สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

ประเมินผลภายใน การจัดบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม

Screening 4

Screening 4

21 เมษายน 2564
ปรียา แก้วพิมลปรียา แก้วพิมล
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

บทสัมภาษณ์ นางวรรณาพร บัวสุวรรณ วันที่สัมภาษณ์ 21-4-2564 เวลา11:39 น.ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ถ้าได้คู่มือมา ทาง รพ.จะมีการขับเคลื่อนอย่างไร? -แนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของพหุวัฒนธรรม ของ รพ.ยะหริ่ง จะเน้นอยู่ที่งานการติดตามหนุนเสริมการนำแนวทางปฏิบัติการแบบพหุวัฒนธรรม สู่ระบบสุขภาพ 5 จวต. กลุ่มเป้าหมายคือใคร? -กลุ่มเป้าหมายของโครงการนี้คือแม่และเด็ก วิธีการ? -มีการปรับการทำงานให้สอดรับกับพหุวัฒนธรรม ในกรณีถ้าเป็น ANC ที่มาฝากครรภ์ ให้ได้มีโอกาสเลือกที่จะพบหมอผู้หญิงได้ -มีการประยุกต์ของเสื้อให้นมบุตร พื้นที่ที่ดำเนินการ? -พื้นที่ดำเนินการคือ อำเภอ ยะหริ่ง เหตุที่สนใจ? -มีโอกาสได้พุดคุยกับทีมงาน รพ.สต.ให้โอกาสทางโรงพยาบาลยะหริ่งเป็นพื้นที่นำร่องในเรื่องของการทำพหุวัฒนธรรม ในประเด็นแม่และเด็กของโรงพยาบาลยะหริ่งมีอัตราการคลอดสูงเป็นอันดับที่ 3 ของจังหวัดปัตตานี การทำงาน? -ในการขับเคลื่อนที่ผ่านมา เป็นเหมือนงานประจำ เพราะมีการขับเคลื่อนตั้งแต่ปี 62,63,64 ดังนั้นการทำงานจึงแฝงอยู่ในการทำงานประจำของโรงพยาบาลไปแล้ว -การพูดคุยส่วนใหญ่จะเข้าสู่เวทีของทีมงานแม่และเด็ก อ.ยะหริ่ง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประเด็นที่ดำเนินการคือ ประเด็นแม่และเด็ก การตั้งครรภ์วัยรุ่น

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open