สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการสนับสนุนการปฏิรูประบบสร้างเสริมสุขภาพ เขต 11 สุราษฎร์ธานี

ประชุมคณะทำงานระดับเขต (เชื่อมธรรมนูญ)จ.สุราษฏร์ธานี

15 กุมภาพันธ์ 2562
นิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • ทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมา

 • นำเสนอผลการดำเนินงาน

 • แลกเปลี่ยน

 • สรุปผลการดำเนินงาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

การประชุมเชื่อมเครือข่ายเพื่อยกระดับการขับเคลื่อนงานโดยการใช้กองทุนเป็นเครื่องมือ เพื่อสร้างให้เกิดการเรียนรู้ในระดับพื้นที่ เครือข่ายคนทำงานโดยในงบประมาณ ปี 2562 มีกระบวนการเชื่อมการทำงานเป็นระดับ คือ

 • การทำงานร่วมกับ สปสช และ สสส

 • การทำงานร่วม สปสช และ สช ซึ่งในการทำงานร่วมกับ สช จะเป็นการทำงานเพื่อให้เกิดธรรมนูญสุขภาพในระดับพื้นที่ (ข้อตกลง) โดยมีพื้นที่นำร่อง ดังนี้

นครศรีธรรมราช ต. นาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง เทศบาลทุ่งสง อ.ทุ่งสง ต.นาเหรง อ.นบพิตำ ต.สี่ขีด อ.สิชล ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่
ต. เขาชุมทอง อ.ร่อนพิบูลย์

สุราษฎร์ธานี บ้านทำเนียบ อ.คีรีรัฐนิคม ต. น้ำพุ อ.นาสาร

กระบี่ ต.อ่าวนาง อ.เมือง เทศบาลทรายขาว อ.คลองท่อม อบต. โคกยาง อ.เหนือคลอง อบต. แหลมศักดิ์ อ.อ่าวลึก คลองพนพัฒนา อ.คลองท่อม

พังงา อบต. บางวัน อ.คุระบุรี อบต. เกาะยาว อ.เกาะยาว

ชุมพร อบต. ช่องไม้แก้ว  อ.ทุ่งตะโก อบต. เขาทะลุ  อ.สวี อบต. ทุ่งระยะ อ.สวี เทศบาลทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว อบต. วังไผ่ อ.เมือง อบต. วิลัยใต้ อ.สวี อบต. หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ

ระนอง เทศบาลเมืองระนอง

ภูเก็ต เทพกษัตรีย์ อ.ถลาง

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 20 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานโครงการ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 14,400.00 332.00 0.00 0.00 14,732.00 lock_open

ค่าตรวจบัญชี งวดที่ 2 (ค่าบริหารจัดการ)

30 พฤษภาคม 2562
นิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ตรวจสอบบัญชีการเงินโครงการสนับสนุนการปฏิรูประบบสร้างเสริมสุขภาพ เขต 11 สุราษฏร์ธานี 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • มีการตรวจสอบการเงินโครงการสนับสนุนการปฏิรูประบบสร้างเสริมสุขภาพ เขต 11 สุราษฏร์ธานี
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1 คน จากที่ตั้งไว้ 7 คน
ประกอบด้วย

ผู้ตรวจบัญชีการเงิน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 lock_open

บริหารจัดการ/ติดตามประเมินผล

1 พฤศจิกายน 2561
นิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ค่าบริหารจัดการสาธารณูปโภคและค่าประสานงาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ค่าบริหารจัดการและค่าสาธารณูปโภคในการดำเนินโครงการ

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1 คน จากที่ตั้งไว้ 1 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานโครงการ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 27,000.00 0.00 27,000.00 lock_open

ประชุมติดตามประเมินผลการดำเนินงานระดับพื้นที่

27 พฤษภาคม 2562
นิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
 • สรุปการดำเนินงาน
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • คณะกรรมการ. กขป. เขต 11 เรียนรู้บทเรียน  ทุ่งตะโกโมเดลและพื้นที่รูปธรรม
 • เกิดผลลัพธ์ของโครงการนี้ มากกว่า ร้อยละ 80
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 30 คน จากที่ตั้งไว้ 30 คน
ประกอบด้วย
 • คณะทำงานโครงการ
 • อปท
 • ผู้ที่ขับเคลื่อนงาน
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
3,100.00 0.00 33,000.00 0.00 0.00 0.00 36,100.00 lock_open

ประชุมติดตามประเมินผลการดำเนินงานระดับพื้นที่อำเภอทุ่งตะโก

10 พฤษภาคม 2562
นิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ประสานความร่วมมือสนับงาน พชอ.คลองท่อมกับ ทีม สสจ.กระบี่/ ทีมสมัชชาสุขภาพ
 • มีข้อมูลสถานการณ์สุขภาวะเชิงประเด็น ทั้ง 6 อำเภอ เพื่อพัฒนาเป็นยุทธศาสตร์สร้างเสริมสุขภาพเชิงประเด็นของ พชอ.
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 56 คน จากที่ตั้งไว้ 56 คน
ประกอบด้วย
 • คณะทำงานโครงการ
 • อปท
 • ชุมชน
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
5,800.00 0.00 18,404.00 0.00 0.00 0.00 24,204.00 lock_open

การถอดบทเรียนสังเคราะห์ความรู้จากการทำงานระดับพื้นที่

1 มีนาคม 2562
นิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ถอดบทเรียนการเรียนรู้ในพื้นที่การดำเนินโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ตามเอกสารแนบ

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 6 คน จากที่ตั้งไว้ 6 คน
ประกอบด้วย
 • พื้นที่ดำเนินโครงการ
 • ตัวแทนคณะทำงานโครงการถอดบทเรียนการดำเนินโครงการ
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 lock_open

ประชุมทีมสนับสนุนคณะทำงานระดับเขตฯ

2 พฤศจิกายน 2561
นิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • ทบทวนการดำเนินโครงการ
 • แลกเปลี่ยน
 • สรุปผลการดำเนินงาน
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • คณะทำงานจังหวัดมีความเข้าใจในเป้าหมายและผลลัพธ์ กระบวนการขับเคลื่อนโครงการ
 • ประสานความร่วมมือทีมคณะทำงานติดตามสนับสนุนกองทุนฯ
 • เกิดคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงประเด็น 
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 23 คน จากที่ตั้งไว้ 23 คน
ประกอบด้วย
 • คณะทำง่านโครงการ
 • อปท
 • ผู้ที่ขับเคลื่อนดำเนินโครงการ
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 16,290.00 0.00 0.00 0.00 16,290.00 lock_open

ประชุมทีมสนับสนุนคณะทำงานระดับเขตฯ

11 มกราคม 2562
นิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • ทบทวนการดำเนินงาน
 • รายงานผลการดำเนินงาน
 • วางแผนการดำเนินงาน
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • คณะทำงานจังหวัดระนองมีความเข้าใจในเป้าหมายและผลลัพธ์ กระบวนการขับเคลื่อนโครงการ
 • บันทึกรายงานในระบบออนไลท์
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 48 คน จากที่ตั้งไว้ 48 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานโครงการ อปท จนท / ผู้ที่ขับเคลื่อนการดำเนินงาน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
5,800.00 0.00 71,832.00 0.00 0.00 0.00 77,632.00 lock_open

สนับสนุนจัดทำยุทธศาสตร์เชิงประเด็นปัจจัยเสี่ยงด้านบุหรี่ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

29 มีนาคม 2562
นิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ลงพื้นที่ติดตามโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ทบทวนพัฒนากลไกคณะทำงานคลองท่อมและแผนปฏิบัติการระดับอำเภอ
 • เชื่อมโยงการดำเนินงานยุทธศาสตร์กับลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพและเครือข่ายกองทุนท้องถิ่น
 • สนับสนุนการดำเนินงานทีมกระบี่กับทีม พชอ.คลองท่อม
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานโครงการ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,000.00 0.00 720.00 0.00 0.00 0.00 1,720.00 lock_open

สนับสนุนจัดทำยุทธศาสตร์เชิงประเด็นปัจจัยเสี่ยงด้านบุหรี่ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

17 มกราคม 2562
นิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพื้นที่อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ทบทวนพัฒนากลไกคณะทำงานคลองท่อมและแผนปฏิบัติการระดับอำเภอ
 • สนับสนุนการดำเนินงานทีมกระบี่กับทีม พชอ.คลองท่อม
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1 คน จากที่ตั้งไว้ 25 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานโครงการ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,000.00 0.00 720.00 0.00 0.00 0.00 1,720.00 lock_open

สนับสนุนจัดทำยุทธศาสตร์เชิงประเด็นปัจจัยเสี่ยงด้านบุหรี่ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

7 กุมภาพันธ์ 2562
นิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • ติดตามผลการดำเนินงาน
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • สนับสนุนการดำเนินงานทีมกระบี่กับทีม พชอ.คลองท่อม
 • เชื่อมโยงการดำเนินงานยุทธศาสตร์กับลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพและเครือข่ายกองทุนท้องถิ่น
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานโครงการ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,000.00 0.00 720.00 0.00 0.00 0.00 1,720.00 lock_open

สนับสนุนจัดทำยุทธศาสตร์เชิงประเด็นระดับอำเภอและระดับจังหวัด

18 พฤศจิกายน 2561
นิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • นำเสนอรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • มีการรายงานผลการดำเนินโครงการ
 • สนับสนุนการดำเนินงานทีมกระบี่กับทีม พชอ.คลองท่อม
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานโครงการ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,000.00 0.00 720.00 0.00 0.00 0.00 1,720.00 lock_open

ติดตามประเมินผลการดำเนินงานระดับพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดระนอง

19 มกราคม 2562
นิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • ติดตามผลการดำเนินงาน
 • นำเสนอผลการดำเนินงาน
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • มีข้อมูลสถานการณ์ภายในพื้นที่
 • มีการวางแผนการดำเนินงาน
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานโครงการ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
2,000.00 0.00 1,400.00 0.00 0.00 0.00 3,400.00 lock_open

สนับสนุนจัดทำยุทธศาสตร์เชิงประเด็นผู้สูงอายุ จ.สุราษฎร์ธานี

1 กุมภาพันธ์ 2562
นิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

รายงานผลการดำเนินงาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • รายงานผลการดำเนินงานภายในพื้นที่
 • มีแผนการดำเนินโครงการ
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานโครงการ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,000.00 0.00 3,272.00 0.00 0.00 0.00 4,272.00 lock_open

ติดตามประเมินผลการดำเนินงานระดับพื้นที่จังหวัดระนอง

27 กุมภาพันธ์ 2562
นิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

นำเสนอผลการดำเนินงาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • มีการวางแผนการดำเนินงาน
 • มีข้อมูลปัญหาภายในพื้นที่
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานโครงการ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
2,000.00 0.00 800.00 0.00 0.00 0.00 2,800.00 lock_open

สนับสนุนจัดทำยุทธศาสตร์เชิงประเด็นปัจจัยเสี่ยงด้านเด็ก เยาวชน อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช

22 กุมภาพันธ์ 2562
นิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • มีความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
 • แลกเปลี่ยนการดำเนินงานกับทีมจังหวัดนครศรีฯ
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 3 คน จากที่ตั้งไว้ 30 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานโครงการ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,000.00 0.00 6,080.00 0.00 0.00 0.00 7,080.00 lock_open

ติดตามประเมินผลการดำเนินงานระดับพื้นที่อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี

20 กุมภาพันธ์ 2562
นิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • มีข้อมูลการขับเคลื่อนงาน
 • มีข้อมูลสถานการณ์ผู้สูงอายุ
 • มีแผนการดำเนินงาน
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานโครงการ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,000.00 0.00 1,572.00 0.00 0.00 0.00 2,572.00 lock_open

ติดตามประเมินผลการดำเนินงานระดับพื้นที่อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี

7 มีนาคม 2562
นิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • รายงานผลการดำเนินงาน
 • แลกเปลี่ยนการขับเคลื่อนงานเชิงประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • มีข้อมูลสถานการณ์สุขภาพของผู้สูงอายุ
 • มีการวางแผนปฏิบัติการ
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 10 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานโครงการ อปท จนท / ตัวแทนชุมชน ที่ขับเคลื่อนงาน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
2,000.00 0.00 3,968.00 0.00 0.00 0.00 5,968.00 lock_open

สนับสนุนจัดทำยุทธศาสตร์เชิงประเด็นปัจจัยเสี่ยงด้านเด็ก เยาวชน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

27 มีนาคม 2562
นิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • มีการรายงานผลการดำเนินงานประเด็นปัจจัยเสี่ยงด้านเด็ก เยาวชน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • มีข้อมูลสถานการณ์ปัญหาของเด็กภายในพื้นที่
 • มีแผนการดำเนินงาน
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานโครงการ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,000.00 0.00 2,840.00 0.00 0.00 0.00 3,840.00 lock_open

แผนสนับสนุนจัดทำยุทธศาสตร์เชิงประเด็นผู้สูงอายุ / ปัจจัยเสี่ยงด้านบุหรี่

26 เมษายน 2562
นิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานพื้นที่อำเภอบ้านนาสาร คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี รายงานผลการดำเนินงาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ประสานความร่วมมือทีมคณะทำงานติดตามสนับสนุนกองทุนฯ
 • มีการขับเคลื่อนงานที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 19 คน จากที่ตั้งไว้ 19 คน
ประกอบด้วย

-คณะทำงานโครงการ -อปท -จนทที่เกี่ยวข้องการขับเคลื่อนงาน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
2,500.00 0.00 7,944.00 0.00 0.00 0.00 10,444.00 lock_open

เวทีประชุมสนับสนุนคณะทำงานระดับเขต

28 กุมภาพันธ์ 2562
นิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมคณะทำงานระดับเขต
ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ตามเอกสารแนบการประชุม

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 20 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานระดับเขต

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,000.00 0.00 11,948.00 0.00 0.00 0.00 12,948.00 lock_open

ติดตามประเมินผลการดำเนินงานระดับพื้นที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี

30 พฤษภาคม 2562
นิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

๐๙.๔๕-๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน

๐๙.๐๐-๐๙.๔๕ น. - เปิดเวที  : ผู้บริหารหรือผู้แทน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต ๑๑ - ชี้แจงกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน : นายทวีวัตร เครือสาย

๐๙.๔๕-๑๐.๓๐ น. สรุปผลการดำเนินงานสนับสนุนกองทุนสุขภาพท้องถิ่น

๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. ทบทวนเส้นทางการสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่บทเรียนและความรู้สำคัญต่อการพัฒนาการดำเนินงานในพื้นที่ กำหนดเป้าหมายการสร้างเสริมสุขภาพ ปี  ๒๕๖๓

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหาร

๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. ระดมความคิด ต่อการออกแบบการสนับสนุนการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ - กลวิธีสร้างเสริมสุขภาพสู่การพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชนท้องถิ่นได้อย่างไร? - การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ -จัดกลไกโครงสร้างที่เหมาะต่อการสนับสนุนงานพื้นที่ โดยทีมภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคใต้ตอนบน

๑๔.๓๐-๑๕.๐๐ น. สรุปผลการแลกเปลี่ยนการสร้างเสริมสุขภาพเชิงพื้นที่
: นายทวีวัตร เครือสาย ปิดประชุม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ตามเอกสารแนบการประชุม

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 20 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานประเด็นผู้สูงอายุจังหวัดสุราษฏร์ธานี

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
3,000.00 0.00 8,444.00 0.00 0.00 0.00 11,444.00 lock_open

ติดตามประเมินผลการดำเนินงานระดับพื้นที่จังหวัดกระบี่

31 พฤษภาคม 2562
นิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

๐๙.๔๕-๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน/ ๐๙.๐๐-๐๙.๔๕ น. - เปิดเวที  : ผู้บริหารหรือผู้แทน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต ๑๑ - ชี้แจงกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน : นายทวีวัตร เครือสาย ๐๙.๔๕-๑๐.๓๐ น. สรุปผลการดำเนินงานสนับสนุนกองทุนสุขภาพท้องถิ่น
๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. ทบทวนเส้นทางการสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ บทเรียนและความรู้สำคัญต่อการพัฒนาการดำเนินงานในพื้นที่ กำหนดเป้าหมายการสร้างเสริมสุขภาพ ปี  ๒๕๖๓ ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหาร
๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. ระดมความคิด ต่อการออกแบบการสนับสนุนการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ - กลวิธีสร้างเสริมสุขภาพสู่การพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชนท้องถิ่นได้อย่างไร? - การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ -จัดกลไกโครงสร้างที่เหมาะต่อการสนับสนุนงานพื้นที่

โดยทีมภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคใต้ตอนบน ๑๔.๓๐-๑๕.๐๐ น. สรุปผลการแลกเปลี่ยนการสร้างเสริมสุขภาพเชิงพื้นที่
: นายทวีวัตร เครือสาย ปิดประชุม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ตามเอกสารแนบการประชุม

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 10 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

จนท.กองทุนฯ คณะทำงาน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,000.00 0.00 7,040.00 0.00 0.00 0.00 8,040.00 lock_open

ติดตามประเมินผลการดำเนินงานระดับพื้นที่จังหวัดชุมพร

23 พฤษภาคม 2562
นิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปและออกแบบการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ วันที่ ๒๓  พฤษภาคม พศ. ๒๕๖๒  (ตั้งแต่เวลา 09.00-๑๕.00 น.)
ณ  ห้องประชุมเทศบาล ตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร
................................................................................... เป้าหมายเวที
๑.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ ๒.เพื่อออกแบบการสนับสนุนการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

วันที่ ๒๓ พค.๖๒ ๐๙.๔๕-๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน ๐๙.๐๐-๐๙.๔๕ น. - เปิดเวที  : ผู้บริหารหรือผู้แทน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต ๑๑ - ชี้แจงกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน : นายทวีวัตร เครือสาย ๐๙.๔๕-๑๐.๓๐ น. สรุปผลการดำเนินงานสนับสนุนกองทุนสุขภาพท้องถิ่น
๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. ทบทวนเส้นทางการสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ บทเรียนและความรู้สำคัญต่อการพัฒนาการดำเนินงานในพื้นที่ กำหนดเป้าหมายการสร้างเสริมสุขภาพ ปี  ๒๕๖๓ ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหาร
๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. ระดมความคิด ต่อการออกแบบการสนับสนุนการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ - กลวิธีสร้างเสริมสุขภาพสู่การพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชนท้องถิ่นได้อย่างไร? - การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ -จัดกลไกโครงสร้างที่เหมาะต่อการสนับสนุนงานพื้นที่

โดยทีมภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคใต้ตอนบน ๑๔.๓๐-๑๕.๐๐ น. สรุปผลการแลกเปลี่ยนการสร้างเสริมสุขภาพเชิงพื้นที่
: นายทวีวัตร เครือสาย ปิดประชุม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ตามเอกสารแนบการประชุม

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 33 คน จากที่ตั้งไว้ 33 คน
ประกอบด้วย

-สสอ.ทุ่งตะโก -จนท.กองทุนฯ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
2,800.00 0.00 9,280.00 0.00 0.00 0.00 12,080.00 lock_open

เวทีติดตามประเมินผลดำเนินการดำเนินงานระดับพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

21 พฤษภาคม 2562
นิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปและออกแบบการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

วันที่ ๒๑  พฤษภาคม พศ. ๒๕๖๒  (ตั้งแต่เวลา 09.00-๑๕.00 น.)

ณ.โรงแรมเมืองลิกอร์  อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช

...................................................................................

เป้าหมายเวที

๑.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่

๒.เพื่อออกแบบการสนับสนุนการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

วันที่ ๒๑ พค.๖๒

๐๙.๔๕-๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน

๐๙.๐๐-๐๙.๔๕ น. - เปิดเวที  : ผู้บริหารหรือผู้แทน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต ๑๑

 • ชี้แจงกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน : นายทวีวัตร เครือสาย

๐๙.๔๕-๑๐.๓๐ น. สรุปผลการดำเนินงานสนับสนุนกองทุนสุขภาพท้องถิ่น  : คุณ  เจกะพันธ์  พรหมมงคล    ผู้ประสานงานพื้นที่ อ.เมือง จ.นครศรีฯ

๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. ทบทวนเส้นทางการสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่บทเรียนและความรู้สำคัญต่อการพัฒนาการดำเนินงานในพื้นที่กำหนดเป้าหมายการสร้างเสริมสุขภาพ ปี  ๒๕๖๓

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหาร

๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. ระดมความคิด ต่อการออกแบบการสนับสนุนการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

 • กลวิธีสร้างเสริมสุขภาพสู่การพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชนท้องถิ่นได้อย่างไร?

 • การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่

-จัดกลไกโครงสร้างที่เหมาะต่อการสนับสนุนงานพื้นที่

โดยทีมภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคใต้ตอนบน

๑๔.๓๐-๑๕.๐๐ น. สรุปผลการแลกเปลี่ยนการสร้างเสริมสุขภาพเชิงพื้นที่ : นายทวีวัตร เครือสาย

ปิดประชุม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ตามเอกสารแนบการประชุม

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 23 คน จากที่ตั้งไว้ 23 คน
ประกอบด้วย

จนท.รับผิดชอบงานด้านกองทุนฯ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
2,800.00 0.00 18,200.00 0.00 940.00 0.00 21,940.00 lock_open

เวทีประชุมติดตามผลการดำเนินงานระดับพื้นที่จังหวัดระนอง

24 พฤษภาคม 2562
นิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปและออกแบบการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พศ. ๒๕๖๒ (ตั้งแต่เวลา 09.00-๑๕.00 น.)

ณ.ภูธารา รีสอร์ท ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง

...................................................................................

เป้าหมายเวที

๑.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่

๒.เพื่อออกแบบการสนับสนุนการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

๐๙.๔๕-๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน

๐๙.๐๐-๐๙.๔๕ น. - เปิดเวที  : ผู้บริหารหรือผู้แทน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๑

                    - ชี้แจงกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน : นายทวีวัตร เครือสาย

๐๙.๔๕-๑๐.๓๐ น. สรุปผลการดำเนินงานสนับสนุนกองทุนสุขภาพท้องถิ่น : คุณ สุชีพ พัฒน์ทอง ผู้ประสานงานพื้นที่ อ.เมือง จ.ระนอง และทีมประเมินผล มอ. สุราษฎร์ธานี

๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น.      ทบทวนเส้นทางการสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่บทเรียนและความรู้สำคัญต่อการพัฒนาการดำเนินงานในพื้นที่กำหนดเป้าหมายการสร้างเสริมสุขภาพ ปี ๒๕๖๓

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหาร

๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. ระดมความคิด ต่อการออกแบบการสนับสนุนการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

 • กลวิธีสร้างเสริมสุขภาพสู่การพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชนท้องถิ่นได้อย่างไร?

 • การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่

-จัดกลไกโครงสร้างที่เหมาะต่อการสนับสนุนงานพื้นที่โดยทีมภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคใต้ตอนบน

๑๔.๓๐-๑๕.๐๐ น. สรุปผลการแลกเปลี่ยนการสร้างเสริมสุขภาพเชิงพื้นที่ : นายทวีวัตร เครือสาย

ปิดประชุม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ตามเอกสารแนบการประชุม

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 28 คน จากที่ตั้งไว้ 28 คน
ประกอบด้วย

ผู้รับผิดชอบงานกองทุนฯ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
4,600.00 0.00 19,020.00 494.00 0.00 0.00 24,114.00 lock_open

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอกับการพัฒนาศักยภาพฯ(จ.นครศรีธรรมราช)

6 ธันวาคม 2561
นิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ตามเอกสารแนบ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ตามเอกสารแนบ

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 60 คน จากที่ตั้งไว้ 60 คน
ประกอบด้วย

อปท ภาคประชาชน จนท.สาธารณสุข

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
8,000.00 0.00 16,835.00 0.00 0.00 0.00 24,835.00 lock_open

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอกับการพัฒนาศักยภาพฯ

28 พฤศจิกายน 2561
นิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ตามเอกสารแนบ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ตามเอกสารแนบ

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 118 คน จากที่ตั้งไว้ 118 คน
ประกอบด้วย

อปท รพ.สต พชอ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
8,600.00 0.00 104,116.00 3,751.00 0.00 0.00 116,467.00 lock_open

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอกับการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนฯ

20 พฤศจิกายน 2561
นิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • ชี้แจงวัตถุระสงค์
 • เสวนา : ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานภายในพื้นที่ผ่านกลไก พชอ.
 • ฝึกวิเคราะห์สถานการณ์ภายในพื้นที่
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ตามเอกสารแนบ

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 32 คน จากที่ตั้งไว้ 32 คน
ประกอบด้วย

อปท จนท.รพ.สต คณะทำงานพชอ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
4,600.00 0.00 34,404.00 0.00 0.00 0.00 39,004.00 lock_open

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ประสานงานตำบล จังหวัดชุมพร

24 ธันวาคม 2561
นิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

กำหนดการ เวทีทบทวนบทเรียนและเป้าหมายแนวทางขับเคลื่อน ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดชุมพร ปี 62-64               วันที่ 24-25 ธันวาคม พศ.61  ณ ปากตะโกโฮมสเตย์  อ.ทุ่งตะโก  จ.ชุมพร
............ เป้าหมาย : แลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนระบบหลักประกันสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อเติมศักยภาพแก่กรรมการศูนย์ฯ และผู้ประสานงานหลักประกันสุขภาพระดับตำบล ให้มีแผนยุทธศาสตร์ ปี 2562-2564 วันที่ 24  ธันวาคม 2561 08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน/รับเอกสาร  เตรียมความพร้อม 09.00-10.00 น.  เปิดใจ รู้จักตนเอง  รู้จักเพื่อน  รู้จักกลไก  ...เราเป็นใคร  จะไปใหน ? 10.00-10.30 น.  เปิดเวทีและบอกทิศระบบหลักประกันสุขภาพ
โดย  ผู้บริหาร สปสช. เขต 11  สุราษฎร์ธานี 10.30-12.00 น.    ทบทวนภารกิจหน้าที่และบทเรียนของ “ พลเมืองผู้ตื่นรู้ด้านสุขภาพ”  และเรียนรู้ 4
สถานี (กลไกศูนย์ฯ  หลักประกันสุขภาพ  คุ้มครองผู้บริโภค  กองทุนสุขภาพท้องถิ่น  ) เติมเต็ม ด้วยผู้รู้  ผู้ชำนาญการแต่ละด้าน 12.00-13.00 น.    เติมพลัง ด้วยอาหารเลิศรสกับผองเพื่อน 13.00-14.00 น.  อภิปรายกลุ่ม  การสร้างเสริมสุขภาพ สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่
14.00-16.00 น. กลุ่มย่อย ทบทวนบริบทศูนย์ฯ ระดับอำเภอ เพื่อปักธง สุขภาวะ ควรเป็นในปี 64
นำเสนอ เติมเต็ม  หลอมรวมปักธงร่วม ในปี 64  เพื่อ  ชุมพรน่าอยู่  สุขร่มเย็น 18.00-21.00 น.  พบกับเมนูเด่น  ดื่มด่ำธรรมชาติ  บรรยากาศคนบ้านเดียวกัน

วันที่ 25  ธันวาคม 2561 08.30-09.00 น.  ทบทวนยามเช้า ก่อนเรียนรู้สิ่งใหม่ 09.00-10.00 น.  รู้ลึก รู้จริง กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น 10.00-12.30 น.  กลุ่มย่อยฝึกวิเคราะห์ปัจจัยทางสังคมกำหนดสุขภาพ สู่โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก 12.00-13.00 น.  เติมพลัง ด้วยอาหารเลิศรสกับผองเพื่อน 13.00-14.00 น.  นำเสนอตัวอย่างโครงการเชิงรุก
14.00-15.00 น. สรุปตอกย้ำ เป้าหมายและภารกิจ  เพื่อ  ชุมพรน่าอยู่  สุขร่มเย็น       เลิกประชุม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ตามเอกสารแนบ

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 100 คน จากที่ตั้งไว้ 100 คน
ประกอบด้วย

คณะกรรมการกองทุนฯ จนท.ผู้รับผิดชอบงานกองทุนฯ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
3,800.00 0.00 69,400.00 2,445.00 0.00 0.00 75,645.00 lock_open

ค่าบริหารจัดการ

30 มกราคม 2561
นิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการสนับสนุนการปฏิรูประบบสร้างเสริมสุขภาพ เขต 11 สุราษฏร์ธานี ประจำเดือน มกราคม ถึง สิงหาคม 2561 เดือนละ 3000 บาท 8 เดือน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ค่าดำเนินโครงการฯ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 24,000.00 0.00 0.00 24,000.00 lock_open

ประชุมทีมติตดามประเมินผลโครงการฯ (ค่าบริหารจัดการ)

10 ตุลาคม 2561
นิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมติดตามประเมินผล HIA 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

รู้จักและประสานงานความร่วมมือกับทีมติดตามประเมินผลภาคใต้ตอนบน

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานโครงการ จนท.ศวสต

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 lock_open

ติดตามสนับสนุนระบบรายงานการเงินและออนไลน์

22 ตุลาคม 2561
นิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ติดตามรายงานเข้าระบบออนไลน์

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • รายงานเข้าระบบออนไลน์ ของ ศวสต
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 5 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

จนท. สสอ.บ้านนาสาร จนท.สสอ.คีรีรัฐนิคม

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 4,984.00 0.00 0.00 0.00 4,984.00 lock_open

ติดตามสนับสนุนการพัฒนาประเด็นปัจจัยเสี่ยง

17 ตุลาคม 2561
นิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-ชี้แจงวัตถุประสงค์

 • ทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมา

 • แลกเปลี่ยน

 • วางแนวทางการดำเนินงาน

 • สรุป

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ข้อมูลสถานการณ์ภายในพื้นที่

 • มีแผนการดำเนินงาน

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 19 คน จากที่ตั้งไว้ 19 คน
ประกอบด้วย
 • จนท.สสอ.คลองท่อม
 • คณะทำงานโครงการ
 • อปท
 • ภาคประชาสังคม
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 2,176.00 0.00 0.00 0.00 2,176.00 lock_open

ติดตามสนับสนุนการพัฒนาประเด็นผู้สูงอายุ

4 ตุลาคม 2561
นิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ทบทวนการดำเนินงาน

สถานการณ์ปัญหาในพื้นที่

แลกเปลีย่น

การรายงานผลการดำเนินงานระบบออนไลน์

แนวทางการดำเนินงาน

สรุป

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • มีข้อมูลสถานการณ์พื้นที่

 • จนท.มีความเข้าใจในกา

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 9 คน จากที่ตั้งไว้ 9 คน
ประกอบด้วย
 • จนท.สสอบ้านนาสาร
 • อปท
 • คณะทำงานโครงการ
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 3,964.00 0.00 0.00 0.00 3,964.00 lock_open

ติดตามสนับสนุนการพัฒนาประเด็นปัจจัยเสี่ยง (บุหรี่ อำเภอคลองท่อม)

17 สิงหาคม 2561
นิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ชี้แจงวัตถุประสงค์

ทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมา

สถานการณ์การขับเคลื่อนงานภายในพื้นที่

แลกเปลี่ยน

วางแนวทางการดำเนินงาน

สรุป

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • สร้างความเข้าใจในประเด็นปัจจัยเสี่ยงบุหรี่มากยิ่งขึ้น
 • มีข้อมูลสถานการณ์ภายในพื้นที่
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 10 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

จนท.สสอ.คลองท่อม คณะทำงานโครงการ ทีมประสานงานระดับจังหวัดกระบี่ ภาคประชาชน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 3,276.00 0.00 0.00 0.00 3,276.00 lock_open

ติดตามสนับสนุนการพัฒนายุทธศาสตร์ประเด็นเด็กและเยาวชน

13 สิงหาคม 2561
นิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ชี้แจงวัตถุประสงค์

ทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมา

สถานการณ์ปัญหาของเด็กและเยาวชน

แลกเปลี่ยน

วางแผนการดำเนินงาน

สรุป

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • แผนงานการขับเคลื่อนประเด็นเด็กและเยาวชน

 • มีข้อมูลสถานการณ์ของเด็กและเยาวชน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 2,454.00 0.00 0.00 0.00 2,454.00 lock_open

ประชุมทีมระดับอำเภอ/ทีมตำบลอำเภอนาสาร

23 กรกฎาคม 2561
นิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • ชี้แจงวัตถุประสงค์

 • ทบทวนการดำเนินงาน

 • แลกเปลี่ยน

 • พื้นที่นำเสนอผลการดำเนินงาน

 • แนวทางการดำเนินงาน

 • วางแผนการดำเนินงาน

 • สรุป

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • มีแผนการดำเนินงาน

 • มีสถานการณ์ปัญหาภายในพื้นที่

 • มีประเด็นการขับเคลื่อนงาน

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 23 คน จากที่ตั้งไว้ 23 คน
ประกอบด้วย
 • อปท
 • จนท.สาธารณสุข
 • คณะทำงานโครงการ
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,000.00 0.00 4,384.00 0.00 0.00 0.00 5,384.00 lock_open

ติดตามสนับสนุนทีมพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ) บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี

15 มิถุนายน 2561
นิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ชี้แจงการประชุม

ทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมา

แลกเปลี่ยน

แนวทางการดำเนินงานครั้งต่อไป

สรุป

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • มีข้อมูลสถานการณ์พื้นที่

 • มีแผนการดำเนินงาน

 • มีการสนับสนุนการดำเนินงานกับทีม สสอ.บ้านนาสาร

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 5 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

ทีมพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอบ้านนาสาร

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,000.00 0.00 1,184.00 0.00 0.00 0.00 2,184.00 lock_open

ติดตามสนับสนุนทีมพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ)ทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

3 พฤษภาคม 2561
นิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ทบทวนการดำเนินงาน

นำเสนอผลการดำเนินงาน

แนวทางการดำเนินงาน

สรุป

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • มีข้อมูลสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุ

 • มีกลไกการทำงานร่วมกับทุกส่วน

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 15 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

ทีมพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,000.00 0.00 2,640.00 0.00 0.00 0.00 3,640.00 lock_open

พัฒนายุทธศาสตร์เชิงประเด็นระดับอำเภอและจังหวัดระนอง

21 กุมภาพันธ์ 2561
นิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • ทบทวนประเด็นแรงงานนอกระบบ

 • แนวทางการดำเนินงานต่อไป

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • การเชื่อมโยงประเด็นแรงงานนอกระบบที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

 • มีแผนการปฏิบัติ

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 10 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานแรงงานนอกระบบจังหวัดระนอง

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,000.00 0.00 6,138.00 0.00 0.00 0.00 7,138.00 lock_open

ประชุมทีมคณะทำงานระดับเขต

2 ตุลาคม 2561
นิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

กำหนดการประชุมปรึกษาหารือติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานการจัดทำยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่อำเภอนำร่อง

วันที่ 1-2  ตุลาคม  พศ.2561

ณ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพร  ละแม  อำเภอละแม  จังหวัดชุมพร

.....

วันที่ 1  ตุลาคม 61

เวลา  13.00 น          ลงทะเบียน/จัดการงานเอกสารต่างๆ เวลา  13.30 – 14.00 น.  เปิดประชุม/แจ้งวัตถุประสงค์ : นายทวีวัตร  เครือสาย รู้จักมหาวิทยาลัย แม่โจ้ ชุมพร    : ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เวลา  14.00 – 15.00 น.  ผู้แทนพื้นที่นำเสนอผลงาน/ความก้าวหน้าการดำเนินงานและบทเรียนสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ พชอ. เวลา  15.00 – 17.00 น.  สรุปประเด็นและบทเรียนร่วมของพื้นที่ เขต 11 บอกเล่าสถานการณ์และทิศทางงาน ศวสต.ภาคใต้ : จนท.ศวสต. เวลา  17.00 – 18.30 น.  ผ่อนพัก ณ ชายหาดละแม / รับประทานอาหาร เวลา  18.30 – 20.30 น.  ปรึกษาหารือออกแบบวางแผนจังหวะก้าวต่อไป

วันที่ 2  ตุลาคม 61 เวลา  08.30 น -09.00 น. เริ่มประชุม สรุปสาระสำคัญเมื่อวันวาน การติดตามสนับสนุนจากทีมคณะทำงาน เขต 11 เวลา  9.00 – 10.00 น.  เรียนรู้และแลกเปลี่ยนงานสื่อสารสาธารณะ : นายอานนท์  มีศรี เวลา  10.00 – 11.00 น.  ร่วมออกแบบการสนับสนุนงานสื่อสารสาธารณะ เวลา  11.00 – 12.00 น. สรุปการประชุมปรึกษาหารือและนัดหมายครั้งต่อไป
รับประทานอาหาร / เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : รับประทานอาหารว่าง ตามช่วงเวลาที่เหมาะ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการประชุมปรึกษาหารือในครั้งนี้ โปรดเตรียมข้อมูลการดำเนินงานโครงการใช้ประกอบการเรียนรู้ร่วมกันในครั้งนี้

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผลการดำเนินงานของแต่พื้นที่

 • แผนการขับเคลื่อนงานด้านสื่อสาธารณะ

 • มีแผนการดำเนินงาน

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 24 คน จากที่ตั้งไว้ 24 คน
ประกอบด้วย
 • จนท.ศวสต (สจรส.ม.อ)
 • ผู้แทนพื้นที่นำเสนอผลงาน
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
2,100.00 0.00 39,152.00 0.00 0.00 0.00 41,252.00 lock_open

ประชุมทีมระดับเขต/ทีมจังหวัด

14 มิถุนายน 2561
นิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • รายงานความก้าวหน้าและเชื่อมโยงกับการจัดทำธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่ในเขต 11 สุราษฏร์ธานี
 • ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานจัดทำยุทธศาสตร์สร้างเสริมสุขภาพและวางแนวทางสื่อสารสาธารณะ
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • มีกลไกความร่มมือ / สนับสนุนการทำงานของคณะทำงานระดับจังหวัด/ระดับเขต 11
 • มีการวางแผนการดำเนินงาน
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 10 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

ทีมคณะทำงานระดับเขต

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,000.00 0.00 15,368.00 0.00 0.00 0.00 16,368.00 lock_open

ประชุมทีมสนับสนุนคณะทำงานระดับเขตฯ

29 มกราคม 2561
นิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • มีข้อมูลสถานการณ์

 • มีแผนการดำเนินงาน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,000.00 0.00 4,850.00 0.00 0.00 0.00 5,850.00 lock_open

ประชุมพัฒนายุทธศาสตร์เชิงประเด็นอำเภอและจังหวัดกระบี่

17 กุมภาพันธ์ 2561
นิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

วงคุยแลกเปลี่ยนการดำเนินงานโครงการฯ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประสานความร่วมมือกับ สสจ. / สสอ. / สมัชชาจังหวัดกระบี่ ในการสนับสนุนทีมคณะทำงานคลองท่อม 

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 5 คน จากที่ตั้งไว้ 5 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานระดับจังหวัดกระบี่

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,000.00 0.00 3,846.00 0.00 0.00 0.00 4,846.00 lock_open

ประชุมแลกเปลี่ยนและติดตามความก้าวหน้าการเงินและรายงานออนไลน์

8 พฤษภาคม 2561
นิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เป็นการติดตามการดำเนินงานและติดตามการใช้งบประมาณ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-รายงานผลการดำเนิน/ระบบบันทึกออนไลน์ -รายงานสรุปผลโครงการ

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 16 คน จากที่ตั้งไว้ 16 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานระดับจังหวัด

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,000.00 0.00 16,694.00 0.00 0.00 0.00 17,694.00 lock_open

พัฒนาการศักยภาพผู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม ประเมินผล

6 กุมภาพันธ์ 2561
นิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. สร้างความเข้าใจในเรื่องการรายงานข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ของ ศวสต.
 2. เรียนรู้วิธีการและขั้นตอนในการเข้าระบบ
 3. ลงมือปฏิบัติในการเข้าระบบรายงานผลการดำเนินงาน
 4. ปัญหาหรือข้อสงสัยในการรายงานผลการดำเนินผ่านออนไลน์
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. ได้เรียนรู้การรายงานผลการดำเนินโครงการผ่านระบบ
 2. การรายงานผลการดำเนินโครงการนั้น หลังจากที่จัดกิจกรรมควรรายงานผลการดำเนินโครงการภายใน 1 สัปดาห์
 3. การจัดเก็บรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องในการรายงานผลการดำเนินโครงการ เพื่อง่ายในการกรอกข้อมูลเข้าระบบรายงานฯ
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 3 คน จากที่ตั้งไว้ 25 คน
ประกอบด้วย

เจ้าหน้าที่ด้านการบันทึกข้อมูล เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

พัฒนาศักยภาพกลไกคณะทำงานระดับพื้นที่เขต 11

19 มกราคม 2561
นิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

  เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการปฏิรูประบบสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ตอนบน (เขต 11) (พื้นที่นำร่อง อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร,อ.นาสาร/อ.คีรีรัฐ จ.สุราษฎร์ธานี,อ.เมือง จ.นครศรีฯ,อ.คลองท่อม จ.กระบี่ ) วันที่ 19-20 มกราคม พศ.2561 ณ. โรงแรมเดอะพีค บูติก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 19 มกราคม พศ. 2561

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียน/เตรียมความพร้อม ณ.โรงแรมเดอะพีท บูติก นครศรีฯ

เวลา 09.00-10.00 น. เรียนรู้การพัฒนากลไกคณะทำงานระดับอำเภอเมือง จ.นครศรี

เปิดเวทีปรึกษาหารือการดำเนินงานโครงการ พชอ.นครศรี

ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ สจรส.มอ

นายเจกะพันธ์ พรหมมงคล ผู้ประสานงานเครือข่าย จ.นครศรีฯ

เวลา 10.00-12.00 น. แนวทางการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอสู่ยุทธศาสตร์

ระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช

-คณะทำงานอำเภอเมืองนครฯ และที่ประชุมร่วมแลกเปลี่ยน

เวลา 12.00-13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง

เวลา 13.00-13.30 น. ลงทะเบียนเพิ่มเติม/เตรียมความพร้อม

เวลา 13.30-14.00 น. ชี้แจงวัตถุประสงค์และรู้จักทักทายทีมคณะทำงานจังหวัดต่างๆ

เวลา 14.00-17.00 น. การจัดทำยุทธศาสตร์สร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่แบบมีส่วนร่วม

โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ และคณะ : สจรส.มอ

เวลา 17.00-19.30 น. เข้าที่พัก/รับประทานอาหาร และแลกเปลี่ยนทัศนะคนทำงานสร้างสุข

วันที่ 20 มกราคม พศ. 2561

เวลา 08.30-09.00 น. เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่กระบวนการ

เวลา 09.00-11.00 น. เสริมพลังเครือข่ายด้วยกระบวนการถอดบทเรียนสังเคราะห์ความรู้

โดย ดร.เพ็ญ สุขมาก และคณะ : สจรส.มอ

เวลา 11.00-12.00 น. การจัดทำธรรมนูญสุขภาพ และประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

โดย คุณกรฤทธิ ชุมนุรักษ์ ผอ.สพท.ภาคใต้ (สช.)

เวลา 12.00-13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง

เวลา 13.00-14.30 น. ระบบติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานฯ ระดับเขต 11

โดย ทีมคณะทำงานพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ เขต 11

(นายชญานิล เอกสุวรรณ ,เชาวลิต ลิปน้อย ,ทวีวัตร เครือสาย)

เวลา 14.30-15.30 น. ทบทวนแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนระดับพื้นที่นำร่อง

เวลา 15.30-16.00 น. สรุปผลเวทีเรียนรู้ และนัดหมายภารกิจครั้งต่อไป

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
5,700.00 0.00 107,896.00 4,363.00 0.00 0.00 117,959.00 lock_open

สนับสนุนจัดทำยุทธศาสตร์เชิงประเด็นระดับอำเภอและระดับจังหวัด

14 มกราคม 2561
นิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-ประเมินสถานการณ์สุขภาพภายในพื้นที่จังหวัดระนอง -วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น -ออกแบบการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหา

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-เกิดแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบจังหวัดระนอง

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 15 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

ภาคประชาสังคม อปท

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
2,000.00 0.00 5,100.00 0.00 0.00 0.00 7,100.00 lock_open