สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

งานกลาง เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัยเพื่อสุขภาพ

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ งานกลาง เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัยเพื่อสุขภาพ
ภายใต้โครงการ เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัยเพื่อสุขภาพ
ภายใต้องค์กร สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.)
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 1 กรกฎาคม 2563
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2563 - 31 ตุลาคม 2564
งบประมาณ 0.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวซูวารี มอซู
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ระนอง ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อยกระดับและขยายผลกระบวนการทำงานแบบเครือข่ายและเพิ่มการประสานความร่วมมือของภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งภาคีภาครัฐ ท้องถิ่น ภาคประชาชน ภาคเอกชน และสื่อมวลชน ในการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะตามประเด็นปัญหาสำคัญทั้ง 4 ประเด็นหลัก (ความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางมนุษย์ ความมั่นคงทางสุขภาพ และความมั่นคงทางฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคใต้ )

เกิดเครือข่าย/คณะทำงานในการขับเคลื่อนงานระบบอาหารระดับภาคใต้ ที่ประกอบด้วยเครือข่ายวิชาการ ภาครัฐ ภาคเอกชนภาคประชาชน และเครือข่ายนักวิชาการ ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ จำนวน 1 เครือข่าย

1.00
2 ใช้กลไกวิชาการในการยกระดับงานปฏิบัติการด้านการสร้างเสริมสุขภาวะทั้งระดับพื้นที่ ระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัดในพื้นที่ ของเครือข่ายในพื้นที่ภาคใต้สู่การพัฒนาเชิงระบบและเชิงนโยบาย

เกิดการขยายรูปแบบการจัดทำยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง สู่ยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ชุมพร ระนอง และนราธิวาส

0.00
3 พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายที่ขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะอยู่ในพื้นที่ภาคใต้

เกิดเครือข่าย/คณะทำงานในการขับเคลื่อนงานระบบอาหารระดับภาคใต้ ที่ประกอบด้วยเครือข่ายวิชาการ ภาครัฐ ภาคเอกชนภาคประชาชน และเครือข่ายนักวิชาการ ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ จำนวน 1 เครือข่าย

0.00
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 176 282,100.00 5 389,707.00
25 ก.ย. 63 ประชุมนำเสนอแผนการดำเนินงานประเด็นความมั่นคงทางอาหาร 15 12,000.00 13,815.00
3 - 4 ต.ค. 63 เวทีเครือข่ายเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพภาคใต้และประชุมเชิงปฏิบัติการแผนงานสร้างความมั่นคงทางอาหารระดับพื้นที่ 50 150,000.00 207,394.00
20 ต.ค. 63 ประชุมเชิงปฏิบัติการการทำเกษตรผสมผสานในสวนยางพารา 41 5,100.00 50,082.00
30 พ.ย. 63 ประชุมหารือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดนครศรีธรรมราชและจัดทำโครงการอาหารปลอดภัยลุ่มน้ำปากพนัง 20 15,000.00 14,416.00
29 - 30 มิ.ย. 64 ประชุมจัดทำยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดระนอง 50 100,000.00 104,000.00

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2563 16:31 น.