สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

จัดทำสื่อเผยแพร่ Facebooklive

23 สิงหาคม 2565
KeroKero
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ถ่ายทอดFacebooklive ทฤษฎีวิธีการเพิ่มผลผลิตน้ำยางพาราโดยใช้แก๊สเอทธิลีน สำหรับเกษตรกรชาวสวนยาง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีการเข้าถึงFacebooklive จำนวน 1.9 พันคน คนรับชมจำนวน 647 ครั้ง

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 lock_open

อบรมเชิงปฎิบัติการนักสื่อสารสร้างสรรค์สังคมสุขภาวะ รุ่นที่ 1

20 สิงหาคม 2565
KeroKero
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

กำหนดการอบรมเชิงปฎิบัติการนักสื่อสารสร้างสรรค์สังคมสุขภาวะ   วันที่ 20-21 สิงหาคม พศ.2565
ณ.ปากตะโกโฮมสเตย์  อ.ทุ่งตะโก  จ.ชุมพร     วันที่ 20 สิงหาคม 2565 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.30 น. -แนะนำตัวผู้เข้าร่วมประชุม
-ระดมความคาดหวัง
09.30 – 11.00 น. - อภิปราย : นักสื่อสารสร้างสรรค์สังคมสุขภาวะ (คุณลักษณะของนักสื่อสาร/เป้าหมาย) โดย...นายทวีวัตร  เครือสาย              นายกสมาคมประชาสังคมชุมพร       น.ส แสงนภา  หลีรัตนะ              สมัชชาสุขภาพจังหวัดชุมพร       น.ส นฤมล    ตันบิน                  อสมท.หลังสวน       ว่าที่ ร.ต.หญิง วิราวรรณ เพชรแก้ว สื่อชุมพร         ดร.ศิริพร    เพ็งจันทร์                มอ.สุราษฎร์ธานี       ดร. โปรดปราน คำอ่อน              มอ.สุราษฎร์ธานี 11.00 – 12.00 น. แบ่งกลุ่ม WS ตามความสนใจ กลุ่มที่ 1 การเขียนข่าว/การทำกราฟฟิกอย่างไรให้น่าสนใจ วิทยากร..ว่าที่ ร.ต พร้อมศักดิ์  จิตจำและทีม กลุ่มที่ 2 การผลิตสื่อภาพเคลื่อนไหว วิทยากร..นายณรงค์ศักดิ์  พฤกษาไพบูลย์ (ป้อมเมืองคนดี)             นายศาสนะ      กลับดี
            นายกมลภพ    ทองเอียง กลุ่มที่ 3 นักจัดวิทยุและสื่อออนไลน์ วิทยากร..น.ส นฤมล      ตันบิน 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 13.00 - 15.00 น. แบ่งกลุ่ม WS ตามความสนใจ  (ต่อ) กลุ่มที่ 1 การเขียนข่าว/การทำกราฟฟิกอย่างไรให้น่าสนใจ วิทยากร..ว่าที่ ร.ต พร้อมศักดิ์  จิตจำและทีม กลุ่มที่ 2 การผลิตสื่อภาพเคลื่อนไหว วิทยากร..นายณรงค์ศักดิ์  พฤกษาไพบูลย์ (ป้อมเมืองคนดี)             นายศาสนะ      กลับดี
            นายกมลภพ    ทองเอียง กลุ่มที่ 3 นักจัดวิทยุและสื่อออนไลน์ วิทยากร..น.ส นฤมล      ตันบิน     ร.ต หญิง วีระวรรณ    เพชรแก้ว 15.00 – 17.00 น. ลงพื้นที่จัดทำสื่อ ชายหาดอรุโณทัย/กรมหลวงชุมพร/ลำน้ำทุ่งตะโก 17.00 - 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น 18.00 – 20.00น. ผลิตสื่อผลงานแต่ละกลุ่ม(เตรียมนำเสนอ) (ทีมกลางระดมความเห็นออกแบบโครงข่ายการขับเคลื่อน เป้าหมายการขับเคลื่อนสู่นักสื่อสารสังคมสุขภาวะ) วันที่ 21 สิงหาคม 2565 08.30 – 09.00 น. แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากเวทีวันที่ 20 และจากการลงพื้นที่ 09.00 – 12.00 น. นำเสนอผลงานแต่ละกลุ่มและวิพากษ์เติมเต็ม โดย...ทีมวิทยากร/ผู้ทรงวุฒิ นายทวีวัตร  เครือสาย              นายกสมาคมประชาสังคมชุมพร น.ส นฤมล    ตันบิน                  อสมท.หลังสวน นายศาสนะ    กลับดี                  สื่อชุมชนภาคใต้ 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง 13.00 -  15.00 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคช่องทางการสื่อสาร โดย...นายนพพล  ไม้พลวง  สถาบันส่งเสริมประชาสังคม (สสป) 15.00 –15.30 น. ออกแบบโครงข่ายนักสื่อสารสร้างสรรค์สังคม 15.30 น. ปิดการอบรม

หมายเหตุ :  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ /อาหารว่าง เช้า 10.30 บ่าย 15.30

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 45 คน จากแผนงานที่ตั้งไว้ 30 คน นักสื่อสารสร้างสังคมสุขภาวะ (จะใช้การสื่อสารเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดชุมพรได้อย่างไร) โดยเป้าหมายหลักประการแรก : ให้การสื่อสาร สร้างสรรค์ ชุมพร เมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจดี มีคุณค่า มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ทีมงานมีความคาดหวังให้มีการสร้างทีมนักสื่อสาร สร้างสรรค์ สังคมสุขภาวะ หรือที่เรียกว่า 5 ส. เชื่อมโยงเครือข่ายสื่อของภาคใต้ที่มีการดำเนินงานอยู่แล้ว ซึ่งในระยะเวลา 1 ปี คาดหวังว่าจะเกิดโครงข่ายนักสื่อสารเขต 11 (7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน) เชื่อมโยงเครือข่ายภาคใต้และระดับประเทศ  ประการที่สอง : คาดหวังว่าในระยะ 2 จะมีทีมสื่อสารระดับจังหวัดชุมพรและภาคใต้ตอนบน (The South records) สะท้อนมุมมอง ความคาดหวัง แนวทางหรือ มีส่วนร่วมอย่างไรที่จะทำให้เกิดการสื่อสาร สร้างสรรค์ สังคมสุขภาวะ จังหวัดชุมพร คุณ แสงนภา หลีรัตนะ : ทำงานในภาคประชาสังคม ประมาณ 30 ปี มีเรื่องราวที่ดีมากมาย แต่ไม่สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือภาครัฐ ทั้งที่เป็นเนื้อหาและหัวข้อที่สื่อสารนั้นเป็นเรื่องเดียวกัน ไม่ทราบว่าเกิดจากอะไร ช่องทางการสื่อสารนั้นเป็นตัวบ่งชี้ว่าแต่ละบุคคลมีแนวทางการใช้ชีวิตและทำงานอย่างไร ตัวอย่างเช่น Facebook ในแต่ละโพสและในการแชร์ของเจ้าของFacebookนั้นจะแสดงให้เห็นถึงทัศนะคติต่างๆ ในด้านการทำงาน ฝ่ายบุคคลจะดู Facebook ประกอบการตัดสินใจในการจะรับบุคคลนั้นๆเข้ามาทำงาน เป้นตัวยืนยันว่าการสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญในการดำเนินชีวิตและการทำงาน ซึ่งผู้ที่สามราถใช้การสื่อสารในการแก้ไขสถานการณ์และสื่อสารเรื่องราวดีดีและเรื่องที่น่ายกย่องได้นั้น ควรจะมีกลไกการทำงานและมีเครือข่ายภาคีที่ดีประกอบด้วย สิ่งที่อยากเห็นในการอบรมนักสื่อสารฯครั้งนี้คือ เรียนรู้เทคนิคและการใช้เครื่องมือการสื่อสารพร้อมทั้งพัฒนาตนเองให้เป็นนักสื่อสารที่พร้อมจะนำเรื่องราวดีดีในชุมชนไปบอกต่อสังคมได้อย่างไร คุณ นฤมล ตันบิน : ในฐานะที่เป็นสื่อและมีเวทีที่จะให้ทุกคนได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในชุมชน สื่อมวลชนไม่สามารถที่จะรู้ข้อมูลทุกอย่างภายในชุมชนได้ถูกต้องและชัดเจนเสมอไป ทำให้ข้อมูลที่ถูกเผยแพร่ออกไปไม่ได้ถูกต้องหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่จะทำอย่างไรที่จะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือตัวประชาชนในชุมชนเองได้มีช่องทางในการพูดคุยแลกเปลี่ยนหรือนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจน  คาดหวังว่าทุกคนจะมีความรู้และสามารถปรับให้เข้ากับความถนัดของตนเอง และ อสมท.หลังสวน ยินดีสนับสนุนช่องทางการสื่อสารที่สื่ออาสาหรือสื่อชุมชนนำเรื่องราวในชุมชนเสนอให้ผู้คนภายนอกได้รับรู้อีกช่องทางหนึ่ง ว่าที่ ร.ต.หญิง วิราวรรณ เพชรแก้ว: โชคดีที่เกิดในยุคกลางๆที่สามารถนำความรู้และประสบการณ์ของบุคคลต้นแบบมาปรับใช้ในการทำงาน ในขณะนั้นการจะเป็นสื่อได้ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ(บัตรผู้ประกาศฯ) ในพื้นที่จะมีสื่อวิทยุและนักจัดรายการวิทยุค่อนข้างน้อย เครื่องมือในการทำงานคือ เครื่องดีน แผ่นเสียง ซีดี และ คลอเปอร์ ซึ่งมีเสน่ห์ที่แตกต่างกัน ในการทำงานเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่เข้าใจให้ถามผู้รู้หรือรุ่นพี่ที่เคยมีประสบการณ์การทำงานมาก่อน เป็นทางออกที่ดีที่สุดและเป็นประโยชน์สูงสุด ความรู้สึกที่ใส่ลงไปในการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญ ความสัมพันธ์ระหว่างทีมงาน ปรับตามยุคของสื่อ ปรับเทคนิค ให้ผู้ฟังมองภาพตาม สื่อสร้างสรรค์โดยจิตใต้สำนึกที่ดี จากทัศนคติที่ดี ความเข้าใจที่ถูกต้อง ก็จะสร้างสังคมที่มีความสุข ดร.ศิริพร เพ็งจันทร์: มักใช้ประโยชน์จากช่องทางการสื่อสารสาธารณะที่เกิดขึ้นอยู่ โดยเฉพาะการสื่อสารเชิงประเด่น : คนไทยใช้ Facebook และInternet เป็นส่วนมาก โดยเฉพาะวัยรุ่น และในปัจจุบันมีช่องทางการสื่อสารมากมาย TikToK มีผู้ใช้ทุกกลุ่มทุกวัน Instagram คนรุ่นใหม่ชอบใช้ เพราะมีฟิวส์เตอร์ มีสตอรี่ให้เล่น  Facebook จะเน้นเนื้อหาเชิงวิชาการ page Facebook  เสนอสิ่งที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็น อาหาร สถานที่ท่องเที่ยว  การที่จะสื่อสารควรวิเคราะห์มองกลุ่มเป้าหมายที่อยากจะสื่อ ช่องทาง เทคนิค ที่สำคัญการส่งต่อข้อมูล (สื่อต้องมีความเป็นกลาง)
ดร. โปรดปราน คำอ่อน: ใช้ช่องทาง Facebook ในการสื่อสารพูดคุย ตรวจสอบข้อมูล รวบไปถึงศึกษาข้อมูลและกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่การทำงานและยังสามารถใช้งานในด้านต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็น การลงคอนเทนต์ที่น่าสนใจ สื่อวีดีโอ ฯลฯ  สื่อถ้าทำให้ดีแค่ไหนถ้าไม่รู้จักนำเสนอสื่อสารออกไปก็ไม่มีประโยชน์ แบ่งกลุ่มตามหัวข้อที่สนใจ
กลุ่มที่ 1 การเขียนข่าว/การทำกราฟฟิกอย่างไรให้น่าสนใจโดยวิทยากร ว่าที่ ร.ต พร้อมศักดิ์ จิตจำและทีม กลุ่มที่ 2 การผลิตสื่อภาพเคลื่อนไหวโดย วิทยากร คุณศาสนะ กลับดี, คุณกมลภพ ทองเอียง, คุณวิทยาแท่นรัตน์ กลุ่มที่ 3 นักจัดวิทยุและสื่อออนไลน์โดย วิทยากร คุณนฤมล ตันบิน, ว่าที่ ร.ต.หญิง วิราวรรณ เพชรแก้ว โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา ช่วงแรกในกล่มของ การเขียนข่าวและการทำกราฟฟิก จะเป็นการเรียนรู้ทฤษฎีพื้นฐานในเรื่องของการใช้โปรแกรม Canva ในการทำกราฟฟิกและความรู้พื้นฐานในการเขียนบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจ  กลุ่มการทำภาพเคลื่อนไหว มีการเรียนรู้เทคนิคพื้นฐานในการตัดต่อวีดีโอโดยใช้แอพพลิเคชั่น KineMaster  กลุ่มนักจัดการวิทยุและสื่อออนไลน์ มีการทดลองจัดรายการวิทยุออนไลน์ภายในกลุ่มและไลฟ์สดในเพจ อสมท.หลังสวน
ช่วงที่สอง จะมีแบ่งกลุ่มลงปฏิบัติจริงและเก็บข้อมูลในพื้นที่ โดยเป็นเป็น 3 กลุ่ม 3พื้นที่ ได้แก่ วัดชลธีพฤกษาราม, ชายหาดอรุโณทัย, ล่องเรือชมป่าโกงกางที่ลำน้ำทุ่งตะโก เพื่อทำการผลิตสื่อผลงานของแต่ละกลุ่มและนำเสนอในลำดับต่อไป นำเสนอผลงานแต่ละกลุ่มและวิพากษ์เติมเต็ม
  1. จดหมายข่าว รูปต้องสัมพันธ์กับเนื้อหา       1.1. ปรับเนื้อหาและสีให้สอดคล้องกับเรื่องที่ต้องการจะสื่อกับเป้าหมายหลัก
      1.2. หัวข้อหลัก/ย่อย ควรชัดเจน มีการอธิบายที่มาที่ไปของสถานที่หรือสิ่งที่จะนำเสนอ, หัวข้อกิจกรรม, การเชิญชวน และที่สำคัญต้องใส่มีช่องทางติดต่อสื่อสารทิ้งท้ายเพื่อที่หากผู้ที่ได้รับชมสื่อสนใจจะสามารถติดต่อกลับไปยังสถานที่นั้นได้เลย 2. การตัดต่อวิดีโอ       2.1 ควรจะเรียบเรียงเนื้อหาให้เข้าใจง่ายและไม่ทำให้ผู้ชมสับสน     2.2 ปรับการใส่เสียงที่ควรจะใส่ให้สอดคล้องกับรูปภาพและถ้าในคลิปวีดีโอมีการสัมภาษณ์บุคคลควรตัดอย่าให้มีเสียงรอบข้างแทรกมารบกวนหรือไม่ควรใส่เสียงเพลงกลบเสียงสัมภาษณ์และใส่ซับภาษาเพื่อให้ผู้ชมอ่านร่วมด้วย โครงข่ายนักสื่อสาร สร้างสรรค์ สังคมสุขภาวะ Expert Communication Invent Well Being        (E-C-I-W) “มีจิตสำนึกรับผิดชอบ เป็นกลาง สร้างสรรค์ มีส่วนร่วม เกิดประโยชน์” ช่องทางการสื่อสาร
  - Page Facebook: สานพลังสร้างสุขชุมพร, สมาคมประชาสังคมชุมพร
  - YouTube, Twitter, TikTok: สมาคมประชาสังคมชุมพร   - CE-SE: วิสาหกิจเพื่อสังคมฅนธรรมธุรกิจ (ผู้ประกอบการ)   - วิทยุ: อสมท. 104.75 (หลังสวน), อสมท. 90.75 (ชุมพร), อสมท. 105.75 (ประจวบฯ)   - เครือข่าย สกศท. และ (พกฉ.) พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
  - สถาบันการศึกษา: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์, มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยเขตสุราษฎร์ธานี   - สภาวัฒนธรรม จังหวัดชุมพร   - สุวรรณภูมิ(เมืองโบราณเขาสามแก้ว) โดยมี โรงเรียนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   - เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดชุมพร ผู้ผลิต : นักสื่อสาร แยกเป็นเชิงประเด็นและชุนท้องถิ่น ใน 25 โครงการ Node Flagship และพื้นที่ 8 อำเภอในจังหวัดชุมพร แหล่งข้อมูลข้าวสาร : 25 โครงการ 30 ตำบล 8 อำเภอ ทีมงานกลาง : ติดตามให้คำแนะนำเสริม กระตุ้นแรงจูงใจ, เชื่อมโยงเครือข่าย, ประสานทรัพยากร ภาคีสื่อสาร : ภาครัฐและมวลชน เน้นกลุ่ม เป้าหมายเฉพาะ, บุคคลทั่วไปและภาคีที่เกี่ยวข้อง กลุ่มเชื่อมโยงเครือข่าย : ไทยแอค, สำนักข่าว South Record และ Chumphon Record โดยมีเป้าหมายในระยะเวลา 2 ปี

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 45 คน จากที่ตั้งไว้ 45 คน
ประกอบด้วย

กลุ่มเครือข่ายประเด็น,นักสื่อสารชุมชน,เครือข่ายสื่อใหม่ เช่น U2T , node flagship

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
15,300.00 0.00 44,700.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 lock_open

ประชุมคณะทำงานเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้

7 สิงหาคม 2565
KeroKero
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จัดประชุมผ่านระบบ online

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

นายอานนท์ มีศรี ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมผ่านซูมในครั้งนี้เพื่อได้รายงานความคืบหน้าของการดำเนินการงานสื่อ และกำหนดการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสื่อในแต่ละพื้นที่ หัวข้อที่ 1 หารือกำหนดการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสื่อ และรายงานการดำเนินงานของแต่ละพื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช นายอานนท์ มีศรี แจ้งการดำเนินงานสื่อสร้างสุขภาคใต้ มีช่องทางการสื่อสาร 3 ช่องทาง ได้แก่ Page Facebook website และ YouTube โดยใช้ชื่อว่า สื่อสร้างสุขภาคใต้ โดยจะรวบรวมนำเสนอการขับเคลื่อนงานเครือข่ายงานสื่อสารภาคใต้และรวบรวมช่องทางการติดต่อของคณะทำงานในแต่ละพื้นที่ โดยเว็ปไซส์ของสื่อสร้างสุขจะทำการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นด้าน ความมั่นคงทางสุขภาพ ความมั่นทางสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงของมนุษย์ ความมั่นคงทางอาหาร จะมีตัวจัดเก็บข้อมูลงานประเมิน งานวิชาการ งานสื่อ รวมไปถึงการแจ้งข้อมูลข่าวสารการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ ส่วน YouTube จะนำเสนอด้านการไลฟ์สดและคลิปวิดีโอสั้นๆ ในแต่ละพื้นที่สามารถนำเสนอการขับเคลื่อนได้ในช่องทางการสื่อสารส่วนกลางของงานสื่อสร้างสุขได้ ซึ่งในส่วนนี้อยู่ในการรวบรวมข้อมูลและดำเนินงาน จังหวัดกระบี่ นายธรรมดิวิชย์ ศรีรุ้ง ศาลาด่านโมเดล เป็นโมเดลต้นแบบ ขับเคลื่อนในเรื่องของภัยพิบัติ มีการไลฟ์สดผ่านเพจสื่อสร้างสุขภาคใต้เมื่อปลายเดือน ก.ค.65 ผ่านมา และคลิปสั้นๆในการนำเสนอของศาลาด่านโมเดล มีการทำ Application อยู่ในการรวบรวมข้อมูล พื้นที่ต่างๆที่เป็นจุดเสี่ยงในพื้นที่ของศาลาด่าน ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรในพื้นที่ ถนน หรือจุดเสี่ยงต่างๆ คุณฐิติชาญาน์ บุญโสม เพิ่มเติม ในรูปแบบการทำสื่อทั้งสองพื้นที่ของประเด็นคือ ศาลาด่าน จังหวัดกระบี่และมะรุ่ย จังหวัดพังงา จะเน้นให้ความสำคัญกับสื่อท้องถิ่นด้วยการสื่อสารท้องถิ่นในพื้นที่ชุมชน การผลิตคลิปวิดีโอจากเนื้องานต่างๆ มีเครือข่ายที่มารวมทำงานด้วย คือ คุณฮาฤทธิ์ ที่จะมานำผลขยายผลการผลิตในพื้นที่ไปเพิ่มเติม มีการวางแผนอบรมการผลิตสื่อในพื้นที่ชุมชนและนำสื่อมาเผยแพร่ต่อ รวมไปถึงการนำผลงานต่างๆไปเผยแพร่ในแพลตฟอร์มต่างๆของงานสื่อสร้างสุข และทำยังไงให้ผลงานมีความน่าสนใจ และมีคนเข้ามาดูเป็นจำนวนมาก จังหวัดชุมพร คุณศาสนะ กลับดี ชี้แจงสองประเด็นหลัก งานบุคลากรและแพลตฟอร์มหลักของสมาคมประชาสังคมชุมพร บุคลากรหลักของงานสื่อสมาคมประชาสังคมชุมพร ได้แก่ นายศาสนะ กลับดี นางสาวศิลาพร กลับดี นางวิรงค์รอง เอาไชย นางสาวสุชานันท์ โคนาหาญ นายทวีวัตร เครือสาย นายกสมาคมประชาสังคมชุมพร เป็นที่ปรึกษา คุณพัลลภา ระสุโส๊ะ ผู้ประสานร่วม คุณหนึ่งฤทัย พันกุ่ม ทีมวิชาการที่จะมาเสริมเรื่องเนื้อหาของการสื่อสาร แพลตฟอร์มของสื่อชุมพร จะใช้ Page Facebook เป็นหลัก  โดยมี 2 เพจ 1. ชื่อเพจสมาคมประชาสังคมชุมพร จะเป็นเนื้อหาที่คลอบคลุมระดับประเทศ ระดับภาคและระดับจังหวัด 2. ชื่อเพจสานพลังสร้างสุขชุมพร จะเป็นเนื้อหาบริบทระดับจังหวัด  อีกทั้งยังมี YouTube TikTok twitter นอกจากนี้ยังมีแพลตฟอร์มสำรองคือ ต้นน้ำ พลเมืองเปลี่ยนทิศ และเครือข่ายที่มีเพจเป็นของตัวเองก็ยังช่วยสนับสนุนในการเผยแพร่งานสื่อในจังหวัดชุมพร คุณศิลาพร กลับดี รายงานความก้าวหน้าของการทำงานของจังหวัดชุมพร มีการดำเนินการจัดตั้ง/ปรับทีมคณะทำงานให้เป็นระบบ และมีบทบาทการทำงานอย่างชัดเจนมากขึ้น การกำหนดในเรื่องการอบรมเรียนการพัฒนาศักยภาพสื่อในเรื่องของขยับงานตามแผนโครงการ การพัฒนาศักยภาพสื่อของจังหวัดชุมพร มีการกำหนดวันไว้แล้วและมีการเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมไว้บ้างแล้ว ซึ่งจะจัดในวันที่ 20-21 สิงหาคม 2565 มีการอบรมเรื่อง การเขียนข่าว การทำกราฟฟิก การผลิตสื่อเคลื่อนไหว และนักจัดรายการวิทยุ ด้านวิทยากรยังไม่ได้กำหนด แต่ได้วางแผนการทำงานไว้แล้ว นายอานนท์ มีศรี ชื่นชมทีมจังหวัดชุมพรที่มีทีมทำงานเข้มแข็ง การพัฒนางานสื่อที่หลากหลายแฟลตฟอร์ม เพื่อให้ทุกกลุ่มวัยเข้าถึงได้ และเสริมในการลงพื้นที่ถ้าพื้นที่นั้นมีช่องทางการติดต่อสื่อสาร ให้เอาแพลตฟอร์มของพื้นที่นั้นมาเพื่อที่จะนำมาไว้ในช่องทางการติดต่อของเว็บไซส์สื่อสร้างสุขโดยตรง หัวข้อที่ 2 แผนการทำงานพื้นที่ และการร่วมประชุมวันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2565 และเตรียมการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพ นายอานนท์ มีศรี การเลือกพื้นที่ตามประเด็น ต้องตั้งนิยามของประเด็นให้ชัดเจน โดยต้องมาหารือกันในวันที่ 17-18 ส.ค.65 พืชร่วมยาง: ชุมพร นครฯ ระนอง นราธิวาส เกษตรกรรมยั่งยืน:ชุมพร และสุราษฎร์ธานี(ไชยา) โดยจะกำหนดการพูดคุย แยกแต่ละประเด็น และทีมงานสื่อทุกจังหวัดก่อน อาจารย์ไพฑูรย์ ทองสม เสนอให้จัดพัฒนาศักยภาพฯของแต่ละจังหวัด แล้วค่อยกำหนดในเวทีส่วนกลาง(ยกระดับจากพื้นที่) -กำหนดวันที่ 24-25 กันยายน 2565  ณ เกาะลันตา จังหวัดกระบี่  กำหนดการลงทะเบียนเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
-กลุ่มเป้าหมาย เป็นคณะทำงานและตัวแทนแต่ละประเด็นละ 1 คน และคนพัฒนาศักยภาพมาแล้วในพื้นที่ 3-4 คน (ชุมพร:ผู้แทนประเด็น 1 คน และจากพื้นที่ที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพมาแล้ว 3-4 คน) รวมแล้วตั้งเป้าหมายไว้ที่ 40 คน(+-5 คน) -งบประมาณ มีงบ 50,000 บาท (งบกลาง 160,000 บาท) แยกไว้ 20,000 บาท ในการดูแลแฟลตฟอร์มส่วนกลางสื่อสร้างสุขภาคใต้ -เสนอให้แต่ละประเด็นรับผิดชอบค่าเดินทางของผู้แทนประเด็นแต่ละพื้นที่เอง ส่วนการพัฒนาศักยภาพมาแล้ว 3-4 คน นั้นใช้งบจาก Node สื่อของแต่ละจังหวัด -สถานที่ให้จัดการเสนอราคาที่พัก ห้องประชุม ที่จังหวัดกระบี่(เกาะลันตา) ใช้จ่ายผ่านงบสนส.ให้ประมาณการ คชจ.แล้วจะโอนให้ -เสริมในเรื่องการขับเคลื่อนงานแต่ละประเด็นเพื่อให้คุณจุรีได้ออกแบบการสื่อสารสาธารณะอย่างไรให้โดนใจ -การรายงานการขับเคลื่อนพัฒนาฯแต่ละพื้นที่ และทำกำหนดการเพื่อเตรียมการอบรมในวันที่ 24-25 ก.ย. 65
ในที่ประชุมครั้งนี้ได้ข้อสรุปตามข้างต้น และเลิกประชุมเวลา 15.00 น.

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 14 คน จากที่ตั้งไว้ 14 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานสื่อภาคใต้

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 lock_open

ประชุมคณะทำงานสื่อ ครั้งที่ 1

17 กรกฎาคม 2565
KeroKero
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo ประชุมคณะทำงานสื่อประชุมคณะทำงานสื่อ
 • photo
 • photo
 • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จัดเวทีประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนงานสื่อสารประเด็นความมั่นคงทางอาหารภาคใต้

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีผู้เข้าร่วมประชุมตามเป้าหมายจำนวน 12 คน ซึ่งเป็นนักสื่อสารในจังหวัดชุมพร -เกิดคณะทำงานที่มีความสามารถที่โดดเด่นในแต่ละด้านของการสื่อสาร และแบ่งบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนในความรับผิดชอบงานรวมถึงการพัฒนาข้อมูลแฟลตฟอร์มที่มีอยู่แล้ว และแนวทางปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น
-กำหนดการนัดหมายในการจัดเวทีพัฒนาศักยภาพการอบรมสื่อสร้างสรรค์สังคมภาคใต้ตอนบนในวันที่  20-21 สิงหาคม 65

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 12 คน จากที่ตั้งไว้ 12 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานสื่อ/อสมท./ดีเจ/ภาคีที่เกี่ยวข้อง

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 2,820.00 0.00 0.00 0.00 2,820.00 lock_open