สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

ประเมินผลภายใน การจัดบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม

Assessing II รพ.สตูล การจัดการศพตามแนวพหุวัฒนธรรมในผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากสถานการณ์โควิด

Assessing II รพ.สตูล การจัดการศพตามแนวพหุวัฒนธรรมในผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากสถานการณ์โควิด

7 ธันวาคม 2564
ปรียา แก้วพิมลปรียา แก้วพิมล
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.รับฟังผลการดำเนินงานจากตัวแทนโรงพยาบาล ประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบโครงการ 2.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมบริบทปัญหา
3.สนทนากลุ่มตามแนวคำถามติดตามประเมิน ชื่นชมผลงาน แสวงหาการขับเคลื่อนในระยะต่อไป วิเคราะห์ผลการดำเนินการถอดบทเรียน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต การอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วย ญาติ/ศพผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 จำนวน 2 ครั้ง ผลผลิต เกิกกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศพจำนวน 2 ครั้ง ผลผลิต 1.เกิดการประชุมเชิงเชิงปฏิบัติการ การจัดการศพจำนวน 2 ครั้ง 2. เกิดนวตกรรมการดูแลการสื่ือสารในภาวะวิกฤตสำหรับผู้ป่วย/ญาติจากสถานการณ์โ๕วิด

ผลลัพธ์ การดูแลก่อให้เกิด 1) ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ครอบครัว และเครือข่ายชุมชน ที่นับถือศาสนาอิสลาม ศาสนาพุทธ ชาวเล และชนเผ่าในพื้นที่ 2) ตัดวงจรความขัดแย้งและความเสี่ยงการเกิดข้อร้องเรียนในประเด็นการจัดการศพที่เสียชีวิตจากโควิด-19 3.รูปแบบการดูแลที่คำนึงถึงความเป็นพหุวัฒนธรรมในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ผลสะเทือน นวตกรรมการดูแลถูกขยายผลผ่านแผนแม่บทองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อสังเกต เครือข่ายจิตอาสาในเขตจ.สตูลยังขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ในการทำงาน เช่น ผ้าขาวห่อศพ อุปกรณ์ป้องกันตนเองเมื่่อจัดการศพในขณะที่สิ่งเหล่านี้มีค่อนข้างมากและอาจเหลือใช้ในพื้นที่ 3 จวชต. เห็นควรกระจายผ่านเครือข่ายจิตอาสาเพ่ือหนุนเสริมการทำงานต่อไป

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
10,000.00 4,000.00 8,740.00 0.00 0.00 0.00 22,740.00 lock_open