สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการสนับสนุนการปฏิรูประบบสร้างเสริมสุขภาพ เขต 11 สุราษฎร์ธานี

assignment
บันทึกกิจกรรม
ติดตามประเมินผลการดำเนินงานระดับพื้นที่จังหวัดกระบี่31 พฤษภาคม 2562
31
พฤษภาคม 2562รายงานจากพื้นที่ โดย นิฮาฟีซา นิมะมิง
circle
วัตถุประสงค์

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

๐๙.๔๕-๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน/ ๐๙.๐๐-๐๙.๔๕ น. - เปิดเวที  : ผู้บริหารหรือผู้แทน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต ๑๑ - ชี้แจงกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน : นายทวีวัตร เครือสาย ๐๙.๔๕-๑๐.๓๐ น. สรุปผลการดำเนินงานสนับสนุนกองทุนสุขภาพท้องถิ่น
๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. ทบทวนเส้นทางการสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ บทเรียนและความรู้สำคัญต่อการพัฒนาการดำเนินงานในพื้นที่ กำหนดเป้าหมายการสร้างเสริมสุขภาพ ปี  ๒๕๖๓ ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหาร
๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. ระดมความคิด ต่อการออกแบบการสนับสนุนการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ - กลวิธีสร้างเสริมสุขภาพสู่การพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชนท้องถิ่นได้อย่างไร? - การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ -จัดกลไกโครงสร้างที่เหมาะต่อการสนับสนุนงานพื้นที่

โดยทีมภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคใต้ตอนบน ๑๔.๓๐-๑๕.๐๐ น. สรุปผลการแลกเปลี่ยนการสร้างเสริมสุขภาพเชิงพื้นที่
: นายทวีวัตร เครือสาย ปิดประชุม

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ตามเอกสารแนบการประชุม

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 10 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

จนท.กองทุนฯ คณะทำงาน

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ค่าตรวจบัญชี งวดที่ 2 (ค่าบริหารจัดการ)30 พฤษภาคม 2562
30
พฤษภาคม 2562รายงานจากพื้นที่ โดย นิฮาฟีซา นิมะมิง
circle
วัตถุประสงค์

ตรวจสอบบัญชีการเงินโครงการ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ตรวจสอบบัญชีการเงินโครงการสนับสนุนการปฏิรูประบบสร้างเสริมสุขภาพ เขต 11 สุราษฏร์ธานี 

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • มีการตรวจสอบการเงินโครงการสนับสนุนการปฏิรูประบบสร้างเสริมสุขภาพ เขต 11 สุราษฏร์ธานี
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1 คน จากที่ตั้งไว้ 7 คน
ประกอบด้วย

ผู้ตรวจบัญชีการเงิน

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ติดตามประเมินผลการดำเนินงานระดับพื้นที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี30 พฤษภาคม 2562
30
พฤษภาคม 2562รายงานจากพื้นที่ โดย นิฮาฟีซา นิมะมิง
circle
วัตถุประสงค์

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

๐๙.๔๕-๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน

๐๙.๐๐-๐๙.๔๕ น. - เปิดเวที  : ผู้บริหารหรือผู้แทน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต ๑๑ - ชี้แจงกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน : นายทวีวัตร เครือสาย

๐๙.๔๕-๑๐.๓๐ น. สรุปผลการดำเนินงานสนับสนุนกองทุนสุขภาพท้องถิ่น

๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. ทบทวนเส้นทางการสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่บทเรียนและความรู้สำคัญต่อการพัฒนาการดำเนินงานในพื้นที่ กำหนดเป้าหมายการสร้างเสริมสุขภาพ ปี  ๒๕๖๓

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหาร

๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. ระดมความคิด ต่อการออกแบบการสนับสนุนการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ - กลวิธีสร้างเสริมสุขภาพสู่การพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชนท้องถิ่นได้อย่างไร? - การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ -จัดกลไกโครงสร้างที่เหมาะต่อการสนับสนุนงานพื้นที่ โดยทีมภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคใต้ตอนบน

๑๔.๓๐-๑๕.๐๐ น. สรุปผลการแลกเปลี่ยนการสร้างเสริมสุขภาพเชิงพื้นที่
: นายทวีวัตร เครือสาย ปิดประชุม

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ตามเอกสารแนบการประชุม

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 20 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานประเด็นผู้สูงอายุจังหวัดสุราษฏร์ธานี

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุมติดตามประเมินผลการดำเนินงานระดับพื้นที่27 พฤษภาคม 2562
27
พฤษภาคม 2562รายงานจากพื้นที่ โดย นิฮาฟีซา นิมะมิง
circle
วัตถุประสงค์

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 • รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
 • สรุปการดำเนินงาน
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • คณะกรรมการ. กขป. เขต 11 เรียนรู้บทเรียน  ทุ่งตะโกโมเดลและพื้นที่รูปธรรม
 • เกิดผลลัพธ์ของโครงการนี้ มากกว่า ร้อยละ 80
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 30 คน จากที่ตั้งไว้ 30 คน
ประกอบด้วย
 • คณะทำงานโครงการ
 • อปท
 • ผู้ที่ขับเคลื่อนงาน
circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

เวทีประชุมติดตามผลการดำเนินงานระดับพื้นที่จังหวัดระนอง24 พฤษภาคม 2562
24
พฤษภาคม 2562รายงานจากพื้นที่ โดย นิฮาฟีซา นิมะมิง
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามการดำเนินงานของพื้นที่จังหวัดระนอง

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปและออกแบบการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พศ. ๒๕๖๒ (ตั้งแต่เวลา 09.00-๑๕.00 น.)

ณ.ภูธารา รีสอร์ท ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง

...................................................................................

เป้าหมายเวที

๑.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่

๒.เพื่อออกแบบการสนับสนุนการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

๐๙.๔๕-๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน

๐๙.๐๐-๐๙.๔๕ น. - เปิดเวที  : ผู้บริหารหรือผู้แทน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๑

                    - ชี้แจงกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน : นายทวีวัตร เครือสาย

๐๙.๔๕-๑๐.๓๐ น. สรุปผลการดำเนินงานสนับสนุนกองทุนสุขภาพท้องถิ่น : คุณ สุชีพ พัฒน์ทอง ผู้ประสานงานพื้นที่ อ.เมือง จ.ระนอง และทีมประเมินผล มอ. สุราษฎร์ธานี

๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น.      ทบทวนเส้นทางการสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่บทเรียนและความรู้สำคัญต่อการพัฒนาการดำเนินงานในพื้นที่กำหนดเป้าหมายการสร้างเสริมสุขภาพ ปี ๒๕๖๓

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหาร

๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. ระดมความคิด ต่อการออกแบบการสนับสนุนการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

 • กลวิธีสร้างเสริมสุขภาพสู่การพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชนท้องถิ่นได้อย่างไร?

 • การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่

-จัดกลไกโครงสร้างที่เหมาะต่อการสนับสนุนงานพื้นที่โดยทีมภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคใต้ตอนบน

๑๔.๓๐-๑๕.๐๐ น. สรุปผลการแลกเปลี่ยนการสร้างเสริมสุขภาพเชิงพื้นที่ : นายทวีวัตร เครือสาย

ปิดประชุม

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ตามเอกสารแนบการประชุม

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 28 คน จากที่ตั้งไว้ 28 คน
ประกอบด้วย

ผู้รับผิดชอบงานกองทุนฯ

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ติดตามประเมินผลการดำเนินงานระดับพื้นที่จังหวัดชุมพร23 พฤษภาคม 2562
23
พฤษภาคม 2562รายงานจากพื้นที่ โดย นิฮาฟีซา นิมะมิง
circle
วัตถุประสงค์

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปและออกแบบการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ วันที่ ๒๓  พฤษภาคม พศ. ๒๕๖๒  (ตั้งแต่เวลา 09.00-๑๕.00 น.)
ณ  ห้องประชุมเทศบาล ตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร
................................................................................... เป้าหมายเวที
๑.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ ๒.เพื่อออกแบบการสนับสนุนการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

วันที่ ๒๓ พค.๖๒ ๐๙.๔๕-๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน ๐๙.๐๐-๐๙.๔๕ น. - เปิดเวที  : ผู้บริหารหรือผู้แทน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต ๑๑ - ชี้แจงกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน : นายทวีวัตร เครือสาย ๐๙.๔๕-๑๐.๓๐ น. สรุปผลการดำเนินงานสนับสนุนกองทุนสุขภาพท้องถิ่น
๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. ทบทวนเส้นทางการสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ บทเรียนและความรู้สำคัญต่อการพัฒนาการดำเนินงานในพื้นที่ กำหนดเป้าหมายการสร้างเสริมสุขภาพ ปี  ๒๕๖๓ ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหาร
๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. ระดมความคิด ต่อการออกแบบการสนับสนุนการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ - กลวิธีสร้างเสริมสุขภาพสู่การพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชนท้องถิ่นได้อย่างไร? - การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ -จัดกลไกโครงสร้างที่เหมาะต่อการสนับสนุนงานพื้นที่

โดยทีมภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคใต้ตอนบน ๑๔.๓๐-๑๕.๐๐ น. สรุปผลการแลกเปลี่ยนการสร้างเสริมสุขภาพเชิงพื้นที่
: นายทวีวัตร เครือสาย ปิดประชุม

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ตามเอกสารแนบการประชุม

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 33 คน จากที่ตั้งไว้ 33 คน
ประกอบด้วย

-สสอ.ทุ่งตะโก -จนท.กองทุนฯ

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

เวทีติดตามประเมินผลดำเนินการดำเนินงานระดับพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช21 พฤษภาคม 2562
21
พฤษภาคม 2562รายงานจากพื้นที่ โดย นิฮาฟีซา นิมะมิง
circle
วัตถุประสงค์

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปและออกแบบการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

วันที่ ๒๑  พฤษภาคม พศ. ๒๕๖๒  (ตั้งแต่เวลา 09.00-๑๕.00 น.)

ณ.โรงแรมเมืองลิกอร์  อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช

...................................................................................

เป้าหมายเวที

๑.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่

๒.เพื่อออกแบบการสนับสนุนการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

วันที่ ๒๑ พค.๖๒

๐๙.๔๕-๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน

๐๙.๐๐-๐๙.๔๕ น. - เปิดเวที  : ผู้บริหารหรือผู้แทน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต ๑๑

 • ชี้แจงกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน : นายทวีวัตร เครือสาย

๐๙.๔๕-๑๐.๓๐ น. สรุปผลการดำเนินงานสนับสนุนกองทุนสุขภาพท้องถิ่น  : คุณ  เจกะพันธ์  พรหมมงคล    ผู้ประสานงานพื้นที่ อ.เมือง จ.นครศรีฯ

๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. ทบทวนเส้นทางการสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่บทเรียนและความรู้สำคัญต่อการพัฒนาการดำเนินงานในพื้นที่กำหนดเป้าหมายการสร้างเสริมสุขภาพ ปี  ๒๕๖๓

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหาร

๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. ระดมความคิด ต่อการออกแบบการสนับสนุนการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

 • กลวิธีสร้างเสริมสุขภาพสู่การพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชนท้องถิ่นได้อย่างไร?

 • การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่

-จัดกลไกโครงสร้างที่เหมาะต่อการสนับสนุนงานพื้นที่

โดยทีมภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคใต้ตอนบน

๑๔.๓๐-๑๕.๐๐ น. สรุปผลการแลกเปลี่ยนการสร้างเสริมสุขภาพเชิงพื้นที่ : นายทวีวัตร เครือสาย

ปิดประชุม

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ตามเอกสารแนบการประชุม

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 23 คน จากที่ตั้งไว้ 23 คน
ประกอบด้วย

จนท.รับผิดชอบงานด้านกองทุนฯ

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุมติดตามประเมินผลการดำเนินงานระดับพื้นที่อำเภอทุ่งตะโก10 พฤษภาคม 2562
10
พฤษภาคม 2562รายงานจากพื้นที่ โดย นิฮาฟีซา นิมะมิง
circle
วัตถุประสงค์

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ประสานความร่วมมือสนับงาน พชอ.คลองท่อมกับ ทีม สสจ.กระบี่/ ทีมสมัชชาสุขภาพ
 • มีข้อมูลสถานการณ์สุขภาวะเชิงประเด็น ทั้ง 6 อำเภอ เพื่อพัฒนาเป็นยุทธศาสตร์สร้างเสริมสุขภาพเชิงประเด็นของ พชอ.
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 56 คน จากที่ตั้งไว้ 56 คน
ประกอบด้วย
 • คณะทำงานโครงการ
 • อปท
 • ชุมชน
circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

แผนสนับสนุนจัดทำยุทธศาสตร์เชิงประเด็นผู้สูงอายุ / ปัจจัยเสี่ยงด้านบุหรี่26 เมษายน 2562
26
เมษายน 2562รายงานจากพื้นที่ โดย นิฮาฟีซา นิมะมิง
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะและประเด็นยุทธศาสตร์สร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่อำเภอและจังหวัดในภาคใต้ตอนบน

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานพื้นที่อำเภอบ้านนาสาร คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี รายงานผลการดำเนินงาน

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ประสานความร่วมมือทีมคณะทำงานติดตามสนับสนุนกองทุนฯ
 • มีการขับเคลื่อนงานที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 19 คน จากที่ตั้งไว้ 19 คน
ประกอบด้วย

-คณะทำงานโครงการ -อปท -จนทที่เกี่ยวข้องการขับเคลื่อนงาน

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

สนับสนุนจัดทำยุทธศาสตร์เชิงประเด็นปัจจัยเสี่ยงด้านบุหรี่ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่29 มีนาคม 2562
29
มีนาคม 2562รายงานจากพื้นที่ โดย นิฮาฟีซา นิมะมิง
circle
วัตถุประสงค์

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ลงพื้นที่ติดตามโครงการ

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ทบทวนพัฒนากลไกคณะทำงานคลองท่อมและแผนปฏิบัติการระดับอำเภอ
 • เชื่อมโยงการดำเนินงานยุทธศาสตร์กับลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพและเครือข่ายกองทุนท้องถิ่น
 • สนับสนุนการดำเนินงานทีมกระบี่กับทีม พชอ.คลองท่อม
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานโครงการ

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

สนับสนุนจัดทำยุทธศาสตร์เชิงประเด็นปัจจัยเสี่ยงด้านเด็ก เยาวชน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช27 มีนาคม 2562
27
มีนาคม 2562รายงานจากพื้นที่ โดย นิฮาฟีซา นิมะมิง
circle
วัตถุประสงค์

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • มีการรายงานผลการดำเนินงานประเด็นปัจจัยเสี่ยงด้านเด็ก เยาวชน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • มีข้อมูลสถานการณ์ปัญหาของเด็กภายในพื้นที่
 • มีแผนการดำเนินงาน
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานโครงการ

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ติดตามประเมินผลการดำเนินงานระดับพื้นที่อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี7 มีนาคม 2562
7
มีนาคม 2562รายงานจากพื้นที่ โดย นิฮาฟีซา นิมะมิง
circle
วัตถุประสงค์

ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 • รายงานผลการดำเนินงาน
 • แลกเปลี่ยนการขับเคลื่อนงานเชิงประเด็น
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • มีข้อมูลสถานการณ์สุขภาพของผู้สูงอายุ
 • มีการวางแผนปฏิบัติการ
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 10 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานโครงการ อปท จนท / ตัวแทนชุมชน ที่ขับเคลื่อนงาน

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

การถอดบทเรียนสังเคราะห์ความรู้จากการทำงานระดับพื้นที่1 มีนาคม 2562
1
มีนาคม 2562รายงานจากพื้นที่ โดย นิฮาฟีซา นิมะมิง
circle
วัตถุประสงค์

ถอดบทเรียนการดำเนินโครงการ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ถอดบทเรียนการเรียนรู้ในพื้นที่การดำเนินโครงการ

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ตามเอกสารแนบ

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 6 คน จากที่ตั้งไว้ 6 คน
ประกอบด้วย
 • พื้นที่ดำเนินโครงการ
 • ตัวแทนคณะทำงานโครงการถอดบทเรียนการดำเนินโครงการ
circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

เวทีประชุมสนับสนุนคณะทำงานระดับเขต28 กุมภาพันธ์ 2562
28
กุมภาพันธ์ 2562รายงานจากพื้นที่ โดย นิฮาฟีซา นิมะมิง
circle
วัตถุประสงค์

ประชุมคณะทำงาน

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชุมคณะทำงานระดับเขต
ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ตามเอกสารแนบการประชุม

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 20 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานระดับเขต

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ติดตามประเมินผลการดำเนินงานระดับพื้นที่จังหวัดระนอง27 กุมภาพันธ์ 2562
27
กุมภาพันธ์ 2562รายงานจากพื้นที่ โดย นิฮาฟีซา นิมะมิง
circle
วัตถุประสงค์

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

นำเสนอผลการดำเนินงาน

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • มีการวางแผนการดำเนินงาน
 • มีข้อมูลปัญหาภายในพื้นที่
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานโครงการ

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

สนับสนุนจัดทำยุทธศาสตร์เชิงประเด็นปัจจัยเสี่ยงด้านเด็ก เยาวชน อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช22 กุมภาพันธ์ 2562
22
กุมภาพันธ์ 2562รายงานจากพื้นที่ โดย นิฮาฟีซา นิมะมิง
circle
วัตถุประสงค์

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • มีความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
 • แลกเปลี่ยนการดำเนินงานกับทีมจังหวัดนครศรีฯ
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 3 คน จากที่ตั้งไว้ 30 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานโครงการ

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ติดตามประเมินผลการดำเนินงานระดับพื้นที่อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี20 กุมภาพันธ์ 2562
20
กุมภาพันธ์ 2562รายงานจากพื้นที่ โดย นิฮาฟีซา นิมะมิง
circle
วัตถุประสงค์

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • มีข้อมูลการขับเคลื่อนงาน
 • มีข้อมูลสถานการณ์ผู้สูงอายุ
 • มีแผนการดำเนินงาน
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานโครงการ

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุมคณะทำงานระดับเขต (เชื่อมธรรมนูญ)จ.สุราษฏร์ธานี15 กุมภาพันธ์ 2562
15
กุมภาพันธ์ 2562รายงานจากพื้นที่ โดย นิฮาฟีซา นิมะมิง
circle
วัตถุประสงค์

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 • ทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมา

 • นำเสนอผลการดำเนินงาน

 • แลกเปลี่ยน

 • สรุปผลการดำเนินงาน

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

การประชุมเชื่อมเครือข่ายเพื่อยกระดับการขับเคลื่อนงานโดยการใช้กองทุนเป็นเครื่องมือ เพื่อสร้างให้เกิดการเรียนรู้ในระดับพื้นที่ เครือข่ายคนทำงานโดยในงบประมาณ ปี 2562 มีกระบวนการเชื่อมการทำงานเป็นระดับ คือ

 • การทำงานร่วมกับ สปสช และ สสส

 • การทำงานร่วม สปสช และ สช ซึ่งในการทำงานร่วมกับ สช จะเป็นการทำงานเพื่อให้เกิดธรรมนูญสุขภาพในระดับพื้นที่ (ข้อตกลง) โดยมีพื้นที่นำร่อง ดังนี้

นครศรีธรรมราช ต. นาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง เทศบาลทุ่งสง อ.ทุ่งสง ต.นาเหรง อ.นบพิตำ ต.สี่ขีด อ.สิชล ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่
ต. เขาชุมทอง อ.ร่อนพิบูลย์

สุราษฎร์ธานี บ้านทำเนียบ อ.คีรีรัฐนิคม ต. น้ำพุ อ.นาสาร

กระบี่ ต.อ่าวนาง อ.เมือง เทศบาลทรายขาว อ.คลองท่อม อบต. โคกยาง อ.เหนือคลอง อบต. แหลมศักดิ์ อ.อ่าวลึก คลองพนพัฒนา อ.คลองท่อม

พังงา อบต. บางวัน อ.คุระบุรี อบต. เกาะยาว อ.เกาะยาว

ชุมพร อบต. ช่องไม้แก้ว  อ.ทุ่งตะโก อบต. เขาทะลุ  อ.สวี อบต. ทุ่งระยะ อ.สวี เทศบาลทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว อบต. วังไผ่ อ.เมือง อบต. วิลัยใต้ อ.สวี อบต. หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ

ระนอง เทศบาลเมืองระนอง

ภูเก็ต เทพกษัตรีย์ อ.ถลาง

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 20 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานโครงการ

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

สนับสนุนจัดทำยุทธศาสตร์เชิงประเด็นปัจจัยเสี่ยงด้านบุหรี่ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่7 กุมภาพันธ์ 2562
7
กุมภาพันธ์ 2562รายงานจากพื้นที่ โดย นิฮาฟีซา นิมะมิง
circle
วัตถุประสงค์

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 • ติดตามผลการดำเนินงาน
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • สนับสนุนการดำเนินงานทีมกระบี่กับทีม พชอ.คลองท่อม
 • เชื่อมโยงการดำเนินงานยุทธศาสตร์กับลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพและเครือข่ายกองทุนท้องถิ่น
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานโครงการ

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

สนับสนุนจัดทำยุทธศาสตร์เชิงประเด็นผู้สูงอายุ จ.สุราษฎร์ธานี1 กุมภาพันธ์ 2562
1
กุมภาพันธ์ 2562รายงานจากพื้นที่ โดย นิฮาฟีซา นิมะมิง
circle
วัตถุประสงค์

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

รายงานผลการดำเนินงาน

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • รายงานผลการดำเนินงานภายในพื้นที่
 • มีแผนการดำเนินโครงการ
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานโครงการ

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ติดตามประเมินผลการดำเนินงานระดับพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดระนอง19 มกราคม 2562
19
มกราคม 2562รายงานจากพื้นที่ โดย นิฮาฟีซา นิมะมิง
circle
วัตถุประสงค์

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 • ติดตามผลการดำเนินงาน
 • นำเสนอผลการดำเนินงาน
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • มีข้อมูลสถานการณ์ภายในพื้นที่
 • มีการวางแผนการดำเนินงาน
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานโครงการ

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

สนับสนุนจัดทำยุทธศาสตร์เชิงประเด็นปัจจัยเสี่ยงด้านบุหรี่ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่17 มกราคม 2562
17
มกราคม 2562รายงานจากพื้นที่ โดย นิฮาฟีซา นิมะมิง
circle
วัตถุประสงค์

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 • ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพื้นที่อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ทบทวนพัฒนากลไกคณะทำงานคลองท่อมและแผนปฏิบัติการระดับอำเภอ
 • สนับสนุนการดำเนินงานทีมกระบี่กับทีม พชอ.คลองท่อม
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1 คน จากที่ตั้งไว้ 25 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานโครงการ

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุมทีมสนับสนุนคณะทำงานระดับเขตฯ11 มกราคม 2562
11
มกราคม 2562รายงานจากพื้นที่ โดย นิฮาฟีซา นิมะมิง
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและวางแผนการดำเนินงาน

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 • ทบทวนการดำเนินงาน
 • รายงานผลการดำเนินงาน
 • วางแผนการดำเนินงาน
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • คณะทำงานจังหวัดระนองมีความเข้าใจในเป้าหมายและผลลัพธ์ กระบวนการขับเคลื่อนโครงการ
 • บันทึกรายงานในระบบออนไลท์
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 48 คน จากที่ตั้งไว้ 48 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานโครงการ อปท จนท / ผู้ที่ขับเคลื่อนการดำเนินงาน

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ประสานงานตำบล จังหวัดชุมพร24 ธันวาคม 2561
24
ธันวาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย นิฮาฟีซา นิมะมิง
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อการขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพภายในจังหวัดชุมพร

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

กำหนดการ เวทีทบทวนบทเรียนและเป้าหมายแนวทางขับเคลื่อน ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดชุมพร ปี 62-64               วันที่ 24-25 ธันวาคม พศ.61  ณ ปากตะโกโฮมสเตย์  อ.ทุ่งตะโก  จ.ชุมพร
............ เป้าหมาย : แลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนระบบหลักประกันสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อเติมศักยภาพแก่กรรมการศูนย์ฯ และผู้ประสานงานหลักประกันสุขภาพระดับตำบล ให้มีแผนยุทธศาสตร์ ปี 2562-2564 วันที่ 24  ธันวาคม 2561 08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน/รับเอกสาร  เตรียมความพร้อม 09.00-10.00 น.  เปิดใจ รู้จักตนเอง  รู้จักเพื่อน  รู้จักกลไก  ...เราเป็นใคร  จะไปใหน ? 10.00-10.30 น.  เปิดเวทีและบอกทิศระบบหลักประกันสุขภาพ
โดย  ผู้บริหาร สปสช. เขต 11  สุราษฎร์ธานี 10.30-12.00 น.    ทบทวนภารกิจหน้าที่และบทเรียนของ “ พลเมืองผู้ตื่นรู้ด้านสุขภาพ”  และเรียนรู้ 4
สถานี (กลไกศูนย์ฯ  หลักประกันสุขภาพ  คุ้มครองผู้บริโภค  กองทุนสุขภาพท้องถิ่น  ) เติมเต็ม ด้วยผู้รู้  ผู้ชำนาญการแต่ละด้าน 12.00-13.00 น.    เติมพลัง ด้วยอาหารเลิศรสกับผองเพื่อน 13.00-14.00 น.  อภิปรายกลุ่ม  การสร้างเสริมสุขภาพ สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่
14.00-16.00 น. กลุ่มย่อย ทบทวนบริบทศูนย์ฯ ระดับอำเภอ เพื่อปักธง สุขภาวะ ควรเป็นในปี 64
นำเสนอ เติมเต็ม  หลอมรวมปักธงร่วม ในปี 64  เพื่อ  ชุมพรน่าอยู่  สุขร่มเย็น 18.00-21.00 น.  พบกับเมนูเด่น  ดื่มด่ำธรรมชาติ  บรรยากาศคนบ้านเดียวกัน

วันที่ 25  ธันวาคม 2561 08.30-09.00 น.  ทบทวนยามเช้า ก่อนเรียนรู้สิ่งใหม่ 09.00-10.00 น.  รู้ลึก รู้จริง กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น 10.00-12.30 น.  กลุ่มย่อยฝึกวิเคราะห์ปัจจัยทางสังคมกำหนดสุขภาพ สู่โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก 12.00-13.00 น.  เติมพลัง ด้วยอาหารเลิศรสกับผองเพื่อน 13.00-14.00 น.  นำเสนอตัวอย่างโครงการเชิงรุก
14.00-15.00 น. สรุปตอกย้ำ เป้าหมายและภารกิจ  เพื่อ  ชุมพรน่าอยู่  สุขร่มเย็น       เลิกประชุม

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ตามเอกสารแนบ

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 100 คน จากที่ตั้งไว้ 100 คน
ประกอบด้วย

คณะกรรมการกองทุนฯ จนท.ผู้รับผิดชอบงานกองทุนฯ

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอกับการพัฒนาศักยภาพฯ(จ.นครศรีธรรมราช)6 ธันวาคม 2561
6
ธันวาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย นิฮาฟีซา นิมะมิง
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อการพัฒนาโครงการเชิงรุก

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ตามเอกสารแนบ

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ตามเอกสารแนบ

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 60 คน จากที่ตั้งไว้ 60 คน
ประกอบด้วย

อปท ภาคประชาชน จนท.สาธารณสุข

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอกับการพัฒนาศักยภาพฯ28 พฤศจิกายน 2561
28
พฤศจิกายน 2561รายงานจากพื้นที่ โดย นิฮาฟีซา นิมะมิง
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพในเชิงวิเคราะห์สถานการณ์ภายในชุมชน เพื่อให้เกิดโครงการเชิงรุก

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ตามเอกสารแนบ

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ตามเอกสารแนบ

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 118 คน จากที่ตั้งไว้ 118 คน
ประกอบด้วย

อปท รพ.สต พชอ

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอกับการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนฯ20 พฤศจิกายน 2561
20
พฤศจิกายน 2561รายงานจากพื้นที่ โดย นิฮาฟีซา นิมะมิง
circle
วัตถุประสงค์

พัฒนาการโครงการเชิงรุกภายในพื้นที่

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 • ชี้แจงวัตถุระสงค์
 • เสวนา : ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานภายในพื้นที่ผ่านกลไก พชอ.
 • ฝึกวิเคราะห์สถานการณ์ภายในพื้นที่
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ตามเอกสารแนบ

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 32 คน จากที่ตั้งไว้ 32 คน
ประกอบด้วย

อปท จนท.รพ.สต คณะทำงานพชอ

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

สนับสนุนจัดทำยุทธศาสตร์เชิงประเด็นระดับอำเภอและระดับจังหวัด18 พฤศจิกายน 2561
18
พฤศจิกายน 2561รายงานจากพื้นที่ โดย นิฮาฟีซา นิมะมิง
circle
วัตถุประสงค์

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 • นำเสนอรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • มีการรายงานผลการดำเนินโครงการ
 • สนับสนุนการดำเนินงานทีมกระบี่กับทีม พชอ.คลองท่อม
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานโครงการ

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุมทีมสนับสนุนคณะทำงานระดับเขตฯ2 พฤศจิกายน 2561
2
พฤศจิกายน 2561รายงานจากพื้นที่ โดย นิฮาฟีซา นิมะมิง
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและวางแผนการดำเนินงาน

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 • ทบทวนการดำเนินโครงการ
 • แลกเปลี่ยน
 • สรุปผลการดำเนินงาน
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • คณะทำงานจังหวัดมีความเข้าใจในเป้าหมายและผลลัพธ์ กระบวนการขับเคลื่อนโครงการ
 • ประสานความร่วมมือทีมคณะทำงานติดตามสนับสนุนกองทุนฯ
 • เกิดคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงประเด็น 
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 23 คน จากที่ตั้งไว้ 23 คน
ประกอบด้วย
 • คณะทำง่านโครงการ
 • อปท
 • ผู้ที่ขับเคลื่อนดำเนินโครงการ
circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

บริหารจัดการ/ติดตามประเมินผล1 พฤศจิกายน 2561
1
พฤศจิกายน 2561รายงานจากพื้นที่ โดย นิฮาฟีซา นิมะมิง
circle
วัตถุประสงค์

ค่าบริหารจัดการ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ค่าบริหารจัดการสาธารณูปโภคและค่าประสานงาน

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ค่าบริหารจัดการและค่าสาธารณูปโภคในการดำเนินโครงการ

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1 คน จากที่ตั้งไว้ 1 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานโครงการ

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ติดตามสนับสนุนระบบรายงานการเงินและออนไลน์22 ตุลาคม 2561
22
ตุลาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย นิฮาฟีซา นิมะมิง
circle
วัตถุประสงค์

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ติดตามรายงานเข้าระบบออนไลน์

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • รายงานเข้าระบบออนไลน์ ของ ศวสต
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 5 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

จนท. สสอ.บ้านนาสาร จนท.สสอ.คีรีรัฐนิคม

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ติดตามสนับสนุนการพัฒนาประเด็นปัจจัยเสี่ยง17 ตุลาคม 2561
17
ตุลาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย นิฮาฟีซา นิมะมิง
circle
วัตถุประสงค์

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

-ชี้แจงวัตถุประสงค์

 • ทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมา

 • แลกเปลี่ยน

 • วางแนวทางการดำเนินงาน

 • สรุป

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ข้อมูลสถานการณ์ภายในพื้นที่

 • มีแผนการดำเนินงาน

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 19 คน จากที่ตั้งไว้ 19 คน
ประกอบด้วย
 • จนท.สสอ.คลองท่อม
 • คณะทำงานโครงการ
 • อปท
 • ภาคประชาสังคม
circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุมทีมติตดามประเมินผลโครงการฯ (ค่าบริหารจัดการ)10 ตุลาคม 2561
10
ตุลาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย นิฮาฟีซา นิมะมิง
circle
วัตถุประสงค์

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชุมติดตามประเมินผล HIA 

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

รู้จักและประสานงานความร่วมมือกับทีมติดตามประเมินผลภาคใต้ตอนบน

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานโครงการ จนท.ศวสต

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ติดตามสนับสนุนการพัฒนาประเด็นผู้สูงอายุ4 ตุลาคม 2561
4
ตุลาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย นิฮาฟีซา นิมะมิง
circle
วัตถุประสงค์

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ทบทวนการดำเนินงาน

สถานการณ์ปัญหาในพื้นที่

แลกเปลีย่น

การรายงานผลการดำเนินงานระบบออนไลน์

แนวทางการดำเนินงาน

สรุป

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • มีข้อมูลสถานการณ์พื้นที่

 • จนท.มีความเข้าใจในกา

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 9 คน จากที่ตั้งไว้ 9 คน
ประกอบด้วย
 • จนท.สสอบ้านนาสาร
 • อปท
 • คณะทำงานโครงการ
circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุมทีมคณะทำงานระดับเขต2 ตุลาคม 2561
2
ตุลาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย นิฮาฟีซา นิมะมิง
circle
วัตถุประสงค์

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

กำหนดการประชุมปรึกษาหารือติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานการจัดทำยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่อำเภอนำร่อง

วันที่ 1-2  ตุลาคม  พศ.2561

ณ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพร  ละแม  อำเภอละแม  จังหวัดชุมพร

.....

วันที่ 1  ตุลาคม 61

เวลา  13.00 น          ลงทะเบียน/จัดการงานเอกสารต่างๆ เวลา  13.30 – 14.00 น.  เปิดประชุม/แจ้งวัตถุประสงค์ : นายทวีวัตร  เครือสาย รู้จักมหาวิทยาลัย แม่โจ้ ชุมพร    : ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เวลา  14.00 – 15.00 น.  ผู้แทนพื้นที่นำเสนอผลงาน/ความก้าวหน้าการดำเนินงานและบทเรียนสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ พชอ. เวลา  15.00 – 17.00 น.  สรุปประเด็นและบทเรียนร่วมของพื้นที่ เขต 11 บอกเล่าสถานการณ์และทิศทางงาน ศวสต.ภาคใต้ : จนท.ศวสต. เวลา  17.00 – 18.30 น.  ผ่อนพัก ณ ชายหาดละแม / รับประทานอาหาร เวลา  18.30 – 20.30 น.  ปรึกษาหารือออกแบบวางแผนจังหวะก้าวต่อไป

วันที่ 2  ตุลาคม 61 เวลา  08.30 น -09.00 น. เริ่มประชุม สรุปสาระสำคัญเมื่อวันวาน การติดตามสนับสนุนจากทีมคณะทำงาน เขต 11 เวลา  9.00 – 10.00 น.  เรียนรู้และแลกเปลี่ยนงานสื่อสารสาธารณะ : นายอานนท์  มีศรี เวลา  10.00 – 11.00 น.  ร่วมออกแบบการสนับสนุนงานสื่อสารสาธารณะ เวลา  11.00 – 12.00 น. สรุปการประชุมปรึกษาหารือและนัดหมายครั้งต่อไป
รับประทานอาหาร / เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : รับประทานอาหารว่าง ตามช่วงเวลาที่เหมาะ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการประชุมปรึกษาหารือในครั้งนี้ โปรดเตรียมข้อมูลการดำเนินงานโครงการใช้ประกอบการเรียนรู้ร่วมกันในครั้งนี้

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผลการดำเนินงานของแต่พื้นที่

 • แผนการขับเคลื่อนงานด้านสื่อสาธารณะ

 • มีแผนการดำเนินงาน

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 24 คน จากที่ตั้งไว้ 24 คน
ประกอบด้วย
 • จนท.ศวสต (สจรส.ม.อ)
 • ผู้แทนพื้นที่นำเสนอผลงาน
circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ติดตามสนับสนุนการพัฒนาประเด็นปัจจัยเสี่ยง (บุหรี่ อำเภอคลองท่อม)17 สิงหาคม 2561
17
สิงหาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย นิฮาฟีซา นิมะมิง
circle
วัตถุประสงค์

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ชี้แจงวัตถุประสงค์

ทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมา

สถานการณ์การขับเคลื่อนงานภายในพื้นที่

แลกเปลี่ยน

วางแนวทางการดำเนินงาน

สรุป

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • สร้างความเข้าใจในประเด็นปัจจัยเสี่ยงบุหรี่มากยิ่งขึ้น
 • มีข้อมูลสถานการณ์ภายในพื้นที่
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 10 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

จนท.สสอ.คลองท่อม คณะทำงานโครงการ ทีมประสานงานระดับจังหวัดกระบี่ ภาคประชาชน

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ติดตามสนับสนุนการพัฒนายุทธศาสตร์ประเด็นเด็กและเยาวชน13 สิงหาคม 2561
13
สิงหาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย นิฮาฟีซา นิมะมิง
circle
วัตถุประสงค์

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ชี้แจงวัตถุประสงค์

ทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมา

สถานการณ์ปัญหาของเด็กและเยาวชน

แลกเปลี่ยน

วางแผนการดำเนินงาน

สรุป

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • แผนงานการขับเคลื่อนประเด็นเด็กและเยาวชน

 • มีข้อมูลสถานการณ์ของเด็กและเยาวชน

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุมทีมระดับอำเภอ/ทีมตำบลอำเภอนาสาร23 กรกฎาคม 2561
23
กรกฎาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย นิฮาฟีซา นิมะมิง
circle
วัตถุประสงค์

ประชุมคณะทำงานโครงการ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 • ชี้แจงวัตถุประสงค์

 • ทบทวนการดำเนินงาน

 • แลกเปลี่ยน

 • พื้นที่นำเสนอผลการดำเนินงาน

 • แนวทางการดำเนินงาน

 • วางแผนการดำเนินงาน

 • สรุป

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • มีแผนการดำเนินงาน

 • มีสถานการณ์ปัญหาภายในพื้นที่

 • มีประเด็นการขับเคลื่อนงาน

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 23 คน จากที่ตั้งไว้ 23 คน
ประกอบด้วย
 • อปท
 • จนท.สาธารณสุข
 • คณะทำงานโครงการ
circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ติดตามสนับสนุนทีมพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ) บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี15 มิถุนายน 2561
15
มิถุนายน 2561รายงานจากพื้นที่ โดย นิฮาฟีซา นิมะมิง
circle
วัตถุประสงค์

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ชี้แจงการประชุม

ทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมา

แลกเปลี่ยน

แนวทางการดำเนินงานครั้งต่อไป

สรุป

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • มีข้อมูลสถานการณ์พื้นที่

 • มีแผนการดำเนินงาน

 • มีการสนับสนุนการดำเนินงานกับทีม สสอ.บ้านนาสาร

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 5 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

ทีมพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอบ้านนาสาร

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุมทีมระดับเขต/ทีมจังหวัด14 มิถุนายน 2561
14
มิถุนายน 2561รายงานจากพื้นที่ โดย นิฮาฟีซา นิมะมิง
circle
วัตถุประสงค์

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 • รายงานความก้าวหน้าและเชื่อมโยงกับการจัดทำธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่ในเขต 11 สุราษฏร์ธานี
 • ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานจัดทำยุทธศาสตร์สร้างเสริมสุขภาพและวางแนวทางสื่อสารสาธารณะ
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • มีกลไกความร่มมือ / สนับสนุนการทำงานของคณะทำงานระดับจังหวัด/ระดับเขต 11
 • มีการวางแผนการดำเนินงาน
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 10 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

ทีมคณะทำงานระดับเขต

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุมแลกเปลี่ยนและติดตามความก้าวหน้าการเงินและรายงานออนไลน์8 พฤษภาคม 2561
8
พฤษภาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย นิฮาฟีซา นิมะมิง
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อการติดตามการดำเนินงานการเงินและการรายงานออนไลน์

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

เป็นการติดตามการดำเนินงานและติดตามการใช้งบประมาณ

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-รายงานผลการดำเนิน/ระบบบันทึกออนไลน์ -รายงานสรุปผลโครงการ

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 16 คน จากที่ตั้งไว้ 16 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานระดับจังหวัด

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ติดตามสนับสนุนทีมพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ)ทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร3 พฤษภาคม 2561
3
พฤษภาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย นิฮาฟีซา นิมะมิง
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและวางแผนการดำเนินงาน

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ทบทวนการดำเนินงาน

นำเสนอผลการดำเนินงาน

แนวทางการดำเนินงาน

สรุป

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • มีข้อมูลสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุ

 • มีกลไกการทำงานร่วมกับทุกส่วน

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 15 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

ทีมพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

พัฒนายุทธศาสตร์เชิงประเด็นระดับอำเภอและจังหวัดระนอง21 กุมภาพันธ์ 2561
21
กุมภาพันธ์ 2561รายงานจากพื้นที่ โดย นิฮาฟีซา นิมะมิง
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานทีมคณะทำงานแรงงานนอกระบบ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 • ทบทวนประเด็นแรงงานนอกระบบ

 • แนวทางการดำเนินงานต่อไป

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • การเชื่อมโยงประเด็นแรงงานนอกระบบที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

 • มีแผนการปฏิบัติ

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 10 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานแรงงานนอกระบบจังหวัดระนอง

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุมพัฒนายุทธศาสตร์เชิงประเด็นอำเภอและจังหวัดกระบี่17 กุมภาพันธ์ 2561
17
กุมภาพันธ์ 2561รายงานจากพื้นที่ โดย นิฮาฟีซา นิมะมิง
circle
วัตถุประสงค์

ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงาน

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

วงคุยแลกเปลี่ยนการดำเนินงานโครงการฯ

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประสานความร่วมมือกับ สสจ. / สสอ. / สมัชชาจังหวัดกระบี่ ในการสนับสนุนทีมคณะทำงานคลองท่อม 

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 5 คน จากที่ตั้งไว้ 5 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานระดับจังหวัดกระบี่

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-คณะทำงานระดับจังหวัดไม่เข้าร่วมประชุมได้ทุกคน

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

พัฒนาการศักยภาพผู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม ประเมินผล6 กุมภาพันธ์ 2561
6
กุมภาพันธ์ 2561รายงานจากพื้นที่ โดย นิฮาฟีซา นิมะมิง
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพในการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม ประเมินผล

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 1. สร้างความเข้าใจในเรื่องการรายงานข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ของ ศวสต.
 2. เรียนรู้วิธีการและขั้นตอนในการเข้าระบบ
 3. ลงมือปฏิบัติในการเข้าระบบรายงานผลการดำเนินงาน
 4. ปัญหาหรือข้อสงสัยในการรายงานผลการดำเนินผ่านออนไลน์
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. ได้เรียนรู้การรายงานผลการดำเนินโครงการผ่านระบบ
 2. การรายงานผลการดำเนินโครงการนั้น หลังจากที่จัดกิจกรรมควรรายงานผลการดำเนินโครงการภายใน 1 สัปดาห์
 3. การจัดเก็บรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องในการรายงานผลการดำเนินโครงการ เพื่อง่ายในการกรอกข้อมูลเข้าระบบรายงานฯ
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 3 คน จากที่ตั้งไว้ 25 คน
ประกอบด้วย

เจ้าหน้าที่ด้านการบันทึกข้อมูล เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 1. ข้อมูลหาย ในส่วนของรายละเอียดโครงการเช่น พื้นที่ดำเนินการ
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ค่าบริหารจัดการ30 มกราคม 2561
30
มกราคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย นิฮาฟีซา นิมะมิง
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการสนับสนุนการปฏิรูประบบสร้างเสริมสุขภาพ เขต 11 สุราษฏร์ธานี ประจำเดือน มกราคม ถึง สิงหาคม 2561 เดือนละ 3000 บาท 8 เดือน

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ค่าดำเนินโครงการฯ

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุมทีมสนับสนุนคณะทำงานระดับเขตฯ29 มกราคม 2561
29
มกราคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย นิฮาฟีซา นิมะมิง
circle
วัตถุประสงค์

ประชุมติดตามทีมณะทำงานโครงการและสนับสนุนการดำเนินงาน

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

-

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • มีข้อมูลสถานการณ์

 • มีแผนการดำเนินงาน

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

พัฒนาศักยภาพกลไกคณะทำงานระดับพื้นที่เขต 1119 มกราคม 2561
19
มกราคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย นิฮาฟีซา นิมะมิง
circle
วัตถุประสงค์

ทีมคณะทำงานระดับอำเภอ(พชอ)และเครือข่ายทีมพี่เลี้ยงกองทุน มีความเข้าใจร่วมกันในการจัดทำยุทธศาสตร์สร้างเสริมสุขภาพและระบบสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

  เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการปฏิรูประบบสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ตอนบน (เขต 11) (พื้นที่นำร่อง อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร,อ.นาสาร/อ.คีรีรัฐ จ.สุราษฎร์ธานี,อ.เมือง จ.นครศรีฯ,อ.คลองท่อม จ.กระบี่ ) วันที่ 19-20 มกราคม พศ.2561 ณ. โรงแรมเดอะพีค บูติก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 19 มกราคม พศ. 2561

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียน/เตรียมความพร้อม ณ.โรงแรมเดอะพีท บูติก นครศรีฯ

เวลา 09.00-10.00 น. เรียนรู้การพัฒนากลไกคณะทำงานระดับอำเภอเมือง จ.นครศรี

เปิดเวทีปรึกษาหารือการดำเนินงานโครงการ พชอ.นครศรี

ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ สจรส.มอ

นายเจกะพันธ์ พรหมมงคล ผู้ประสานงานเครือข่าย จ.นครศรีฯ

เวลา 10.00-12.00 น. แนวทางการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอสู่ยุทธศาสตร์

ระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช

-คณะทำงานอำเภอเมืองนครฯ และที่ประชุมร่วมแลกเปลี่ยน

เวลา 12.00-13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง

เวลา 13.00-13.30 น. ลงทะเบียนเพิ่มเติม/เตรียมความพร้อม

เวลา 13.30-14.00 น. ชี้แจงวัตถุประสงค์และรู้จักทักทายทีมคณะทำงานจังหวัดต่างๆ

เวลา 14.00-17.00 น. การจัดทำยุทธศาสตร์สร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่แบบมีส่วนร่วม

โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ และคณะ : สจรส.มอ

เวลา 17.00-19.30 น. เข้าที่พัก/รับประทานอาหาร และแลกเปลี่ยนทัศนะคนทำงานสร้างสุข

วันที่ 20 มกราคม พศ. 2561

เวลา 08.30-09.00 น. เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่กระบวนการ

เวลา 09.00-11.00 น. เสริมพลังเครือข่ายด้วยกระบวนการถอดบทเรียนสังเคราะห์ความรู้

โดย ดร.เพ็ญ สุขมาก และคณะ : สจรส.มอ

เวลา 11.00-12.00 น. การจัดทำธรรมนูญสุขภาพ และประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

โดย คุณกรฤทธิ ชุมนุรักษ์ ผอ.สพท.ภาคใต้ (สช.)

เวลา 12.00-13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง

เวลา 13.00-14.30 น. ระบบติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานฯ ระดับเขต 11

โดย ทีมคณะทำงานพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ เขต 11

(นายชญานิล เอกสุวรรณ ,เชาวลิต ลิปน้อย ,ทวีวัตร เครือสาย)

เวลา 14.30-15.30 น. ทบทวนแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนระดับพื้นที่นำร่อง

เวลา 15.30-16.00 น. สรุปผลเวทีเรียนรู้ และนัดหมายภารกิจครั้งต่อไป

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

สนับสนุนจัดทำยุทธศาสตร์เชิงประเด็นระดับอำเภอและระดับจังหวัด14 มกราคม 2561
14
มกราคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย นิฮาฟีซา นิมะมิง
circle
วัตถุประสงค์

พัฒนากลไกความร่วมมือระดับพื้นที่อำเภอ จังหวัดฯลฯ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

-ประเมินสถานการณ์สุขภาพภายในพื้นที่จังหวัดระนอง -วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น -ออกแบบการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหา

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-เกิดแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบจังหวัดระนอง

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 15 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

ภาคประชาสังคม อปท

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

จัดตั้งกลไกคณะทำงานที่เกี่ยวข้องโดยใช้กลไก พชอ ในพื้นที่ เป็นกลไกในการขับเคลื่อน