สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

task_alt

ทีมบริหารจัดการกลาง PA โครงการยกระดับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและพัฒนาพื้นที่สุขภาวะส่งเสริมกิจกรรมทางกาย และการพัฒนาศักยภาพทีมงาน

error
การกำหนดค่าไม่สมบูรณ์!!!
โครงการนี้ยังไม่มีการการกำหนดงวด กรุณากำหนดงวด ของโครงการใน รายละเอียดโครงการ ก่อน !!!