สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

ประเมินผลภายใน การจัดบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม

Screening 3

Screening 3

20 เมษายน 2564
ปรียา แก้วพิมลปรียา แก้วพิมล
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

การติดตามหนุนเสริมการนำแนวทางปฏิบัติการแบบพหุวัฒนธรรม สู่ระบบสุขภาพ 5 จวต. บทสัมภาษณ์ นางอุบลรัตน์ โยมเมือง วันที่สัมภาษณ์  20-4-2564 เวลา14:12น.  ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สตูล -นางอุบลรัตน์  โยมเมือง เป็นผู้รับผิดชอบคนใหม่ที่เข้ามารับผิดชอบแทนคนเก่าที่เกษียณไป โครงการที่ทำ -มีการตักบาตรทุกวันศุกร์แรกของเดือน -มีการรองรับในเชิงพหุวัฒนธรรม มีการจัดทำ ห้องทำสมาธิ ห้องสวดมนต์ ห้องละหมาด -มีโครงการสุนัตหมู่ แต่เพราะโควิท เลยไม่ได้ทำ -ช่วงโควิท จะมีการจัดทำตู้ละศีลอดให้ มีผู้มาบริจาคอาหารละศีลอดให้ทีม -มีการเปิดรับบริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้เด็กในพื้นที่กันดาร ปีนี้ได้ทุนทั้งหมด ประมาณ 53 ทุน ทุนละ 500 บาท ซึ่งให้ในที่กันดารในจังหวัดสตูล  ทั้งหมด 3 โรงเรียน -มีกิจกรรมเรื่องเล่าความดีทุกวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์ครบตลอดทั้งปี -รณรงค์ปลูกป่าชายเลนในจังหวัด -ช่วยกันเก็บขยะตามเกาะ -ทุกวันอังคารกับวันพฤหัสบดีของแต่ละสัปดาห์จะมีการแต่งกายตามวัฒนธรรมของจังหวัด นัดหมายการประชุมครั้งหน้า -จะมีการประชุมครั้งหน้า ในเดือนมิถุนายน-เดือนกรกฎาคม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

กิจกรรมเดิมยังคงมีอยู่ รอคู่มือเอกสาร และขยายผลกิจกรรมระดับรพ.สต.

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open