สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ กองทุนสุขภาพจังหวัดภูเก็ต
ภายใต้โครงการ ประเด็นความมั่นคงทางมนุษย์ 2567
ภายใต้องค์กร สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.)
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มกราคม 2567 - 30 มิถุนายน 2568
งบประมาณ 0.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดภูเก็ต
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 34 30,240.00 6 34,393.00
10 ม.ค. 67 ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการ 0 2,100.00 2,120.00
15 ม.ค. 67 ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการและเตรียมการถอดบทเรียนกลไกปี พ.ศ.2567 0 3,100.00 3,013.00
23 ม.ค. 67 ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการและการเตรียมการพัฒนาโครงการ 0 2,100.00 2,120.00
28 ม.ค. 67 ประชุมติดตามการสรุปการเงินและติดตามความก้าวหน้าโครงการ 0 3,740.00 3,740.00
27 - 28 ก.พ. 67 ประชุมจัดทำแผนกองทุนเสมือนจริงภูเก็ต : สุขภาวะเพื่อชีวิตแห่งอนาคต Phuket Health for Future of life 25 19,200.00 19,200.00
26 มิ.ย. 67 ประชุมติดตามการดำเนินงาน กลไกจังหวัดภูเก็ต 9 0.00 4,200.00

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2567 14:36 น.