PSU UNDP

directions_run

(UNPD) ปฏิบัติการณ์ความมั่นคงทางอาหาร ทต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ (UNPD) ปฏิบัติการณ์ความมั่นคงทางอาหาร ทต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
ภายใต้โครงการ (UNDP)โครงการพัฒนาแผนป้องกันและฟื้นฟูหลังวิกฤตระดับท้องถิ่น ฯ
ภายใต้องค์กร สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.)
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 1 มิถุนายน 2564
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มิถุนายน 2564 - 31 ธันวาคม 2564
งบประมาณ 80,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ ทต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอดุลย์เดชา แก้วกระเศรษฐ โทรศัพท์ 081-9633564
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ 1.ดรเพ็ญ สุขมาก 2.นางสาววรรณา สุวรรณชาตรี
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดนราธิวาส
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วจำเป็นต้องได้รับการเลี้ยงดูที่ดีที่สุด เพื่อส่งเสริมการพัฒนารอบด้าน อาหารและโภชนาการที่ดี เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโต และพัฒนาการของเด็กทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะเด็กแรกเกิดถึง 6 ขวบ ปัญหาทางโภชนาการที่พบบ่อยในเด็กวัยนี้ ได้แก่ ภาวการณ์เจริญเติบโตไม่สมวัยจากโรคขาดสารอาหาร ภาวะโภชนาการเกิน การขาดสารไอโอดีน ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก โดยมีสาเหตุที่สำคัญจากการไม่ได้รับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่ครบถ้วน ทำให้ร่างกายไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร   เทศบาลตำบลรือเสาะ มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 1 แห่ง มีเด็กทั้งหมด 48 คน มีเด็กที่มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 79.17 และมีเด็กที่มีปัญหาเรื่องน้ำหนักที่ไม่อยู่ในเกณฑ์สมส่วน อ้วนไปหรือผอมไปคิดเป็นร้อยละ 20.83 ปัญหาการเจริญเติบโตที่ไม่ตามเกณฑ์สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกหลักโภชนาการและอาหารไม่มีประโยชน์มีสารพิษที่อาจก่อโรคอีกด้วย การดูแลอาหารกลางวันของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนั้นจะซื้อวัตถุดิบมาจากตลาดทั่วไปในเขตเทศบาล ไม่ได้เป็นผักปลอดภัยไร้สารพิษและค่าใช้จ่ายในการซื้อวัตถุดิบนั้นก็สูงขึ้น จากเดิม 2,000 - 3,000 บาทต่อสัปดาห์ เป็น 4,000 – 5,000 บาทต่อสัปดาห์ นอกจากปัญหาค่าวัตถุดิบและอาหารปลอดภัยแล้ว เทศบาลตำบลรือเสาะ ยังมีกลุ่มโรงเรียนสร้างสุข ผู้สูงวัย จำนวน 72 คน ที่ได้รับผลกระทบกับสถานการณ์โควิดในปัจจุบันที่ต้องปิดการเรียนการสอนเป็นระยะยาว ทำให้กลุ่มผู้สูงอายุไม่มีกิจกรรมให้ดำเนินต่อไป เกิดความเบื่อหน่ายในชีวิตประจำวัน และผู้สูงอายุบางรายเป็นกลุ่มผู้สูงอายุเดียวดายอยู่โดยลำพังไม่มีผู้ดูแลไม่มีรายได้ เป็นกลุ่มลำบากยากจน บางรายมีหลานที่ต้องเลี้ยงดูที่ลูกๆ ไปทำงานนอกพื้นที่และทิ้งลูกๆไว้กับปู่กับย่าหรือตากับยาย ทำให้ผู้สูงอายุบางรายเรามีภาระที่ต้องแบกไว้ด้วย
  ดังนั้นทางเทศบาลตำบลรือเสาะจึงได้จัดโครงการตายายปลูกผักลูกหลานได้กินเพื่อให้ผู้สูงอายุในโรงเรียนสร้างสุข ผู้สูงวัย ได้มีกิจกรรมให้ทำเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีรายได้จากการทำเกษตร ปศุสัตว์ ในระดับกลุ่ม เด็กๆนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลรือเสาะได้รับโภชนาการที่ดีจากอาหารปลอดภัยไร้สารพิษ และเป็นทางเลือกใหม่ให้กับชาวบ้านที่อยากเลือกซื้อเลือกกินอาหารปลอดภัยไร้สารพิษและราคาถูกจากเกษตรกรในพื้นที่

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้ผู้สูงอายุในโรงเรียนสร้างสุข ผู้สูงวัย ได้มีกิจกรรมให้ทำเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

มีแหล่งผลิตวัตถุดิบที่ปลอดภัย ในการประกอบอาหารให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ผักปลอดสารพิษ ไข่ไก่ที่ปลอดสารเร่ง และปลาดุกที่เลี้ยงแบบเกษตรอินทรีย์

0.00
2 เพื่อให้ผู้สูงอายุมีรายได้จากการทำเกษตร และปศุสัตว์

มีรายได้จากการขายผักไข่ไก่และปลาดุกในกลุ่มผู้สูงอายุโรงเรียนสร้างสุข ผู้สูงวัย

0.00
3 เพื่อให้นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลรือเสาะได้รับโภชนาการที่ดีจากอาหารปลอดภัยไร้สารพิษ

นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ

0.00
4 เพื่อให้ชาวบ้านมีทางเลือกใหม่ในการเลือกซื้อเลือกกินอาหารที่ปลอดภัย ไร้สารพิษและราคาถูกจากเกษตรกรในพื้นที่

ชาวบ้านได้มีทางเลือกในการเลือกซื้อเลือกกินอาหารที่ปลอดภัยไร้สารพิษและราคาถูกจากเกษตรกรในพื้นที่

0.00
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 0.00 1 0.00
1 มิ.ย. 64 - 31 ธ.ค. 64 กิจกรรมการประชุมคณะทำโครงการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 0 0.00 -
1 มิ.ย. 64 - 31 ธ.ค. 64 กิจกรรมการปลูกผักแบบปลอดสารพิษ 0 0.00 -
1 มิ.ย. 64 - 31 ธ.ค. 64 กิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่ 0 0.00 -
1 มิ.ย. 64 - 31 ธ.ค. 64 กิจกรรมการเลี้ยงปลาดุก 0 0.00 -
1 มิ.ย. 64 - 31 ธ.ค. 64 กิจกรรมตลาดอินทรีย์ออนไลน์ 0 0.00 -
1 มิ.ย. 64 - 31 ธ.ค. 64 กิจกรรมจ้างผู้ดูแลประจำศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลรือเสาะเฉพาะโครงการกิจกรรมตลาดอินทรีย์ออนไลน์ 0 0.00 -
26 ก.ค. 64 ทดสอบ 0 0.00 0.00

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2564 12:30 น.