สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ กองทุนจังหวัดภูเก็ต
ภายใต้โครงการ ประเด็นความมั่นคงทางมนุษย์
ภายใต้องค์กร สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.)
รหัสโครงการ 65-00336
วันที่อนุมัติ 1 พฤษภาคม 2565
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 พฤษภาคม 2565 - 31 ตุลาคม 2566
งบประมาณ 0.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดภูเก็ต
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณพ.ค. 65มิ.ย. 65ก.ค. 65ส.ค. 65ก.ย. 65ต.ค. 65พ.ย. 65ธ.ค. 65ม.ค. 66ก.พ. 66มี.ค. 66เม.ย. 66พ.ค. 66มิ.ย. 66ก.ค. 66ส.ค. 66ก.ย. 66ต.ค. 66
1 ประชุม(15 ต.ค. 2565-15 ต.ค. 2565) 168,820.00                                    
2 ประชุมเวทีอบรมการพัฒนาพี่เลี้ยง โครงการบูรณาการกลไกความร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะสุราษฎร์ธานี(8 มี.ค. 2566-9 มี.ค. 2566) 10,700.00                                    
3 ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อวางแผนและทำความเข้าใจโครงการความร่วมมือเพื่่อความมั่นคงทางมนุษย์และสุขภาพในระดับจังหวัด "ภูเก็ต:สุขภาวะเพื่อชีวิต-Phuket:Heaith For Future Of Life " ครั้งที่4/2566(15 มี.ค. 2566-15 มี.ค. 2566) 9,350.00                                    
4 ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงทางมนุษย์และสุขภาพในระดับจังหวัด "ภูเก็ต : สุขภาวะแห่งอนาคต"(13 ต.ค. 2566-13 ต.ค. 2566) 3,463.00                                    
รวม 192,333.00
1 ประชุม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 204 168,820.00 6 140,875.00
4 มิ.ย. 66 ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อขับเคลื่อนโครงการฯ 16 9,920.00 9,000.00
15 มิ.ย. 66 ประชุมภาคีเครือข่ายชี้แจงการดำเนินงานโครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงทางมนุษย์และสุขภาพในระดับจังหวัด “ภูเก็ต: สุขภาวะเพื่อชีวิตแห่งอนาคต “Phuket: Health for Future of Life” 70 52,000.00 44,800.00
22 มิ.ย. 66 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่่อดำเนินกิจกรรมในโครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงทางมนุษย์และสุขภาพในระดับจังหวัด “ ภูเก็ต : สุขภาวะเพื่อชีวิตแห่งอนาคต “ Phuket : Health for Future of Life ” 60 44,500.00 36,000.00
10 ก.ค. 66 กิจกรรมประชุมคณะอนุกรรมการโครงการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงทางมนุษย์และสุขภาพในระดับจังหวัดภูเก็ต 18 16,400.00 16,675.00
7 - 8 ก.ย. 66 ติดตาม ประเมินผลโครงการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน(อุดหนุนจาก อบจ.ภูเก็ต) ปี2566 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันควบคุมโรคลีเจียนแนร์และมาตรฐานโรงแรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (GREEN Health Hotel) 0 9,000.00 9,000.00
22 ก.ย. 66 ประชุมถอดบทเรียนโครงการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงทางมนุษย์และสุขภาพในระดับจังหวัดภูเก็ต 40 37,000.00 25,400.00
2 ประชุมเวทีอบรมการพัฒนาพี่เลี้ยง โครงการบูรณาการกลไกความร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะสุราษฎร์ธานี กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 4 10,700.00 1 8,350.00
8 - 9 มี.ค. 66 อบรมการพัฒนาพี่เลี้ยง โครงการบูรณาการกลไกความร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะสุราษฎร์ธานี 4 10,700.00 8,350.00
3 ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อวางแผนและทำความเข้าใจโครงการความร่วมมือเพื่่อความมั่นคงทางมนุษย์และสุขภาพในระดับจังหวัด "ภูเก็ต:สุขภาวะเพื่อชีวิต-Phuket:Heaith For Future Of Life " ครั้งที่4/2566 กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 17 9,350.00 1 8,800.00
18 พ.ค. 66 ประชุมคณะอนุกรรมการโครงการฯ 17 9,350.00 8,800.00
4 ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงทางมนุษย์และสุขภาพในระดับจังหวัด "ภูเก็ต : สุขภาวะแห่งอนาคต" กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 5 3,463.00 1 3,463.00
13 ต.ค. 66 ประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทำงาน ในการเตรียมรับคณะติดตามโครงการปีงบประมาณ 2566 5 3,463.00 3,463.00
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 350 430,705.00 25 562,401.00
4 ต.ค. 65 บูรณาการกลไกความร่วมมือนวัตกรรมทางสังคมเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะจังหวัดภูเก็ต 8 20,000.00 0.00
10 ต.ค. 65 ประชุมเตรียมข้อมูลเพื่อการนำเสนองานในวันที่ 25 ต.ค.65 0 4,000.00 0.00
11 ต.ค. 65 ประชุมวางแผนการดำเนินงานบูรณาการกลไกความร่วมมือเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะจังหวัดภูเก็ต 10 0.00 0.00
24 ต.ค. 65 ประชุมลงพื้นที่และวางแผนการจัดเวที kick off Phuket : Heath for future of Life 9 5,000.00 0.00
25 ต.ค. 65 ประชุมวางแผนการดำเนินงานบูรณาการกลไกความร่วมมือเสริมสร้างสุขภาวะจังหวัดภูเก็ต 30 0.00 33,760.00
1 พ.ย. 65 ประชุมเตรียมงาน kick off ภูเก็ต: สุขภาวะเพื่อชีวิตแห่งอนาคต "Phuket : Health for Future of Life " ครั้งที่1 4 2,000.00 2,000.00
8 พ.ย. 65 ประชุมเตรียมงาน kick off "ภูเก็ต: สุขภาวะเพื่อชีวิตแห่งอนาคต ครั้งที่2 12 5,000.00 5,000.00
9 พ.ย. 65 ประชุมเตรียมงานฝ่ายลงทะเบียน kick off ภูเก็ต : สุขภาวะเพื่่อชีวิตแห่งอนาคต 0 4,000.00 4,000.00
12 พ.ย. 65 ภูเก็ตสุขภาวะเพื่อชีวิตแห่งอนาคต “Phuket Health for Future of Life 0 0.00 0.00
4 ม.ค. 66 ประชุมสรุปผลการแต่งตั้งคณะกรรมการกลไกสุขภาวะจังหวัดภูเก็ต 0 32,000.00 8,200.00
3 ก.พ. 66 ประชุมคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงทางมนุษย์และสุขภาพในระดับจังหวัดภูเก็ต: สุขภาวะเพื่อชีวิตแห่งอนาคต-Phuket :Health for future of life 26 20,000.00 13,550.00
8 ก.พ. 66 ประชุมคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงทางมนุษย์และสุขภาพในระดับจังหวัดภูเก็ต: สุขภาวะเพื่อชีวิตแห่งอนาคต-Phuket :Health for future of life 20 10,000.00 8,710.00
21 ก.พ. 66 ประชุมเพื่อวางแผนทำความเข้าใจและประสานงานภาคีเครือข่ายการดำเนินงานโครงการ Phuket Heaith for Future of Life 80 42,000.00 41,740.00
4 พ.ค. 66 ประชุมคระอนุกรรมการเพื่อขับเคลื่อนโครงการฯ 18 17,800.00 14,030.00
21 พ.ค. 66 ประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2566 20 20,000.00 13,980.00
7 มิ.ย. 66 อบรมผู้สูงอายุสุขภาพดีบนวิถีออนไลน์ 0 0.00 0.00
8 - 10 ส.ค. 66 การสังเคราะห์ผลการดำเนินงานเพื่อนำเสนอและเข้าร่วมงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่13 "ภาคใต้แห่งความสุขเพื่อสุขภาวะแห่งอนาคต สุข สู่ สุขภาวะ" การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพเพื่อสุขภาวะแห่งอนาคตอย่างยั่งยืน : โอกาส และความท้าทาย 0 40,000.00 87,245.00
30 ส.ค. 66 ประชุมวางแผนและเตรียมข้อมูลนำเข้าประชุมถอดบทเรียนงานกลไกบูรณาการกองทุนระดับจังหวัดภูเก็ต สุขภาวะเพื่อชีวิตแห่งอนาคต 0 9,005.00 9,005.00
31 ส.ค. 66 - 1 ก.ย. 66 ประชุมถอดบทเรียนและวางแผนการดำเนินงานบูรณาการกลไกความร่วมมือเพื่อความมั่นคงทางมนุษย์และสุขภาพในระดับจังหวัด ภูเก็ต 50 0.00 152,051.00
2 ก.ย. 66 ประชุมปรึกษาหารือวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์สุขภาวะภายใต้แผนงานกลไกความร่วมมือเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ 0 5,200.00 5,200.00
4 ก.ย. 66 ติดตามประเมินผลโครงการขอรับเงินสนับสนุน (งบอุดหนุน อบจ.ภูเก็ต) ประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการยกระดับมาตรฐานการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและคุณภาพอากาศภายในอาคารของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย 0 3,000.00 3,000.00
11 - 12 ก.ย. 66 ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาจังหวัดต้นแบบ "ครอบครัวมั่นคง สังคมสุขภาพดี " จังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่1/2566 0 9,000.00 7,500.00
19 - 20 ก.ย. 66 ติดตามประเมินผลโครงการขอรับเงินสนับสนุน (งบอุดหนุน อบจ.ภูเก็ต) ประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการยกระดับมาตรฐานการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและคุณภาพอากาศภายในอาคารของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย 0 6,000.00 6,000.00
30 ก.ย. 66 ประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินโครงการฯ สุขภาวะจังหวัดภูเก็ต 45 44,000.00 60,500.00
7 - 8 ต.ค. 66 ประชุมจัดทำแผนการดำเนินงานและพัฒนาศักยภาพคณะทำงานโครงการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงทางมนุษย์และสุขภาพในระดับจังหวัดภูเก็ต 18 132,700.00 86,930.00

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2565 11:20 น.