สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

attach_money

การติดตามและประเมินผลโครงการศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านการสร้างเสริมสุขภาพ : ประเด็นความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (การท่องเที่ยวโดยชุมชน) โดยการประยุกต์ใช้กระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA)

attach_money
รายงานการเงินประจำงวดที่ 11 ก.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2564
ยังไม่มีการสร้างรายงานการเงินประจำงวดที่ 1
attach_money
รายงานการเงินประจำงวดที่ 21 ก.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2564
ยังไม่มีการสร้างรายงานการเงินประจำงวดที่ 2