภาพในพหุวัฒนธรรมในหน่วยงานบริการสุขภาพและชุมชนท้องถิ่นลงสู่การปฏิบัติ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต 1. ระยะกำหนดขอบเขตคู่มือแนวปฏิบัติระบบบริการสุขภาพในพหุวัฒนธรรมในหน่วยบริการสุขภาพและชุมชนท้องถิ่น ได้ข้อคิดเห็นการกำหนดขอบเขตคู่มือและปรับแก้คู่มือด้านการออกแบบคู่มือ รายละเอียดเนื้อหาร้อมใช้จำนวน 1 คู่มือ
2. ถอดบทเรียนการนำคู่มือแนวปฏิบัติพื้นที่นำร่อง 2 พื้นที่ในบริบทโรงพยาบาลเทพา และโรงพยาบาลสตูล ที่มีการขยายงานสู่ชุมชนระดับตำบล ผลลัพธ์ 1.เกิดคู่มือพร้อมใช้งานสำหรับพี่เลี้ยงและประชาชน แนวปฏิบัติสำหรับผู้ให้บริการทางสุขภาพ และแนวปฏิบัติสำหรับอปท./ผู้นำศาสนา
2.มีกรอบการประเมินการถอดบทเรียนตามรอบการทำงานของสสส.ได้แก่ ประเด็นความรู้หรือนวตกรรมชุมชน  คุณค่าการเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ  การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ กระบวนการชุมชน ผลกระทบเชิงบวกด้านนโยบายสาธารณทีเอื้ออำนวยต่อการสร้างสุขภาวะ คุณค่าในมิติสุขภาวะทางปัญญาจิตวิญญาณ ต่อผู้ปฏิบัติงานและชุมชน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
13,000.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,500.00 lock_open