สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ นโยบายสวนยางยั่งยืน
ภายใต้โครงการ ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร
ภายใต้องค์กร สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.)
รหัสโครงการ 65-00336
วันที่อนุมัติ 1 พฤษภาคม 2565
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 พฤษภาคม 2565 - 31 ตุลาคม 2566
งบประมาณ 0.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ สมาคมประชาสังคมชุมพร
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายทวีวัตร เครือสาย, นางพัลลา ระสุโส๊ะ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 081-2700216, 083-5967175
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ Taweewat27@hotmail.com, Keroro_obob15@hotmail.co.t
พี่เลี้ยงโครงการ นางสาวซูวารี มอซู
พื้นที่ดำเนินการ
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ก.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 1 ก.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 300,000.00
2 1 ต.ค. 2565 30 เม.ย. 2566 0.00
รวมงบประมาณ 300,000.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (300,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (0.00 บาท)

stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
1 ประชุมคณะทำงานกลุ่มอันดามัน สวนยางยั่งยืน กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 28 40,310.00 2 40,310.00
2 - 3 ธ.ค. 65 ประชุมปรึกษาหารือพัฒนากลไกความร่วมมือระดับภาคใต้ 13 21,140.00 21,140.00
27 - 28 มี.ค. 66 ประชุมปรึกษาหารือและพัฒนากลไกความร่วมมือระดับจังหวัดและภาคใต้ (การจัดทำคู่มือสวนยางยั่งยืน) 15 19,170.00 19,170.00
2 เวทีประชุมจัดทำแผนความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน (5 รูปแบบ) สวนยางยั่งยืน กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 143 104,383.00 8 128,477.00
11 ก.ย. 65 ประชุมปรึกษาหารือจัดทำแผนความร่วมมือขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน (5รูปแบบ) 0 0.00 21,094.00
9 ม.ค. 66 แลกเปลี่ยนเรียนรู้สวนยางยั่งยืน 30 10,680.00 10,680.00
26 ม.ค. 66 ประชุมปรึกษาหารือการจัดทำแผนความร่วมมือขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน 25 5,350.00 5,350.00
5 - 6 มี.ค. 66 ประชุมความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานสวนยางยั่งยืนภาคใต้ 10 17,580.00 17,580.00
13 - 14 มี.ค. 66 ประชุมปรึกษาหารือการจัดทำแผนความร่วมมือขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน 17 10,760.00 10,760.00
17 - 18 มี.ค. 66 ประชุมจัดทำแผนความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน (5รูปแบบ) สวนยางยั่งยืน รูปแบบสหกรณ์ 16 9,003.00 9,003.00
20 เม.ย. 66 ประชุมปรึกษาหารือจัดทำแผนความร่วมมือขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน(5 รูปแบบ)สวนยางยั่งยืนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดชุมพร/ระนอง 32 26,660.00 29,660.00
30 เม.ย. 66 - 2 พ.ค. 66 ปรึกษาหารือจัดทำแผนความร่วมมือขับเคลื่อน เกษตรกรรมยั่งยืน ( 5 รูปแบบ) : สวนยางยั่งยืน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด หรือกลุ่มจังหวัดนครศรีธรรมราชและสัมมนาเชิงปฎิบัติการพัฒนาและขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะด้านยุทธศาสตร์สวนยางยั่งยืน 13 24,350.00 24,350.00
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 60 388,600.00 11 386,603.99
11 ส.ค. 65 ถอดบทเรียนเพื่อจัดทำคู่มือส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน :สวนยางยั่งยืนภาคใต้ 15 8,000.00 8,000.00
29 ส.ค. 65 ประชุมจัดทำแผนความร่วมมือเกาตรกรรมยั่งยืนภาคใต้ พื้นที่ กยท.เขตภาคใต้ตอนบน ประจวบฯ/ชุมพร/ระนอง/สุราาฎร์ธานี 30 22,000.00 22,198.00
31 ส.ค. 65 - 1 ก.ย. 65 ประชุมสวนยางยั่งยืนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 15 20,000.00 19,405.99
2 พ.ย. 65 เตรียมงานสนับสนุนพื้นที่นำร่องเกษตรกรรมยั่งยืน (สวนยางยั่งยืน) 3 จังหวัด 0 19,000.00 19,400.00
8 - 11 ธ.ค. 65 ลงพื้นที่กรณีศึกษาแผนงานขับเคลื่อนนโยบายสวนยางยั่งยืน จังหวัดชุมพรและจังหวัดระนอง 0 57,000.00 57,315.00
12 - 13 ธ.ค. 65 ลงพื้นที่กรณีศึกษาแผนงานขับเคลื่อนนโยบายสวนยางยั่งยืน จังหวัดนครศรีธรรมราช 0 0.00 32,684.00
26 - 27 ธ.ค. 65 ลงพื้นที่กรณีศึกษาแผนงานขับเคลื่อนนโยบายสวนยางยั่งยืน จังหวัดนราธิวาส 0 23,000.00 21,440.00
4 - 5 เม.ย. 66 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนความร่วมมือการส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน : วนเกษตร สวนยางยั่งยืนพื้นที่ภาคใต้ 0 180,000.00 146,461.00
5 เม.ย. 66 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนความร่วมมือการส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน : วนเกษตร สวนยางยั่งยืนพื้นที่ภาคใต้ 0 4,600.00 4,600.00
6 - 10 เม.ย. 66 ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อแผนปฏิบัติการเกษตรผสมผสานสวนยางยั่งยืนพื้นที่ภาคใต้ 0 50,000.00 50,000.00
9 เม.ย. 66 ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อแผนปฏิบัติการเกษตรผสมผสานสวนยางยั่งยืนพื้นที่ภาคใต้ 0 5,000.00 5,100.00
4 ต.ค. 65 ประชุมปรึกษาหารือการขับเคลื่อนงานสวนยางยั่งยืนจังหวัดสตุล 37 15,360.00 15,360.00
117 97,830.00 3 100,470.00
21 ธ.ค. 65 ปรึกษาหารือจัดทำแผนความร่วมมือขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน ( 5 รูปแบบ):สวนยางยั่งยืนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด 25 24,050.00 24,050.00
11 ม.ค. 66 การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสร้างสุขภาพภาคใต้ มิติความมั่นคงทางอาหารขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน:สวนยางยั่งยืน(เกษตรผสมผสานสวนยางยั่งยืน ตามแผน กยท.-สปก.และภาคีที่เกี่ยวข้อง) 55 58,420.00 61,060.00

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2565 09:45 น.