สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

พัฒนาการศักยภาพผู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม ประเมินผล

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ พัฒนาการศักยภาพผู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม ประเมินผล
ภายใต้โครงการ แผนงานสนับสนุน
ภายใต้องค์กร สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.)
รหัสโครงการ -
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กันยายน 2560 - 30 สิงหาคม 2562
งบประมาณ 300,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ ซูวารี มอซู
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ ซูวารี มอซู
พื้นที่ดำเนินการ
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

ปรับปรุงระบบติดตามประเมินผลบน Website และบน smart phone ให้สอดคล้องกับแนวทางของ สตง.และกรมสรรพากร (เป็นการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันกับ สตง.และสรรพากรเขตพื้นที่พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบแผนงานเพื่อเพิ่มคุณภาพการบันทึกข้อมูลในระบบติดตามประเมินผล นอกจากนี้ยังสามารถทำให้ผู้รับผิดชอบแผนงาน นำระบบนี้ไปใช้กับงานอื่น ๆ ของเครือข่าย

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 ปรับปรุงระบบติดตามประเมินผลบน Website และ บน Smart phone ให้สอดคล้องกับแนวทางของ สตง.และกรมสรรพากร (เป็นการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันกับ สตง.และสรรพากรเขตพื้นที่) พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบแผนงานเพื่อเพิ่มคุณภาพการบันทึกข้อมูลในระบบติดตามประเมินผล นอกจากนี้ยังสามารถทำให้ผู้รับผิดชอบแผนงาน นำระบบนี้ไปใช้กับงานอื่น ๆ ของเครือข่าย
  1. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

  2. คุณภาพการบันทึกข้อมูล (ความทันเวลา ความครอบคลุม ถูกต้อง) ลงในระบบติดตามประเมินผล online บน website ของผู้รับผิดชอบแผนงานย่อย

stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2561 20:27 น.