สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : 1.เพื่อพัฒนากลไกนักสื่อสารสร้างสุขจังหวัดชุมพร

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : 2.เพื่อพัฒนาศักยภาพนักสื่อสารท้องถิ่นให้มีความสามารถในการสื่อสารสาธารณะ

รวม 0 0.00 0 0.00

ไม่ระบุวัตถุประสงค์

1 มิ.ย. 65 - 31 ต.ค. 66 ประชุมคณะทำงานสื่อ 0.00 8,000.00 -
20 - 21 ส.ค. 65 อบรมเชิงปฎิบัติการนักสื่อสารสร้างสรรค์สังคมสุขภาวะ รุ่นที่ 1 45.00 60,000.00 -
23 ส.ค. 65 จัดทำสื่อเผยแพร่ Facebooklive 30.00 2,500.00 -
16 ก.ย. 65 นโยบายสวนยางยั่งยืน 0.00 0.00 -
16 ก.ย. 65 ชุมชนสีเขียว 0.00 0.00 -
16 ก.ย. 65 เกษตรกรรมยั่งยืน 0.00 0.00 -
8 มิ.ย. 65 ประชุมคณะทำงานชุมชนสีเขียว 0.00 0.00 -
17 ก.ค. 65 ประชุมคณะทำงานสื่อ ครั้งที่ 1 12.00 5,000.00 -
7 ส.ค. 65 ประชุมคณะทำงานเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ 14.00 3,000.00 -

หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้