สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

ประเมินผลภายใน การจัดบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม

writing report and academic journal

writing report and academic journal

8 ธันวาคม 2564
ปรียา แก้วพิมลปรียา แก้วพิมล
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ในรูปแบบเตรียมบทความตีพิมพ์ บันทึกข้อมูลโครงการ สรุปไปปะหน้าการเงิน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จำนวนร่างบทความวิชาการเพื่่อเผยแพร่ 1 บทความ ข้อคิดเห็นการขับเคลื่ือนงานในระยะต่อไป

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 lock_open