สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

attach_money

โครงการการพัฒนารูปแบบในการสร้างเสริมสมรรถนะของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ต่อการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กรณีสามจังหวัดชายแดนใต้

attach_money
รายงานการเงินประจำงวดที่ 115 ต.ค. 2564 - 14 เม.ย. 2565
ยังไม่มีการสร้างรายงานการเงินประจำงวดที่ 1
attach_money
รายงานการเงินประจำงวดที่ 215 เม.ย. 2565 - 14 ต.ค. 2565
ยังไม่มีการสร้างรายงานการเงินประจำงวดที่ 2
attach_money
รายงานการเงินประจำงวดที่ 315 ต.ค. 2565 - 15 มี.ค. 2566
ยังไม่มีการสร้างรายงานการเงินประจำงวดที่ 3