สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ นโยบายสวนยางยั่งยืน
ภายใต้โครงการ ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร
ภายใต้องค์กร สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.)
รหัสโครงการ 65-00336
วันที่อนุมัติ 1 พฤษภาคม 2565
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 พฤษภาคม 2565 - 31 ตุลาคม 2566
งบประมาณ 0.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ สมาคมประชาสังคมชุมพร
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายทวีวัตร เครือสาย, นางพัลลา ระสุโส๊ะ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 081-2700216, 083-5967175
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ Taweewat27@hotmail.com, Keroro_obob15@hotmail.co.t
พี่เลี้ยงโครงการ นางสาวซูวารี มอซู
พื้นที่ดำเนินการ
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ก.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 300,000.00
รวมงบประมาณ 300,000.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (300,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (0.00 บาท)

stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 70 65,000.00 4 65,035.99
11 ส.ค. 65 ถอดบทเรียนเพื่อจัดทำคู่มือส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน :สวนยางยั่งยืนภาคใต้ 15 8,000.00 8,000.00
13 - 14 ส.ค. 65 ประชุมคณะทำงานกลุ่มอันดามัน สวนยางยั่งยืน 10 15,000.00 15,432.00
29 ส.ค. 65 ประชุมจัดทำแผนความร่วมมือเกาตรกรรมยั่งยืนภาคใต้ พื้นที่ กยท.เขตภาคใต้ตอนบน ประจวบฯ/ชุมพร/ระนอง/สุราาฎร์ธานี 30 22,000.00 22,198.00
31 ส.ค. 65 - 1 ก.ย. 65 ประชุมสวนยางยั่งยืนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 15 20,000.00 19,405.99
21 ต.ค. 65 นโยบายสวนยางยั่งยืน 0 0.00 -

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 09:45 น.