สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณพ.ค. 65มิ.ย. 65ก.ค. 65ส.ค. 65ก.ย. 65ต.ค. 65พ.ย. 65ธ.ค. 65ม.ค. 66ก.พ. 66มี.ค. 66เม.ย. 66พ.ค. 66มิ.ย. 66ก.ค. 66ส.ค. 66ก.ย. 66ต.ค. 66
1 ประชุมคณะทำงานสื่อ(1 มิ.ย. 2565-31 ต.ค. 2566) 8,000.00                                    
2 นโยบายสวนยางยั่งยืน(16 ก.ย. 2565-16 ก.ย. 2565) 0.00                                    
3 ชุมชนสีเขียว(16 ก.ย. 2565-16 ก.ย. 2565) 0.00                                    
4 เกษตรกรรมยั่งยืน(16 ก.ย. 2565-16 ก.ย. 2565) 0.00                                    
รวม 8,000.00
1. ประชุมคณะทำงานสื่อ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 26 8,000.00 2 4,020.00
17 ก.ค. 65 ประชุมคณะทำงานสื่อ ครั้งที่ 1 12 5,000.00 2,820.00
7 ส.ค. 65 ประชุมคณะทำงานเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ 14 3,000.00 1,200.00
2. นโยบายสวนยางยั่งยืน กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 0 0 0
3. ชุมชนสีเขียว กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 0.00 0 0.00
8 มิ.ย. 65 ประชุมคณะทำงานชุมชนสีเขียว 0 0.00 -
4. เกษตรกรรมยั่งยืน กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 0 0 0
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 75 62,500.00 2 63,000.00
20 - 21 ส.ค. 65 อบรมเชิงปฎิบัติการนักสื่อสารสร้างสรรค์สังคมสุขภาวะ รุ่นที่ 1 45 60,000.00 60,000.00
23 ส.ค. 65 จัดทำสื่อเผยแพร่ Facebooklive 30 2,500.00 3,000.00