สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

ประเมินผลภายใน การจัดบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม

Screening 1

Screening 1

20 เมษายน 2564
ปรียา แก้วพิมลปรียา แก้วพิมล
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

การสัมภาษณ์ประเมินสถานการณ์ก่อนนำคู่มือแนวปฏิบัติฯ ลงสู่การปฏิบัติงานจริง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

บทสัมภาษณ์ นางสาวหทัยรัตน์ ชัยดวง  เวลาสัมภาษณ์ 20-4-2564 เวลา 13:13น. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รพ.เทพา จ.สงขลา -ทางโรงพยาบาลมีโครงการชื่อมิติสร้างสุข หรือ มหกรรมสร้างสุข ทางโรงพยาบาลได้วางแผนจะขยายออกไปในชุมชนของชุมชน จะขยายโครงการเป็นเฟส 2 พื้นที่ปฏิบัติงานเดิม แต่จะขยายลงไปที่ รพ.สต. ที่เลือกไว้แล้ว 2 รพ.สต ได้มีการดำเนินการวางแผนไว้แล้ว แต่ติดเพราะมีโควิด-19 จึงไม่ได้เริ่มดำเนินการ  มีการจัดการไประดับหนึ่งแล้ว แต่ยังไม่มีงบประมาณ ยังไม่มีงบเข้ามา เลยไม่ได้จัดการอะไร มีการจัดการแค่ประสานงาน เพราะมีโควิด-19 แบบต่อเนื่อง ส่วนตัวโครงการนั้นยังไม่ได้ทำ แค่คุยกันเฉยๆ แค่ถามว่าจะทำอะไรกัน -สรุปคือกำหนดกลุ่มเป้าหมายแล้ว แต่โครงการยังไม่ได้ทำเป็นรูปแบบของโครงการขึ้นมา การทำงานจะทำในรูปแบบลักษณะของการทำงานประจำที่ขยายเครือข่ายโดยวิธีธรรมชาติ คือให้ทีมงานที่รับผิดชอบหลักดำเนินการทีมรพ.เทพาเป็นพี่เลี้ยงสนับสนุน หมายเหตุ รอคู่มือปฏิบัติและงบประมาณ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open