งานสร้างสุขภาคใต้ สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส ม.อ.)

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม เครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ (จริยธรรมสื่อ)
ภายใต้โครงการ งานสื่อสาธารณะ
รหัสโครงการ 63-00-0378
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้ นครศรีธรรมราช
วันที่อนุมัติ 1 กรกฎาคม 2563
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
งบประมาณ 1,300,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอานนท์ มีศรี
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ภาคใต้
ละติจูด-ลองจิจูด
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ก.ค. 2563 30 ก.ย. 2563 400,000.00
2 1 ต.ค. 2563 31 มี.ค. 2564 500,000.00
3 1 เม.ย. 2564 30 ต.ค. 2564 400,000.00
รวมงบประมาณ 1,300,000.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะโดยเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้
0.00
2 แนวปฏิบัติด้านจริยธรรมมาประยุกต์ใช้ในยุค News Nomal
0.00
3 เครือข่าย 5 ประเด็น (คน)
60.00

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้มีการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะโดยเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้

มีนโยบายสาธารณะ ที่ถูกขับเคลื่อนโดยเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ อย่างน้อย 4 นโยบาย

0.00 5.00
2 เพื่อเพิ่มแนวปฏิบัติด้านจริยธรรมมาประยุกต์ใช้ ในยุค News Nomal

มีรูปแแบบและแนวปฏิบัติ ด้านจริยธรรมสื่อ

0.00 2.00
3 เพื่อให้เกิดการขยายเครือข่าย 5 ประเด็น (คน)

มีเครือข่าย เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า xxx

60.00 100.00

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
20 - 21 ก.ค. 63 แผนงานกลาง 40.00 641,760.00 -
31 ก.ค. 63 - 30 มิ.ย. 64 แผนงานปฏิบัติการสื่อ 0.00 543,240.00 -
1 - 5 ก.ย. 63 แผนงานพัฒนาเครือข่าย 0.00 115,000.00 -
20 - 21 ก.ค. 63 ประชุมคณะทำงานประเด็นร่วมกับเครือข่ายสุขภาพภาคใต้,Mapping เครือข่ายครั้งที่ 1 40.00 60,000.00 51,005.00
5 ส.ค. 63 ประชุมเตรียม Work Shop Matching Network จาก 4 ประเด็นใหญ่ สู่ประเด็นย่อย (ความมั่นคงทางด้านอาหาร ความมั่นคงทางสุขภาพ ความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางมนุษย์ ) 10.00 12,000.00 11,552.00
6 - 7 ส.ค. 63 ประชุม Work Shop Matching Network จาก 4 ประเด็นใหญ่สู่ประเด็นย่อย ความมั่นคงทางด้านอาหาร ความมั่นคงทางสุขภาพ ความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางมนุษย์ 40.00 110,000.00 106,746.00
11 ส.ค. 63 ประชุมคณะทำงานประเด็นร่วมกับเครือข่ายสุขภาพภาคใต้เพื่อ mapping เครือข่าย ครั้งที่ 2 30.00 30,000.00 28,821.00
15 ส.ค. 63 ประชุมเตรียมคณะทำงานเพื่อ Work Shop Matching Network ครั้งที่ 1 (ความมั่นคงทางอาหาร , ความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม , ความมั่นคงทางมนุษย์) 10.00 11,552.00 11,552.00
20 - 21 ส.ค. 63 ประชุม Work Shop Matching Network ครั้งที่ 1 (ความมั่นคงทางอาหาร , ความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม , ความมั่นคงทางมนุษย์) (ขยายเครือข่ายเพิ่ม) 89.00 65,000.00 63,699.00
22 ส.ค. 63 ประชุมคณะทำงานเพื่อสรุปเวที Work Shop Matching Network ครั้งที่ 1 (ความมั่นคงทางอาหาร , ความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม , ความมั่นคงทางมนุษย์) 10.00 11,552.00 11,552.00
27 - 28 ส.ค. 63 เวทีสานพลังและการพัฒนาช่องทาง/และเทคโนโลยี Onair , Online , Onground /โดยใช้กรอบจริยธรรมสื่อ 40.00 122,900.00 -
27 ส.ค. 63 ประชุมเตรียมคณะทำงานเพื่อ Work Shop Matching Network (ความมั่นคงทางสุขภาพ) ครั้งที่ 1 10.00 11,552.00 11,552.00
31 ส.ค. 63 ประชุมเตรียมคณะทำงานเพื่อ Work Shop Matching Network (ความมั่นคงทางสุขภาพ) ครั้งที่ 2 10.00 11,552.00 11,552.00
1 - 2 ก.ย. 63 ประชุม Work Shop Matching Network ครั้งที่ 2 (ความมั่นคงทางสุขภาพ)(ขยายเครือข่ายเพิ่ม) 69.00 61,200.00 56,079.00
4 ก.ย. 63 ประชุมคณะทำงานเพื่อสรุปเวที Work Shop Matching Network ครั้งที่ 2 (ความมั่นคงทางสุขภาพ) 10.00 11,552.00 11,552.00
1 ส.ค. 64 - 30 ก.ย. 64 ถอดบทเรียนหลังการดำเนินงานทั้งโครงการ การติดตาม ประเมินผล 40.00 122,900.00 -
16 พ.ย. 63 จัดสมัชชาออนแอร์ ข้อเสนอเชิงนโยบายครั้งที่ 3 ความมั่นคงทางสุขภาพ 10.00 23,000.00 -
24 พ.ย. 63 จัดสมัชชาออนแอร์ ข้อเสนอเชิงนโยบายครั้งที่ 2 เกษตรเพื่อสุขภาพ 10.00 23,000.00 -
27 พ.ย. 63 จัดสมัชชาออนแอร์ ข้อเสนอเชิงนโยบายครั้งที่ 1 ความมั่นคงของมนุษย์ 10.00 23,000.00 -
27 พ.ย. 63 จัดสมัชชาออนแอร์ ข้อเสนอเชิงนโยบายครั้งที่ 5 เครือข่ายสื่อสร้างสุข 10.00 23,000.00 -
30 พ.ย. 63 จัดสมัชชาออนแอร์ ข้อเสนอเชิงนโยบายครั้งที่ 4 ความมั่นคงทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,ท่องเที่ยวชุมชน,ภัยพิบัติ 10.00 23,000.00 -
8 ส.ค. 63 การปฏิบัติงานสื่อ (ประเด็นความมั่นคงทางด้านอาหาร ประเด็นความมั่นคงทางสุขภาพ ประเด็นความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม ประเด็นความมั่นคงทางมนุษย์ ) 3.00 2,000.00 2,000.00
22 ส.ค. 63 การปฏิบัติงานสื่อ (ประเด็นความมั่นคงทางด้านอาหาร ประเด็นความมั่นคงทางสุขภาพ ประเด็นความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม ประเด็นความมั่นคงทางมนุษย์ ) 2.00 1,000.00 1,000.00
25 ส.ค. 63 การปฏิบัติการสื่อ 4 ประเด็นภายใต้รายการลิกอร์ล้อมวงคุย (ประเด็นสื่อสุขภาวะ ในยุคปัจจุบัน) 8.00 7,584.00 7,584.00
27 ส.ค. 63 Live สด : รายการ “แกะรอยวิถีอันดามัน” เรื่อง แนวความคิดจากรุ่นแม่สู่รุ่นลูก กับขนมถิ่นเมืองพังงา 3.00 1,400.00 1,400.00
30 ส.ค. 63 Live สด : รายการ “แกะรอยวิถีอันดามัน” การท่องเที่ยวชุมชนวิถีใหม่ เรื่องฟาร์มแพะ เดือนล้อมดาว 3.00 1,640.00 1,640.00
3 ก.ย. 63 การปฏิบัติงานสื่อ (ประเด็นความมั่นคงทางสุขภาพ ) 2.00 1,000.00 1,000.00
15 ก.ย. 63 Live สด : รายการ แกะรอยวิถีอันดามัน (เรื่องการท่องเที่ยวอันดามัน – ภูเก็ต หลังวิกฤติโควิด 19) 5.00 2,584.00 2,584.00
28 ก.ย. 63 Live สด : รายการ แกะรอยวิถีอันดามัน (เรื่องแกะรอยอาหารทะเลและอาหารพื้นบ้านพังงา) 2.00 1,420.00 1,420.00
29 ก.ย. 63 Live สด : รายการ แกะรอยวิถีอันดามัน (เรื่องพื้นที่เรียนรู้ สู่วิถีพังงาแห่งความสุข) 4.00 3,320.00 3,320.00
30 ก.ย. 63 ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมเวทีถอดบทเรียนการใช้สื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ 10.00 11,638.00 11,638.00
3 ต.ค. 63 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ความมั่นคงทางอาหารตามแนวทางเกษตรกรรมยั่งยืน” 32.00 12,000.00 12,678.00
11 ต.ค. 63 เวทีถอดบทเรียนการใช้สื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ 38.00 82,350.00 55,417.00
12 ต.ค. 63 การปฏิบัติงานสื่อ (ลงพื้นที่การปฏิบัติงานสื่อ เพื่อถอดบทเรียนการใช้สื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ) 1.00 500.00 500.00
15 ต.ค. 63 ประชุมคณะทำงานเพื่อสรุปเวทีถอดบทเรียนการใช้สื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ 10.00 10,904.00 10,904.00
16 ต.ค. 63 Live สด : รายการ แกะรอยวิถีอันดามัน (เรื่องบทบาทของอาสาสมัครในพื้นที่เพื่อก้าวข้ามวิกฤติโควิด 19) 6.00 2,400.00 2,400.00
27 พ.ย. 63 ประชุมเตรียมคณะทำงานเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในโครงการ ศวนส. 9.00 10,254.00 10,254.00
14 - 15 ธ.ค. 63 ประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในโครงการ ศวนส. 13.00 27,512.00 27,512.00
18 ธ.ค. 63 ประชุมคณะทำงานเพื่อสรุปเวทีติดตามประเมินผลการดำเนินงานในโครงการ ศวนส.และจัดทำแผนงานปฏิบัติการสื่อสาร 4ประเด็น 9.00 10,254.00 10,254.00
23 ธ.ค. 63 ประชุมคณะทำงานเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 1 10.00 11,104.00 11,104.00
28 ธ.ค. 63 ประชุมคณะทำงานเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 2 10.00 9,604.00 9,604.00
4 ม.ค. 64 เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร (รายการเกษตรสัญจร แดนด้ามขวานเพื่อผลิตข่าว ตอน การฟื้นฟูหลังน้ำท่วม นครศรีธรรมราช) 4.00 5,448.00 5,448.00
6 ม.ค. 64 เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร (รายการเกษตรสัญจร แดนด้ามขวานเพื่อผลิตข่าว ตอน สวนยางยั่งยืน ทางเลือกทางรอดเกษตรกรชาวสวนยาง ) 5.00 5,492.00 5,492.00
7 ม.ค. 64 เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร (รายการเกษตรสัญจร แดนด้ามขวานเพื่อผลิตข่าว ตอน ความมั่นคงทางอาหารในช่วงสถานการณ์ โควิด - 19 ) 5.00 5,604.00 5,604.00
8 ม.ค. 64 เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร (รายการเกษตรสัญจร แดนด้ามขวานเพื่อผลิตข่าว ตอน การฟื้นฟูหลังน้ำท่วมพื้นที่ อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช 5.00 6,340.00 6,340.00
8 ม.ค. 64 ประชุมคณะทำงานเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการจัดทำคลิปวีดีโอ จ.ตรัง 3.00 3,204.00 3,204.00
9 ม.ค. 64 สัมภาษณ์โมเดลความมั่นคงทางอาหาร (รวมสินค้าเกษตรสู่ครัวโรงพยาบาล เปิดประตูสู่โมเดิร์นเทรด) 4.00 1,576.00 1,576.00
10 ม.ค. 64 สัมภาษณ์โมเดลความมั่นคงทางอาหาร(พลิกฟื้นภูมิปัญญา เพิ่มมูลค่าผลผลิตให้ชุมชน) 4.00 2,008.00 2,008.00
13 ม.ค. 64 เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร (รายการเกษตรสัญจร แดนด้ามขวานเพื่อผลิตข่าว ตอน เกษตรอินทรีที่ปากพูน) 4.00 6,148.00 6,148.00
14 ม.ค. 64 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลถ่ายทำคลิปวีดีโอ จ.พังงา 5.00 14,152.00 14,152.00
16 ม.ค. 64 สัมภาษณ์โมเดลความมั่นคงทางอาหาร (ศูนย์เรียนรู้บ้านภูลิตา มุ่งสู่ ‘สงขลามหานครอินทรีย์’) 4.00 1,584.00 1,584.00
17 ม.ค. 64 สัมภาษณ์โมเดลความมั่นคงทางอาหาร (ตลาดรถเขียว ส่งตรงสินค้าเกษตรถึงมือคนเมือง) 4.00 1,488.00 1,488.00
20 ม.ค. 64 ลงพื้นที่เพื่อจัดทำคลิปวีดีโอ และไลฟ์สด เรื่องสวนยางยั่งยืน(ความมั่นคงทางอาหาร) 2.00 5,244.00 5,244.00
20 ม.ค. 64 ประชุมคณะทำงานเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ จ.สงขลา 6.00 900.00 900.00
22 ม.ค. 64 เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร (รายการเกษตรสัญจร แดนด้ามขวานเพื่อผลิตข่าว ตอน สมุนไพรอาหาร สุขภาพคนเมือง ) 4.00 6,148.00 6,148.00
22 ม.ค. 64 ลงพื้นที่เพื่อไลฟ์สด เรื่องสวนยางยั่งยืน ปลูกพืชร่วมยาง (ความมั่นคงทางอาหาร) 2.00 2,400.00 2,400.00
23 ม.ค. 64 สัมภาษณ์โมเดลความมั่นคงทางอาหาร (สถานีเกษตรฯ ลุยตลาดออนไลน์ ยอดขายปังฝ่ามรสุมโควิด 19) 4.00 1,400.00 1,400.00
24 ม.ค. 64 เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร (รายการเกษตรสัญจร แดนด้ามขวานเพื่อผลิตข่าว ตอน เกษตรปันสุข สุขคนเมือง ) 4.00 6,148.00 6,148.00
24 ม.ค. 64 สัมภาษณ์โมเดลความมั่นคงทางอาหาร (หุ่นไล่กา กรุ๊ป จุดประสานตลาดสุขภาพ เขา นา เล) 4.00 2,080.00 2,080.00
25 ม.ค. 64 แผนงานปฏิบัติการสื่อ 4 ประเด็น ก่อนสมัชชาออนไลน์ ระหว่างสมัชชาออนไลน์ หลังสมัชชาออนไลน์ แกาะติดข้อเสนอเชิงนโยบาย 0.00 98,582.00 -
25 ม.ค. 64 ลงพื้นที่เพื่อจัดทำคลิปวีดีโอ เรื่องเครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ จ.ชุมพร 2.00 6,116.00 6,116.00
27 ม.ค. 64 Live สด : รายการ แกะรอยวิถีอันดามัน (เรื่องความมั่นคงทางด้านอาหาร “แปรรูปอาหารทะเล”) 6.00 4,200.00 4,200.00
27 ม.ค. 64 เวทีสาธารณะประเด็นนโยบายพืชร่วมยาง 4.00 3,848.00 3,848.00
27 ม.ค. 64 ลงพื้นที่เพื่อจัดทำคลิปวีดีโอ และไลฟ์สด เรื่องการผลิตสารชีวภัณฑ์ในสวนยาง พืชร่วมยาง สวนยางยั่งยืน 2.00 4,900.00 4,900.00
29 ม.ค. 64 เวทีขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ (โคกหนองนาโมเดล) 15.00 6,148.00 6,148.00
30 ม.ค. 64 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลถ่ายทำคลิปวีดีโอ จ.กระบี่ 5.00 11,976.00 11,976.00
30 ม.ค. 64 สัมภาษณ์โมเดลความมั่นคงทางอาหาร (ผู้ผลิตรายเล็กเจาะลูกค้ารายย่อย โมเดลปลูกน้อย ขายเอง เพิ่มมูลค่าสินค้า) 4.00 1,400.00 1,400.00
31 ม.ค. 64 เสวนา “หลาดลองแล เป็นแค่ทางเลือกหรือทางรอด” 9.00 7,300.00 7,300.00
4 ก.พ. 64 เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร (รายการเกษตรสัญจร แดนด้ามขวานเพื่อผลิตข่าว ตอน ฟ็อกเทล ไม้มหัศจรรย์ สร้างรายได้) 5.00 5,880.00 5,880.00
7 ก.พ. 64 ลงพื้นที่เพื่อจัดทำเฟสบุ๊คไลฟ์ เรื่อง โซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ กับเกษตรกร 7.00 3,344.00 3,344.00
10 - 11 ก.พ. 64 ลงพื้นที่เพื่อจัดทำเฟสบุ๊คไลฟ์ ประชุมประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 6.00 2,000.00 2,000.00
12 ก.พ. 64 ลงพื้นที่เพื่อจัดทำเฟสบุ๊คไลฟ์ เรื่อง ทำอย่างไรให้หลุดพ้นจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว(ความมั่นคงทางอาหาร) 5.00 2,404.00 2,404.00
13 ก.พ. 64 การปฏิบัติงานสื่อ (หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564) 0.00 7,700.00 7,700.00
13 ก.พ. 64 ลงพื้นที่เพื่อจัดทำเฟสบุ๊คไลฟ์ เรื่อง 12 ไร่พอเพียง (ความมั่นคงทางอาหาร) 5.00 2,500.00 2,500.00
15 ก.พ. 64 ลงพื้นที่เพื่อจัดทำเฟสบุ๊คไลฟ์ เรื่อง โครงสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ทำแผนการผลิตและปฏิทินการเพาะปลูกพืชผัก 4.00 2,844.00 2,844.00
17 ก.พ. 64 เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร (รายการเกษตรสัญจร แดนด้ามขวานเพื่อผลิตข่าว ตอน ตลาดต้นไม้ชายคลอง ป่าพะยอม จ.พัทลุง กล้าไม้เพื่อสร้างความมั่นคง) 5.00 7,184.00 7,184.00
18 ก.พ. 64 ประชุมการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย ประเด็นความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 5.00 4,548.00 4,548.00
20 ก.พ. 64 ลงพื้นที่เพื่อถ่ายทำประเด็นความมั่นคงทางอาหาร : พืชร่วมยาง อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 7.00 6,080.00 6,080.00
22 ก.พ. 64 ประชุมคณะทำงานเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช เพื่อสรุปการปฏิบัติงานสื่อ 8.00 7,844.00 7,844.00
23 ก.พ. 64 รายการ ลิกอร์ News Undate ประเด็นความมั่นคงทางอาหารและการจัดการน้ำเพื่อการเกษตร 4.00 3,848.00 3,848.00
24 ก.พ. 64 ลงพื้นที่เพื่อถ่ายทำประเด็นความมั่นคงทางอาหาร : พืชร่วมยาง อ.เมือง จ.นราธิวาส 5.00 5,072.00 5,072.00
26 ก.พ. 64 การปฏิบัติงานสื่อสารเพื่อผลิตข่าว ประเด็นความมั่นคงทางอาหารและการจัดการขยะ 4.00 4,760.00 4,760.00
27 ก.พ. 64 ประชุมคณะทำงานเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ จ.สงขลา ครั้งที่ 2 6.00 550.00 550.00
28 ก.พ. 64 ลงพื้นที่เพื่อถ่ายทำประเด็นความมั่นคงทางอาหาร : พืชร่วมยาง อ.เมือง จ.นราธิวาส 6.00 7,580.00 7,580.00
6 มี.ค. 64 Live สด : รายการ แกะรอยวิถีอันดามัน (เรื่องศาสตร์พระราชา รั้วกินได้) 5.00 5,256.00 5,256.00
10 มี.ค. 64 เวทีสาธารณะประเด็นความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยเรื่องภัยพิบัติ 10.00 10,304.00 10,304.00
12 มี.ค. 64 Live สด : รายการ แกะรอยวิถีอันดามัน (เรื่องแกะสูตรเด็ดอาหารพื้นถิ่นพังงา : แกงกะทิหอยจุ๊บแจง) 4.00 5,200.00 5,200.00
19 มี.ค. 64 ประชุมคณะทำงานเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 3 7.00 7,144.00 7,144.00
25 มี.ค. 64 Live สด : รายการ แกะรอยวิถีอันดามัน (เรื่องโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและเศรษฐกิจพอเพียง) 3.00 4,040.00 4,040.00
29 มี.ค. 64 Live สด : รายการ แกะรอยวิถีอันดามัน (เรื่องที่ว่างสร้างอาหารปลูกผัก ภัยพิบัติสร้างสุข) 6.00 4,856.00 4,856.00
รวม 875 1,300,000.00 79 794,065.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 17:07 น.