PSU UNDP

directions_run

(UNPD) ปฏิบัติการณ์ความมั่นคงทางอาหาร ทต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 มิ.ย. 64 - 31 ธ.ค. 64 กิจกรรมการประชุมคณะทำโครงการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 0 0.00 -
1 มิ.ย. 64 - 31 ธ.ค. 64 กิจกรรมการปลูกผักแบบปลอดสารพิษ 0 0.00 -
1 มิ.ย. 64 - 31 ธ.ค. 64 กิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่ 0 0.00 -
1 มิ.ย. 64 - 31 ธ.ค. 64 กิจกรรมการเลี้ยงปลาดุก 0 0.00 -
1 มิ.ย. 64 - 31 ธ.ค. 64 กิจกรรมตลาดอินทรีย์ออนไลน์ 0 0.00 -
1 มิ.ย. 64 - 31 ธ.ค. 64 กิจกรรมจ้างผู้ดูแลประจำศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลรือเสาะเฉพาะโครงการกิจกรรมตลาดอินทรีย์ออนไลน์ 0 0.00 -
26 ก.ค. 64 ทดสอบ 0 0.00 0.00
รวม 0 0.00 1 0.00