สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

พัฒนาการศักยภาพผู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม ประเมินผล

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
6 - 7 ก.พ. 61 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การรายงานกิจกรรมและรายงานการเงินแบบออนไลน์ 40 67,000.00 70,460.00
10 - 11 พ.ค. 61 ประชุมเชิงปฎิบัติการ การรายงานกิจกรรมและรายงานการเงินแบบออนไลน์ 30 24,174.00 24,174.00
19 มิ.ย. 61 การประชุมเพื่อชี้แจงการรายงานผลกิจกรรมของโครงการและการจัดทำรายงานการเงินผ่านระบบออนไลน์ 15 0.00 9,360.00
22 มิ.ย. 61 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การรายงานกิจกรรมและรายงานการเงินแบบออนไลน์ 200 0.00 15,270.00
24 - 26 มิ.ย. 61 ประชุมติดตามความก้าวหน้าการรายงานกิจกรรมและรายงานการเงินแบบออนไลน์และการตรวจเอกสารการเงินงวดที่ 1 200 0.00 2,191.00
28 มิ.ย. 61 สนับสนุนการดูแลและปรับปรุงระบบติดตามเว็บไซต์ 1 100,000.00 100,000.00
11 ก.ค. 61 พัฒนาศักยภาพการทำรายงานกิจกรรมออนไลน์และการบริหารจัดการการเงิน 5 0.00 11,366.00
8 - 10 ส.ค. 61 ประชุมติดตามความก้าวหน้าการรายงานกิจกรรมและรายงานการเงินแบบออนไลน์ และการตรวจเอกสารการเงินงวดที่ 1 โครงการย่อยจังหวัดสุราษฎร์ธานี 10 20,000.00 24,490.00
16 พ.ย. 61 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 130 164,359.00 164,359.00
17 ธ.ค. 61 จ่ายเงินสนับสนุนการออกแบบและพัฒนาเว้ปไซต์ ในโครงการศูนย์วิชาการสร้าเสริมสุขภาพภาคใต้ งวดที่1 1 15,000.00 15,000.00
21 ธ.ค. 61 ประชุมเรื่องการใช้จ่ายเงินงบประมาณในการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพที่ใช้กลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นที่ถูกต้องตามเจตนารมณ์และระเบียบปฎิบัติของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 33 96,384.00 96,384.00
25 ธ.ค. 61 เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดูแลและปรับปรุงระบบติดตามเว้ปไซต์http://localfund.happynetwork.org/project/develop/role/list?role=yalan งวดที่1 1 79,200.00 79,200.00
18 - 22 ก.พ. 62 การประชุมเชิงปฎิบัติการ วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ(HIA) Intensive Workshop) 14 58,364.00 58,364.00
19 มี.ค. 62 ประชุมการตรวจเอกสารการเงินโครงการ การรายงานกิจกรรมและรายงานการเงินแบบออนไลน์ 20 12,804.00 12,804.00
4 - 5 เม.ย. 62 การประชุมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ และปรึกษาหารือวางแผนการดำเนินโครงการ ในงวดถัดไป 14 11,400.00 11,400.00
9 - 11 เม.ย. 62 การประชุมปรึกษาหารือและทดสอบระบบติดตามและประเมินผลโครงการศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้แบบออนไลน์ 21 19,600.00 19,600.00
10 - 11 เม.ย. 62 ปรึกษาหารือระบบติดตามและประเมินผลโครงการแบบออนไลน์ 15 10,000.00 -
รวม 750 678,285.00 16 714,422.00