สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : เพื่อประเมินผลการนำระบบการแพทย์พหุวัฒนธรรมไปใช้สร้างเสริมสุขภาพชุมชน

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : เพื่อเสริมพลังผู้ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์พหุวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 : เพื่อหนุนเสริมเชิงวิชาการและสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายการทำงานสร้างเสริมสุขภาพชุมชนในบริบทพหุวัฒนธรรม

รวม 0 0.00 0 0.00

ไม่ระบุวัตถุประสงค์

20 เม.ย. 64 Screening 1 3.00 0.00 -
20 เม.ย. 64 Screening 3 1.00 0.00 -
21 เม.ย. 64 Screening 4 3.00 0.00 -
24 เม.ย. 64 screening 2 3.00 0.00 -
30 เม.ย. 64 Screening 5 สัมภาษณ์ถอดเทป วิเคราะห์ 5 รพ 4.00 10,500.00 -
1 พ.ค. 64 Public Scoping พค,ตค 30.00 17,500.00 -
4 ธ.ค. 64 Assessing 1 (วันที่ 1 4/ธันวาคม 2564) รพ.สต.วังใหญ่ ชื่ือโครงการ คัดกรองไว ดูแลไว ปลอดภัยตามวิถี 6.00 15,850.00 -
7 ธ.ค. 64 Assessing II รพ.สตูล 15.00 25,000.00 -
8 ธ.ค. 64 writing report and academic journal 7.00 10,000.00 -

หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้