สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลูก จังหวัดสตูล
ภายใต้โครงการ การท่องเที่ยวโดยชุมชน
ภายใต้องค์กร สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.)
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 1 กรกฎาคม 2563
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2563 - 30 กันยายน 2563
งบประมาณ 30,928.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ บ้านบ่อเจ็ดลูก อำเภอละงู จังหวัดสตูล
ละติจูด-ลองจิจูด 6.880999,99.693223place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ก.ค. 2563 31 ส.ค. 2563 30,928.00
รวมงบประมาณ 30,928.00
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 50 31,330.00 4 31,330.00
18 ส.ค. 63 กิจกรรมการประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลุูก 20 16,730.00 16,730.00
19 ส.ค. 63 สำรวจแหล่งและเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลุูก 0 3,200.00 3,200.00
30 ส.ค. 63 ุการเก็บข้อมูลการประเมินผลกระทบทางสุขภาพการดำเนินการท่องเที่ยวโดยชุมชน 10 1,200.00 1,200.00
5 ก.ย. 63 ุกิจกรรมการสรุปผลการวิเคราะห์ผลกระทบการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลุูก (คืนข้อมูลให้พื้นที่) 20 10,200.00 10,200.00

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2563 15:18 น.