สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 11

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 11
ภายใต้โครงการ โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ และพัฒนากลไกสุขภาวะระดับพื้นที่ (77 จังหวัด)
ภายใต้องค์กร สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.)
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 1 สิงหาคม 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 5 สิงหาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2564
งบประมาณ 935,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ เขต 11
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายทวีวัตร เครือสาย
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ภูเก็ต กระบี่ ชุมพร พังงา ระนอง
ละติจูด-ลองจิจูด 9.114916455294,99.263000041246place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 467,500.00
2 1 ต.ค. 2563 30 เม.ย. 2564 467,500.00
รวมงบประมาณ 935,000.00
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

1)พัฒนากลไกการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะในพื้นที่ ในการทำแผน พัฒนาโครงการ และติดตามประเมินผลโครงการโดยดำเนินการร่วมกันของเครือข่าย สสส. สปสช.และ สธ.

2) ดำเนินการนำร่องพื้นที่ต้นแบบบูรณาการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาวะในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ ในการพัฒนาศักยภาพของโครงการที่จะได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ และบูรณาการการทำงานร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 พัฒนากลไกการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะในพื้นที่ในการทำแผน พัฒนาโครงการ และติดตาม ประเมินผลโครงการโดยดำเนินการร่วมกันของเครือข่ายสสส. สปสช. และสธ.
 1. การจัดการความรู้ นวัตกรรม และสื่อรณรงค์ ได้แก่ คู่มือการพัฒนา ติดตามประเมินผลโครงการ สื่อประสัมพันธ์ เอกสารชุดความรู้ เป็นต้น

 2. เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพเกิดความรอบรู้มีขีดความสามารถด้านสุขภาวะ ได้แก่

  • เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพมีความรอบรู้และมีความสามารถด้านสุขภาวะในประเด็นกิจกรรมทางกาย อาหาร จัดการปัจจัยเสี่ยงสุรายาเสพติด และด้านอื่นๆ
  • ทีมพี่เลี้ยง นักวิชาการและผู้เสนอโครงการมีทักษะการพัฒนาข้อเสนอโครงการและการติดตามประเมินผล
  • มีข้อเสนอโครงการในกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น
0.00
2 ดำเนินการนำร่องพื้นที่ต้นแบบการบูรณาการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาวะในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยดำเนินการร่วมกับกลไกในพื้นที่ ที่มาจากเครือข่ายสสส. สปสช.และสธ.และกองทุน ฯในการพัฒนาศักยภาพของโครงการที่จะได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ฯ และบูรณาการการทำงานร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)
 1. เกิดพื้นที่สุขภาวะต้นแบบในการบูรณาการการทำงานร่วมของ สสส.-สปสช.-สธ. ที่สามารถนำไปขยายผลในเชิงพื้นที่และเชิงนโยบาย ได้แก่ มีพื้นที่ต้นแบบนำร่องอย่สงน้อยจังหวัดละ 1 พื้นที่
 2. เกิดนโยบายสาธารณะทั้งในระดับชาติ ระดับพื้นที่ ระดับหน่วยงาน ได้แก่
  • ข้อเสนอเชิงนโยบายระบบบริการสุขภาพในการบูรณาการสร้างเสริมสุขภาวะระดับพื้นที่
  • กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่มีแผนงานหรือยุทธศาสตร์สร้างเสริมสุขภาวะ
0.00
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
1 การ coaching ทีมระดับเขต ให้สามารถสนับสนุนการจัดทำแผน การพัฒนาข้อเสนอโครงการ และการใช้ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 30 142,000.00 2 140,744.00
16 - 17 ธ.ค. 62 ประชุมทีมระดับเขต เพื่อสร้างความเข้าใจ/กำหนดเป้าหมาย/วางแผนร่วม (พชอ./คกก.กองทุน) 15 71,000.00 55,242.00
30 - 31 ม.ค. 63 ประชุมทีมระดับเขต เพื่อติดตามความก้าวหน้าและพัฒนากระบวนการดำเนินงาน 15 71,000.00 85,502.00
2 การ coaching ทีมระดับพื้นที่ ให้สามารถสนับสนุนผู้เสนอโครงการในการจัดทำแผน การพัฒนาข้อเสนอโครงการ และการติดตามโครงการ ทั้งในขั้นตอนการจัดทำแผนกองทุนตำบลฯ พัฒนาโครงการและการติดตาม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 570 532,600.00 8 532,558.00
25 - 26 ต.ค. 62 การประชุม coaching ทีมระดับพื้นที่เพื่อพัฒนาแผนงานโครงการเชิงรุก ครั้งที่ 1 จ.ภูเก็ต 50 52,536.00 52,536.00
31 ต.ค. 62 - 1 พ.ย. 62 การประชุม coaching ทีมระดับพื้นที่เพื่อพัฒนาแผนงานโครงการเชิงรุก ครั้งที่ 2 จ.นครศรีธรรมราช (ทน.นครศรีฯ) 80 54,750.00 54,635.00
12 - 13 พ.ย. 62 การประชุม coaching ทีมระดับพื้นที่เพื่อพัฒนาแผนงานโครงการเชิงรุก ครั้งที่ 3 จ.สุราษฏร์ธานี 80 82,714.00 70,416.00
14 - 15 พ.ย. 62 การประชุม coaching ทีมระดับพื้นที่เพื่อพัฒนาแผนงานโครงการเชิงรุก ครั้งที่ 4 จ.ชุมพร 80 75,600.00 79,028.00
25 - 26 พ.ย. 62 การประชุม coaching ทีมระดับพื้นที่เพื่อพัฒนาแผนงานโครงการเชิงรุก ครั้งที่ 5 จ.พังงา 100 70,300.00 110,033.00
2 - 3 ธ.ค. 62 การประชุม coaching ทีมระดับพื้นที่เพื่อพัฒนาแผนงานโครงการเชิงรุก ครั้งที่ 6 จ.นครศรีฯ (ทม.ปากพูน) 60 72,000.00 75,133.00
12 - 13 ธ.ค. 62 การประชุม coaching ทีมระดับพื้นที่เพื่อพัฒนาแผนงานโครงการเชิงรุก ครั้งที่ 7 จ.ระนอง 60 64,700.00 56,688.00
18 - 19 ธ.ค. 62 การประชุม coaching ทีมระดับพื้นที่เพื่อพัฒนาแผนงานโครงการเชิงรุก ครั้งที่ 8 จ.กระบี่ 60 60,000.00 34,089.00
1 ม.ค. 63 - 30 เม.ย. 63 จัดเวทีพัฒนาศักยภาพทีมระดับพื้นที่ 0 0.00 -
3 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนและข้อเสนอโครงการ (ทีมพี่เลี้ยงลงพื้นที่/จัดประชุมในพื้นที่ พชอ.) กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 98,000.00 0 0.00
1 - 31 ธ.ค. 62 จัดทำแผนงาน และพัฒนาโครงการ / บันทึกโครงการ (ทีมพี่เลี้ยง และเจ้าหน้ากองทุน ) 0 98,000.00 -
1 - 31 ธ.ค. 62 นำเสนอโครงการเข้าสู่คณะกรรมการกองทุน 0 0.00 -
4 การติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการในพื้นที่ อย่างน้อย 3 ครั้งต่อ พชอ. กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 159,000.00 0 0.00
1 ม.ค. 63 - 30 เม.ย. 63 ติดตามเสริมพลังโครงการที่ผ่านการอนุมัติ (ทีมพี่เลี้ยง และเจ้าหน้ากองทุน ) 0 50,000.00 -
1 ม.ค. 63 - 30 เม.ย. 63 ติดตามเสริมพลัง (ประสานความร่วมมือกับภาคีหรือจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้) 0 25,000.00 -
1 พ.ค. 63 - 30 ก.ย. 63 ติดตามประเมินผลการบันทึกการรายงานผล 0 50,000.00 -
1 พ.ค. 63 - 30 มิ.ย. 63 ประชุมสรุปประเมินผลการดำเนินงานโครงการ 0 34,000.00 -

แผนงานกิจกรรมพัฒนากลไกบูรณาการสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ เขต 11 สุราษฎร์ธานี

 1. ประชุมคณะทำงานเขตและพื้นที่เป้าหมาย

 2. จัดเวทีเรียนรู้การวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาวะเพื่อจัดทำแผนงาน/โครงการ ระดับเขตและโซนพื้นที่

 3. จัดทำแผนงาน และพัฒนาโครงการ / บันทึกโครงการ

 4. ติดตามเสริมพลังโครงการที่ผ่านการอนุมัติ

 5. ติดตามประเมินผลการบันทึกการรายงานผล

 6. สรุปประเมินผลและการบริหารจัดการระบบสนับสนุนกลไก

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1)การจัดการความรู้ นวัตกรรม และสื่อรณรงค์ ได้แก่ คู่มือการพัฒนา ติดตามประเมินผลโครงการ สื่อประสัมพันธ์ เอกสารชุดความรู้ เป็นต้น

2)เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพเกิดความรอบรู้มีขีดความสามารถด้านสุขภาวะ ได้แก่ 1.เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพมีความรอบรู้และมีความสามารถด้านสุขภาวะในประเด็นกิจกรรมทางกาย อาหาร จัดการปัจจัยเสี่ยงสุรายาเสพติด และด้านอื่นๆ 2.ทีมพี่เลี้ยง นักวิชาการและผู้เสนอโครงการมีทักษะการพัฒนาข้อเสนอโครงการและการติดตามประเมินผล 3.มีข้อเสนอโครงการในกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น

3)เกิดพื้นที่สุขภาวะต้นแบบในการบูรณาการการทำงานร่วมของ สสส.-สปสช.-สธ. ที่สามารถนำไปขยายผลในเชิงพื้นที่และเชิงนโยบาย ได้แก่ มีพื้นที่ต้นแบบนำร่องอย่สงน้อยจังหวัดละ 1 พื้นที่

4)เกิดนโยบายสาธารณะทั้งในระดับชาติ ระดับพื้นที่ ระดับหน่วยงาน ได้แก่ 1.ข้อเสนอเชิงนโยบายระบบบริการสุขภาพในการบูรณาการสร้างเสริมสุขภาวะระดับพื้นที่  2.กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่มีแผนงานหรือยุทธศาสตร์สร้างเสริมสุขภาวะ

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2562 09:08 น.