สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
8 มิ.ย. 65 ประชุมคณะทำงานชุมชนสีเขียว 0 0.00 -
17 ก.ค. 65 ประชุมคณะทำงานสื่อ ครั้งที่ 1 12 5,000.00 2,820.00
7 ส.ค. 65 ประชุมคณะทำงานเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ 14 3,000.00 1,200.00
20 - 21 ส.ค. 65 อบรมเชิงปฎิบัติการนักสื่อสารสร้างสรรค์สังคมสุขภาวะ รุ่นที่ 1 45 60,000.00 60,000.00
23 ส.ค. 65 จัดทำสื่อเผยแพร่ Facebooklive 30 2,500.00 3,000.00
รวม 101 70,500.00 4 67,020.00