PSU UNDP

directions_run

(UNPD) ปฏิบัติการณ์ความมั่นคงทางอาหาร อบต.ปุโละปุโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ (UNPD) ปฏิบัติการณ์ความมั่นคงทางอาหาร อบต.ปุโละปุโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
ภายใต้โครงการ (UNDP)โครงการพัฒนาแผนป้องกันและฟื้นฟูหลังวิกฤตระดับท้องถิ่น ฯ
ภายใต้องค์กร สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.)
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 1 มิถุนายน 2564
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มิถุนายน 2564 - 31 ธันวาคม 2564
งบประมาณ 80,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลปุโละปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุรเดช วานิ โทรศัพท์ ๐๘๒๒๖๗๔๗๔๕
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ 1.ดร.เพ็ญ สุขมาก 2. นางสาววรรณา สุวรรณชาตรี
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดปัตตานี
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

ตำบลปุโละปุโย ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา ๒,๐๕๓ ไร่ สวนยางพารา ๑,๙๘๖ ไร่ สวนผลไม้ ๔๖๐ ไร่ จากสถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดภาคใต้ชายแดน มีผลต่อการประกอบอาชีพและราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ ส่งผลต่อรายได้ของครัวเรือน ทำให้รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ส่งผลให้ประชาชนลดค่าใช้จ่ายด้านอาหาร ประกอบกับการขาดความรู้ด้านโภชนาการ ทำให้ตำบลปุโละปุโยยังพบปัญหาภาวะโภชนาการของเด็กโดยเฉพาะช่วงวัย 0-5 ปี จากข้อมูลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลปุโละปุโยและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านท่ากูโบพบว่าเด็กในตำบลปุโละปุโยอายุ ๐ – ๕ ปี ในปี 2563 จำนวนเด็กทั้งหมด ๙๒๓ คนพบเด็กที่มีภาวะเตี้ย ๑๑ คน ภาวะผอม ๕๐ คน ภาวะอ้วน ๘๓ คน และสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID ๑๙ ยิ่งเป็นผลกระทบให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาด้านสุขภาพ และปัญหาด้านโภชนาการ จากสถานการณ์ข้างต้น ชุมชนอาจจำเป็นต้องเพิ่มแหล่งอาหารประเภทโปรตีน โดยเฉพาะไข่ไก่ ไข่เป็ด แม้จะเป็นอาหารราคาถูกแต่มีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างยิ่ง โดยเฉพาะวัยเด็กควรบริโภคไข่วันละ 1 ฟอง เพื่อเสริมสร้างการเจริญเติบโตของร่างกาย สมอง ดวงตา และหัวใจ ตำบลปุโละปุโยจึงขอเสนอโครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ ต้นแบบเครือข่ายความมั่นคงทางอาหารตำบลปุโละปุโยโดยสนับสนุนชมรมรักษ์บ้านเกิดกำปงนัดกูดูม และกลุ่มเยาวชนบ้านคลองควน ซึ่งมีสมาชิกรวมทั้ง 2 กลุ่ม 70 คน โดยชมรมรักษ์บ้านเกิดกำปงนัดกูดูมเป็นครูสอนตาดีกาศาสนาอิสลามให้กับเด็กนักเรียนตาดีกาและให้อาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนตาดีกาในช่วงพักเที่ยงที่มีการเรียนการสอนและกลุ่มเยาวชนบ้านคลองควนเดิมเป็นกลุ่มเยาวชนเลี้ยงไก่เป็นทุนเดิม โดยให้กลุ่มได้ต่อยอดกิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่ เพื่อให้เกิดการกระจายผลผลิตไข่ไก่ในระบบตลาดชุมชน เพื่อให้ชุมชนเข้าถึงอาหารประเภทโปรตีนให้มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการแก้ปัญหาภาวะโภชนาการในชุมชนโดยเฉพาะวัยเด็ก อีกทั้งกิจกรรมที่ทางกลุ่มจัดทำขึ้นจะช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหารของตำบลปุโละปุโยในระยะยาวต่อไป

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 ส่งเสริมให้กลุ่มรักษ์บ้านเกิดกำปงนัดกูดูมและกลุ่มเยาวชนบ้านคลองควน เป็นต้นแบบสร้างแหล่งอาหารประเภทปศุสัตว์ โดยการเลี้ยงไก่ไข่

เกิดการส่งเสริมและสร้างอาชีพเสริมให้กับกลุ่มรักษ์บ้านเกิดกำปงนัดกูดูมและกลุ่มเยาวชนบ้านคลองควน

0.00
2 ส่งเสริมให้เกิดระบบตลาดที่ชุมชนเข้าถึงอาหารประเภทไข่ไก่

เกิดระบบตลาดในหลากหลายรูปแบบ ที่สามารถกระจายผลผลิตประเภทไข่ไก่ เพื่อให้ชุมชนเข้าถึงอาหารและสามารถลดปัญหาด้านโภชนาการของชุมชน

0.00
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 7 0.00 2 0.00
6 ส.ค. 64 - 17 ธ.ค. 64 กิจกรรมจัดทำโรงเรือนเลี้ยงไก่ / เเละซื้อพันธุ์ไก่ ชมรมรักษ์บ้านเกิดกำปงนัดกูดม หมู่ 4 4 0.00 0.00
27 ส.ค. 64 - 13 ก.ย. 64 กิจกรรมต่อเติมโรงเรือนเลี้ยงไก่ / เเละซื้อพันธุ์ไก่ กลุ่มเยาวชนบ้านคลองควน หมู่ 9 3 0.00 0.00

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2564 12:23 น.