สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

พัฒนาการศักยภาพผู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม ประเมินผล

assignment
บันทึกกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การรายงานกิจกรรมและรายงานการเงินแบบออนไลน์6 กุมภาพันธ์ 2561
6
กุมภาพันธ์ 2561รายงานจากพื้นที่ โดย Syuwari
circle
วัตถุประสงค์

สร้างความรู้ความแข้าใจและฝึกปฏิบัติการ การายงานกิจกรรมและรายงานการเงินแบบออนไลน์

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 30 คน จากที่ตั้งไว้ 40 คน
ประกอบด้วย

-

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

สนับสนุนการดูแลและปรับปรุงระบบติดตามเว็บไซต์28 มิถุนายน 2561
28
มิถุนายน 2561รายงานจากพื้นที่ โดย hsmiscac
circle
วัตถุประสงค์

-

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1 คน จากที่ตั้งไว้ 1 คน
ประกอบด้วย

-

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

การประชุมเพื่อชี้แจงการรายงานผลกิจกรรมของโครงการและการจัดทำรายงานการเงินผ่านระบบออนไลน์19 มิถุนายน 2561
19
มิถุนายน 2561รายงานจากพื้นที่ โดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์
circle
วัตถุประสงค์

-

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

• ชี้แจงและอธิบายการจัดทำรายงานบนเว็บไซต์ โดย น.ส.ฮามีด๊ะ หวันนุรัตนื • สอนขั้นตอนการทำรายงาน พร้อมกับฝึกปฏิบัติการบันทึกบนเว็บไซต์ โดยนายสุไหลหมาน เบ็ญดูสะ • ชี้แจงระเบียบการเบิกจ่ายของ สสส.และการจัดทำเอกสารการเงิน โดย น.ส.ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ • ฝึกปฏิบัติการรายงานกิจกรรมในวันนี้ และสอบถามข้อสงสัยที่เกิดขึ้นในระหว่างการใช้เว็บ • สรุปและนัดหมายติดตามโครงการในครั้งต่อไป

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต 1. ทีมคณะทำงานที่เข้าร่วมเข้าใจขั้นตอนการรายงานกิจกรรมบนเว็บไซต์ และได้รายงานกิจกรรมจำนวน 1 กิจกรรม คือ กิจกรรมอบรมการใช้เว็บในวันนี้

ผลลัพธ์ 1. ผู้ที่ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลในเว็บไซต์เคยเป็นพี่เลี้ยงในโครงการชุมชนน่าอยู่ จึงเข้าใจขั้นตอนการรายงานบนเว็บไซต์ได้เร็ว และทำได้ถูกต้อง

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 13 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

สำนักวิชาการพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 12 คน, สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 คน

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

พัฒนาศักยภาพการทำรายงานกิจกรรมออนไลน์และการบริหารจัดการการเงิน11 กรกฎาคม 2561
11
กรกฎาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อเรียนรู้การรายงานออนไลน์และการบริหารการเงินโครงการ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  • ชี้แจงการจัดทำเอกสารการเงินและการบริหารการเงินโครงการ ดดย น.ส.วรรณา สุวรรณชาตรี
  • อธิบายขั้นตอนการรายงานกิจกรรมในเว็บไซต์ และฝึกปฏิบัติการ โดย นายสุไหลหมาน เบ็ญดูสะ
  • ซักถามข้อสงสัย
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  1. คณะทำงานในโครงการได้เรียนรู้ขั้นตอนการทำรายงานออนไลน์ และสามารถลงปฏิทินกิจกรรมได้ทั้ง 3 โครงการ แต่ปัญหาที่พบในวันนี้คือ ทางทีมไม่ได้นำเอกสารโครงการมา ทำให้การลงปฏิทินยังไม่ชัดเจน แต่ได้ลงปฏิทินเพื่อให้เรียนรู้วิธีการและทดลองรายงานผล เพื่อเรียนรู้และนำไปปรับใช้ในต่อไป
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 16 คน จากที่ตั้งไว้ 5 คน
ประกอบด้วย
  • ผู้รับทุนโครงการประเมินผลใต้ล่าง และ จ.พัทลุง
  • คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี 2 คน, คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่ 1 คน, ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาสุขภาวะชุมชน ภาคใต้ตอนล่าง 2 คน, วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ 1 คน,    สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 9 คน
circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุมติดตามความก้าวหน้าการรายงานกิจกรรมและรายงานการเงินแบบออนไลน์ และการตรวจเอกสารการเงินงวดที่ 1 โครงการย่อยจังหวัดสุราษฎร์ธานี 8 สิงหาคม 2561
8
สิงหาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย Syuwari
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ตรวจสอบรายงานกิจกรรมและรายงานการเงินแบบออนไลน์
2.ตรวจเอกสารการเงินงวดที่ 1 โครงการย่อยจังหวัดสุราษฎร์ธานี และโครงการประเมินสนับสนุนการปฏิรูประบบสร้างเสริมสุขภาพเขต 11 สุราษฎร์ธานี (ภาคใต้ตอนบน)

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  1. การรายงานกิจกรรมและรายงานการเงินแบบออนไลน์ มีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
  2. เอกสารการเงินมีความถูกต้อง เรียบร้อย และสมบูรณ์
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 11 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

1.ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คน 2.ผู้รับผิดชอบโโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อำเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 2 คน 3. โครงการสนับสนุนการปฏิรูประบบสร้างเสริมสุขภาพ เขต 11 สุราษฎร์ธานี จำนวน 3 คน 4. ทีมติดตาม สจรส 4 คน

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุมติดตามความก้าวหน้าการรายงานกิจกรรมและรายงานการเงินแบบออนไลน์และการตรวจเอกสารการเงินงวดที่ 124 มิถุนายน 2561
24
มิถุนายน 2561รายงานจากพื้นที่ โดย Syuwari
circle
วัตถุประสงค์

-

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 7 คน จากที่ตั้งไว้ 200 คน
ประกอบด้วย

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 คน, โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ จ.สราษฎร์ธานี 1 คน, สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้ฯ นครศรีฯ 2 คน, เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนบน 2 คน, หมู่ที่ 10 ต.นาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร 1 คน

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การรายงานกิจกรรมและรายงานการเงินแบบออนไลน์22 มิถุนายน 2561
22
มิถุนายน 2561รายงานจากพื้นที่ โดย Syuwari
circle
วัตถุประสงค์

-

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 19 คน จากที่ตั้งไว้ 200 คน
ประกอบด้วย

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5 คน, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 คน, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 10 คน, โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 1 คน, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คน

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุมเชิงปฎิบัติการ การรายงานกิจกรรมและรายงานการเงินแบบออนไลน์10 พฤษภาคม 2561
10
พฤษภาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย areeandaman
circle
วัตถุประสงค์

-

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 30 คน จากที่ตั้งไว้ 30 คน
ประกอบด้วย

เจ้าหน้าที่ สจรส.มอ.,ผู้รับผิดชอบโครงการ

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

จ่ายเงินสนับสนุนการออกแบบและพัฒนาเว้ปไซต์ ในโครงการศูนย์วิชาการสร้าเสริมสุขภาพภาคใต้ งวดที่117 ธันวาคม 2561
17
ธันวาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย areeandaman
circle
วัตถุประสงค์

-

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1 คน จากที่ตั้งไว้ 1 คน
ประกอบด้วย

นักออกแบบระบบติดดามเว้ปไซต์ 

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดูแลและปรับปรุงระบบติดตามเว้ปไซต์http://localfund.happynetwork.org/project/develop/role/list?role=yalan งวดที่125 ธันวาคม 2561
25
ธันวาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย areeandaman
circle
วัตถุประสงค์

-

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1 คน จากที่ตั้งไว้ 1 คน
ประกอบด้วย

นักออกแบบพัฒนาระบบเว้ปไซต์

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่16 พฤศจิกายน 2561
16
พฤศจิกายน 2561รายงานจากพื้นที่ โดย areeandaman
circle
วัตถุประสงค์

-

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 130 คน จากที่ตั้งไว้ 130 คน
ประกอบด้วย

สจรส.มอ. กองทุนสุขภาพระดับตำบลหรือพื้นที่ เขต 12สงขลา (อปท.)

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุมเรื่องการใช้จ่ายเงินงบประมาณในการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพที่ใช้กลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นที่ถูกต้องตามเจตนารมณ์และระเบียบปฎิบัติของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน21 ธันวาคม 2561
21
ธันวาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย areeandaman
circle
วัตถุประสงค์

ประประชุมเรื่องการใช้จ่ายเงินงบประมาณในการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพที่ใช้กลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นที่ถูกต้องตามเจตนารมณ์และระเบียบปฎิบัติของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมเรื่องการใช้จ่ายเงินงบประมาณในการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพที่ใช้กลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นที่ถูกต้องตามเจตนารมณ์และระเบียบปฎิบัติของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชุมเรื่องการใช้จ่ายเงินงบประมาณในการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพที่ใช้กลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นที่ถูกต้องตามเจตนารมณ์และระเบียบปฎิบัติของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 33 คน จากที่ตั้งไว้ 33 คน
ประกอบด้วย

สจรส.มอ. กองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ เขต 12 สงขลา (อปท.)

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

การประชุมปรึกษาหารือและทดสอบระบบติดตามและประเมินผลโครงการศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้แบบออนไลน์9 เมษายน 2562
9
เมษายน 2562รายงานจากพื้นที่ โดย areeandaman
circle
วัตถุประสงค์

การประชุมปรึกษาหารือและทดสอบระบบติดตามและประเมินผลโครงการศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้แบบออนไลน์

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

การประชุมปรึกษาหารือและทดสอบระบบติดตามและประเมินผลโครงการศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้แบบออนไลน์

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 21 คน จากที่ตั้งไว้ 21 คน
ประกอบด้วย

สจรส.มอ. ศูนย์ระสานงานประชาคมเครือข่ายภาคีพัฒนาจังหวัดระนอง

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

การประชุมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ และปรึกษาหารือวางแผนการดำเนินโครงการ ในงวดถัดไป4 เมษายน 2562
4
เมษายน 2562รายงานจากพื้นที่ โดย areeandaman
circle
วัตถุประสงค์

การประชุมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ และปรึกษาหารือวางแผนการดำเนินโครงการ ในงวดถัดไป

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

การประชุมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ และปรึกษาหารือวางแผนการดำเนินโครงการ ในงวดถัดไป

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 14 คน จากที่ตั้งไว้ 14 คน
ประกอบด้วย

สจรส.มอ. คณะวิทยาการจัดการ ม.สงขลานครินทร์

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุมการตรวจเอกสารการเงินโครงการ การรายงานกิจกรรมและรายงานการเงินแบบออนไลน์19 มีนาคม 2562
19
มีนาคม 2562รายงานจากพื้นที่ โดย areeandaman
circle
วัตถุประสงค์

ประชุมการตรวจเอกสารการเงินโครงการ การรายงานกิจกรรมและรายงานการเงินแบบออนไลน์

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 20 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

สจรส.มอ. คณะมนุษยศาสตร์ ฯ ม.สงขลานครินทร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

การประชุมเชิงปฎิบัติการ วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ(HIA) Intensive Workshop)18 กุมภาพันธ์ 2562
18
กุมภาพันธ์ 2562รายงานจากพื้นที่ โดย areeandaman
circle
วัตถุประสงค์

-

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

การประชุมเชิงปฎิบัติการ วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ(HIA) Intensive Workshop)

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

การประชุมเชิงปฎิบัติการ วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ(HIA) Intensive Workshop)

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 14 คน จากที่ตั้งไว้ 14 คน
ประกอบด้วย

สจรส.มอ. ม.นราธิวาสราชนครินทร์

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-