สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการสนับสนุนการปฏิรูประบบสร้างเสริมสุขภาพ เขต 11 สุราษฎร์ธานี

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนการปฏิรูประบบสร้างเสริมสุขภาพ เขต 11 สุราษฎร์ธานี
ภายใต้โครงการ แผนงานโซนใต้บน
ภายใต้องค์กร สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.)
รหัสโครงการ 60-ข-087
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ธันวาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2561
งบประมาณ 1,000,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายทวีวัตร เครือสาย
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ม.ค. 2561 31 ธ.ค. 2561 1 ม.ค. 2561 31 ธ.ค. 2561 0.00
2 1 ม.ค. 2562 28 ก.พ. 2562 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (1,000,000.00 บาท)

stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

ทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการตื่นตัวในเรื่องของการปฏิรูประบบสุขภาพและสุขภาวะของคนไทย กลายเป็นความเคลื่อนไหวที่เห็นอย่างชัดเจนในหมู่องค์กร หน่วยงานและบุคลากรด้านสุขภาพ ตลอดจนชุมชนที่เข้มแข็งในหลายๆพื้นที่ ก่อให้เกิดปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่เป็นเครื่องมือชี้ทิศทาง นโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อนำพาประเทศไปสู่สังคมสุขภาวะ

ภาคใต้ตอนบนขับเคลื่อนสานพลังเครือข่ายฯมาตั้งแต่ ปี 55 โดยมี เครือข่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เครือข่ายมิตรภาพบำบัด เครือข่ายบริการสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี และภาคีพันธมิตรสุขภาพ จนเกิดกลไก “คณะทำงานสานพลังเครือข่ายหลักประกันสุขภาพภาคใต้ตอนบน” (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ) และในห้วงปี 2559-2560 มีการขับเคลื่อนปฏิบัติการในแต่ละจังหวัดจนมีกลไกคณะทำงานระดับจังหวัด และมีกลไกระดับเขตคือ “คณะทำงานพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นระดับเขต 11 ” สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ให้เกิดระบบจัดการสุขภาพชุมชนท้องถิ่น จากความร่วมมือกับ สช. สสส. สจรส.มอ สธ. ฉะนั้นการสร้างการเรียนรู้ร่วมกันผ่านการปฏิบัติ (Interative Learning Through Action) ให้มีความสามารถรับมือกับสถานการณ์ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ต้องมีระบบสนับสนุนเอื้ออำนวยให้เกิดการสานงาน เสริมพลัง ยกระดับปฏิบัติการพื้นที่ร่วมกับกลไกการดำเนินงานในระดับจังหวัด อำเภอ ชุมชนท้องถิ่น สู่ความมั่นคงทางสุขภาวะ

การสนับสนุนระบบสุขภาพชุมชนท้องถิ่นของ เขต 11 ที่ร่วมมือกับ สช. สสส. สจรส.มอ สธ. นั้นได้มีการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ โดยใช้ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ การสร้างสภาพแวดล้อมที่อื้อต่อสุขภาพและสร้างนวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ จากโครงการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. การสร้างการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพกรรมการกองทุนสุขภาพ และภาคีเครือข่ายสุขภาพ ให้มีสามารถจัดทำโครงการเชิงรุก บริหารจัดการกองทุน รับมือกับสถานการณ์สุขภาวะในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมหนุนกลไกการดำเนินงานในระดับจังหวัด อำเภอ โดยให้คนเป็นศูนย์กลาง ยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง ใช้กองทุนท้องถิ่นเป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ชุมชนเป็นเจ้าของกองทุนท้องถิ่น) สู่ความมั่นคงทางสุขภาพระยะถัดไป

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

1) การจัดกลไกโครงสร้างแบบยืดหยุ่นเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนเครือข่ายสุขภาพภาคใต้ ได้แก่

คณะทำงานสนับสนุนวิชาการ (ศวสต.) คณะทำงานสานงาน เสริมพลังภาคใต้ (ผู้แทนกลุ่มเครือข่าย/พื้นที่) คณะทำงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง (เครือข่ายสื่อเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะภาคใต้) และคณะทำงานจัดการความรู้ (มอ.) โดยยึดหลักการทำงานสามระดับการปฏิรูประบบสร้างเสริมสุขภาพ คือ “ การพึ่งตนเอง การพึ่งกันเอง พึ่งบริการ ” ประการสำคัญคือให้เกิดระบบการพึ่งกันเอง หรือ การสานงาน เสริมพลังต่อกัน ถักทอเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างคณะทำงานสี่ฝ่าย ระหว่างกลุ่มเครือข่ายสุขภาพในมิติต่างๆ ระหว่างพื้นที่ปฏิบัติการสร้างสุขแต่ละชุมชนท้องถิ่น หรืระดับอำเภอจังหวัดในภาคใต้

2) กระบวนการขับเคลื่อนที่มีงานสร้างสุขภาคใต้ เป็นจุดรวมพลัง เติมพลัง เฉลิมฉลองความสุข

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน หรือพื้นที่กลางของเครือข่ายสุขภาพภาคใต้ในแต่ละปี และในระหว่างปีนั้นมีปฏิบัติการอย่างเข้มข้น ทั้งการพัฒนาศักยภาพเพิ่มสมรรถนะการทำงานให้เกิดกระบวนทัศน์ใหม่ มีทักษะความสามารถให้เท่าทันโลกและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อน เป็นพลวัต เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถักทอเครือข่ายสานงาน เสริมพลังต่อกัน โดยให้มีเวทีกลุ่มเครือข่ายเชิงประเด็นควบคู่กับเวทีโซนพื้นที่ให้มีวาระหรือยุทธศาสตร์แผนงานร่วมกันทั้งในระดับชุมชนท้องถิ่น ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขต มีปฏิบัติการร่วมกันตามศักยภาพของแต่ละพื้นที่ เวทีเครือข่ายระดับภาคเป็นระยะ และใช้พลังการสื่อสารเกาะติดกับปฏิบัติการของกลุ่มเครือข่าย ส่งและสื่อสารพลังความรู้จากพื้นที่สู่สังคมและสู่นโยบายสาธารณะ

3) พื้นที่หรือสนามปฏิบัติการสร้างสุข กับโครงสร้างทางสังคม จุดคานงัดสำคัญใน

สถานการณ์ปัจจุบันสนามปฏิบัติการระดับชุมชนท้องถิ่นหรือตำบล ซึ่งอาจจะเริ่มจากกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น หรือกลไกอื่นที่มีศักยภาพอยู่แล้วก็ได้ อาทิ สวัสดิการชุมชน กลุ่มเครือข่ายองค์กรชุมชน คณะทำงานหรือคณะกรรมการที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ ในระดับอำเภอ นั้นมีกลไกสำคัญคือ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (DHB) ใช้พลังความรู้ ความรักให้เกิดการวาระร่วมหรือยุทธศาสตร์ร่วมที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่น ในระดับจังหวัดใช้กลไกสมัชชาสุขภาพ หรือกลไกอื่นที่มีศักยภาพในการเชื่อมพลังกลุ่มเครือข่ายในพื้นที่ให้เกิดการเชื่อมพลังเครือข่าย มีกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ในระดับกลุ่มจังหวัดหรือระดับเขต นั้นใช้กลไก คณะกรรมการเชตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เป็นช่องทางแสวงหาความร่วมมือ ผลักดันหรือสร้างข้อเสนอเชิงนโยบายใหม่ๆ ให้เกิดแนวการปฏิบัติใหม่ บนฐานความรู้ ทั้งนี้อาจใช้กลไกอื่นที่มีศักยภาพก็ได้ เช่น คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระดับเขต หรือ คณะกรรมการบริหารสาธารณสุขระดับเขต หรือ คณะกรรมการอื่นที่มีอยู่แล้ว

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1 เพื่อสนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะและประเด็นยุทธศาสตร์สร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่อำเภอและจังหวัดในภาคใต้ตอนบน

-มีกลไกคณะทำงานร่วมระดับจังหวัดใน 5 จังหวัด

-ระบบฐานข้อมูลสถานการณ์สุขภาวะเชิงพื้นที่/เชิงประเด็น

-ร่างข้อเสนอ/แผนยุทธศาสตร์เชิงประเด็น/ 5 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีฯ กระบี่

-มติข้อเสนอ/แผนยุทธศาสตร์เชิงประเด็น/ 5 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีฯ กระบี่

2 2.เพื่่อพัฒนากลไกคณะทำงานระดับเขตและจังหวัด ให้มีขีดความสามารถในการยกระดับปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน

-เกิดการพัฒนาคณะทำงานจังหวัดและอำเภอนำร่อง

-รายงานสรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ชุดบทเรียน

-จำนวนโครงการสร้างเสริมสุขภาพของกองทุนที่ได้รับการพัฒนายกระดับอย่างน้อย 30 % ของกองทุนทั้งหมด

-ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการพัฒนาระบบสร้างเสริมสุขภาพระดับเขต

-มีกลไกความร่วมมือ/สนับสนุนการทำงานของคณะทำงานระดับจังหวัด/ระดับเขต 11

-นักจัดการความรู้จังหวัดละ 2 คน / รวม 14 คน

-มีชุดบทเรียนความรู้การทำงานปฏิรูประบบสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่ 5 กรณีศึกษาชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีฯ กระบี่

3 3 เพื่่อสังเคราะห์บทเรียนจากการทำงานปฏิรูประบบสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่ให้เป็นข้อเสนอเชิงนโยบายต่อคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน(กขป) และภาคียุทธศาสตร์

-รายงานผลการดำเนิน/ระบบบันทึกออนไลน์

-รายงานสรุปผลโครงการ

stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2561 10:27 น.