งานสร้างสุขภาคใต้ สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส ม.อ.)

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลูก จังหวัดสตูล
ภายใต้โครงการ การท่องเที่ยวโดยชุมชน
รหัสโครงการ
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ 1 กรกฎาคม 2563
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2563 - 30 กันยายน 2563
งบประมาณ 30,928.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ บ้านบ่อเจ็ดลูก อำเภอละงู จังหวัดสตูล
ละติจูด-ลองจิจูด 6.880999,99.693223
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ก.ค. 2563 31 ส.ค. 2563 30,928.00
รวมงบประมาณ 30,928.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
18 ส.ค. 63 กิจกรรมการประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลุูก 20.00 16,730.00 16,730.00
19 ส.ค. 63 สำรวจแหล่งและเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลุูก 0.00 3,200.00 3,200.00
30 ส.ค. 63 ุการเก็บข้อมูลการประเมินผลกระทบทางสุขภาพการดำเนินการท่องเที่ยวโดยชุมชน 10.00 1,200.00 1,200.00
5 ก.ย. 63 ุกิจกรรมการสรุปผลการวิเคราะห์ผลกระทบการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลุูก (คืนข้อมูลให้พื้นที่) 20.00 10,200.00 10,200.00
รวม 50 31,330.00 4 31,330.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 15:18 น.