สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ งานสื่อสารสาธารณะ ความมั่นคงทางอาหาร
ภายใต้โครงการ ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร
ภายใต้องค์กร สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.)
รหัสโครงการ 65-00336
วันที่อนุมัติ 1 พฤษภาคม 2565
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 พฤษภาคม 2565 - 31 ตุลาคม 2566
งบประมาณ 80,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ สมาคมประชาสังคมชุมพร
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายทวีวัตร เครือสาย, นางพัลลา ระสุโส๊ะ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 081-2700216, 083-5967175
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ Taweewat27@hotmail.com, Keroro_obob15@hotmail.co.t
พี่เลี้ยงโครงการ นางสาวซูวารี มอซู
พื้นที่ดำเนินการ ชุมพร จังหวัดชุมพร
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ก.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 1 ก.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 60,000.00
รวมงบประมาณ 60,000.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (60,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (80,000.00 บาท)

stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1.เพื่อพัฒนากลไกนักสื่อสารสร้างสุขจังหวัดชุมพร

มีคณะทำงานสื่อสาร มีฐานข้อมูลเครือข่ายทิศทางการขับเคลื่อนงาน

2 2.เพื่อพัฒนาศักยภาพนักสื่อสารท้องถิ่นให้มีความสามารถในการสื่อสารสาธารณะ

มีเครือข่ายนักสื่อสารสร้างสรรค์สังคมและชิ้นงานที่สามารถเผยแพร่สู่สาธารณะ

stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณพ.ค. 65มิ.ย. 65ก.ค. 65ส.ค. 65ก.ย. 65ต.ค. 65พ.ย. 65ธ.ค. 65ม.ค. 66ก.พ. 66มี.ค. 66เม.ย. 66พ.ค. 66มิ.ย. 66ก.ค. 66ส.ค. 66ก.ย. 66ต.ค. 66
1 ประชุมคณะทำงานสื่อ(1 มิ.ย. 2565-31 ต.ค. 2566) 8,000.00                                    
2 นโยบายสวนยางยั่งยืน(16 ก.ย. 2565-16 ก.ย. 2565) 27,500.00                                    
3 ชุมชนสีเขียว(16 ก.ย. 2565-16 ก.ย. 2565) 14,860.00                                    
4 เกษตรกรรมยั่งยืน(16 ก.ย. 2565-16 ก.ย. 2565) 15,500.00                                    
รวม 65,860.00
1 ประชุมคณะทำงานสื่อ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 26 8,000.00 2 7,820.00
17 ก.ค. 65 ประชุมคณะทำงานสื่อ ครั้งที่ 1 12 5,000.00 2,820.00
7 ส.ค. 65 ประชุมคณะทำงานเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ 14 3,000.00 5,000.00
2 นโยบายสวนยางยั่งยืน กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 63 27,500.00 6 27,810.00
16 ส.ค. 65 จัดทำคลิปวีดีโอเรื่องข้าวหลามกาบแดงในสวนยางยั่งยืน 5 5,000.00 5,000.00
26 ส.ค. 65 ลงพื้นที่จัดทำวีดีโอสวนยางยั่งยืนในวิถีพันธุกรรมพืชท้องถิ่น 5 5,000.00 5,000.00
29 ส.ค. 65 ลงพื้นที่ถ่ายทอดสดเฟสบุ๊คไลฟ์ผ่านช่องทางเพจสมาคมประชาสังคมชุมพร 30 2,500.00 2,500.00
7 ก.ย. 65 คลิปวีดีโอสวนยางยั่งยืนสวนนายหัวบ้านส้อง 3 5,000.00 5,000.00
10 ก.ย. 65 ประชุมคณะทำงานสื่อ 15 5,000.00 5,310.00
25 ก.ย. 65 จัดทำคลิปวีดีโอสวนยางยั่งยืน ผักเหลียงร่วมยาง 5 5,000.00 5,000.00
3 ชุมชนสีเขียว กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 14,860.00 2 14,910.00
8 มิ.ย. 65 ประชุมคณะทำงานชุมชนสีเขียว 0 0.00 -
2 มิ.ย. 66 เวทีถอดบทเรียนและผลิตสื่อสาร เพื่อสนับสนุนงานขับเคลื่อนประเด็นความมั่นคงทางอาหาร (ชุมชนสีเขียว) 0 10,000.00 10,050.00
7 มิ.ย. 66 ประชุมสรุปเวทีถอดบทเรียนและผลิตสื่อสารเพื่อสนับสนุนงานขับเคลื่อนประเด็นความมั่นคงทางอาหาร (ชุมชนสีเขียว) 0 4,860.00 4,860.00
4 เกษตรกรรมยั่งยืน กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 158 15,500.00 5 15,500.00
28 ม.ค. 66 ลงพื้นที่ถ่ายทอดสดเฟสบุ๊คไลฟ์เรื่องความมั่นคงทางด้านอาหาร (ข้าวไร่) 3 2,500.00 2,500.00
5 เม.ย. 66 ประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดทำแผนความร่วมมือการส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน สวนยางยั่งยืนภาคใต้ (ถ่ายทอดสด) 50 2,500.00 2,500.00
20 เม.ย. 66 ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายสวนยางยั่งยืนและเครือข่ายข้าวไร่ชุมพร (จัดทำเฟสบุ๊คไลฟ์) 45 2,500.00 2,500.00
18 - 19 พ.ค. 66 อบรมเชิงปฎิบัติการผู้ตรวจและประเมินมูลค่าและคุณค่าต้นไม้ (ถ่ายทอดสดคาร์บอนเครดิต) 60 2,500.00 2,500.00
17 ก.ย. 66 การผลิตสื่อตามประเด็นความมั่นคงทางอาหาร ขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน 0 5,500.00 5,500.00
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 131 97,300.00 8 97,800.00
20 - 21 ส.ค. 65 อบรมเชิงปฎิบัติการนักสื่อสารสร้างสรรค์สังคมสุขภาวะ รุ่นที่ 1 45 60,000.00 60,000.00
23 ส.ค. 65 จัดทำสื่อเผยแพร่ Facebooklive 30 2,500.00 3,000.00
3 - 4 ต.ค. 65 อบรมนักสื่อสารสร้างสรรค์สังคมสุขภาวะ ชุมพร-ระนอง-สุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 2 45 0.00 0.00
15 ต.ค. 65 ประชุมการประชาสัมพันธ์ทุน Road to creators สื่อสร้างสรรค์โอกาศสำหรับทุกคน (กองทุนสื่อ) 3 9,360.00 9,360.00
25 ม.ค. 66 ลงพื้นที่เพื่อจัดทำคลิปวีดีโอ ความมั่นคงทางด้านอาหาร (ข้าวไร่) 3 5,000.00 5,000.00
2 ก.พ. 66 ลงพื้นที่เพื่อถ่ายทำคลิปวีดีโอเรื่อง พืชร่วมยาง-สวนยางยั่งยืน (พื้นที่ต้นแบบ) 2 5,000.00 5,000.00
6 มี.ค. 66 ลงพื้นที่เพื่อจัดทำคลิปวีดีโอเรื่อง สวนยางยั่งยืนกับพืชร่วมยาง 3 5,000.00 5,000.00
5 มิ.ย. 66 เวทีปฎิบัติงานสื่อสาร (รายการเกษตรสัญจร แดนด้ามขวานเพื่อผลิตข่าว ตอน ธนาคารปูม้า) 0 10,440.00 10,440.00

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2565 18:19 น.