สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ การดูแลรถออฟฟิศ สนส.
ภายใต้องค์กร สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.)
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กุมภาพันธ์ 2567 - 16 กุมภาพันธ์ 2573
งบประมาณ 0.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณก.พ. 67มี.ค. 67เม.ย. 67พ.ค. 67มิ.ย. 67ก.ค. 67ส.ค. 67ก.ย. 67ต.ค. 67พ.ย. 67ธ.ค. 67ม.ค. 68ก.พ. 68มี.ค. 68เม.ย. 68พ.ค. 68มิ.ย. 68ก.ค. 68ส.ค. 68ก.ย. 68ต.ค. 68พ.ย. 68ธ.ค. 68ม.ค. 69ก.พ. 69มี.ค. 69เม.ย. 69พ.ค. 69มิ.ย. 69ก.ค. 69ส.ค. 69ก.ย. 69ต.ค. 69พ.ย. 69ธ.ค. 69ม.ค. 70ก.พ. 70มี.ค. 70เม.ย. 70พ.ค. 70มิ.ย. 70ก.ค. 70ส.ค. 70ก.ย. 70ต.ค. 70พ.ย. 70ธ.ค. 70ม.ค. 71ก.พ. 71มี.ค. 71เม.ย. 71พ.ค. 71มิ.ย. 71ก.ค. 71ส.ค. 71ก.ย. 71ต.ค. 71พ.ย. 71ธ.ค. 71ม.ค. 72ก.พ. 72มี.ค. 72เม.ย. 72พ.ค. 72มิ.ย. 72ก.ค. 72ส.ค. 72ก.ย. 72ต.ค. 72พ.ย. 72ธ.ค. 72ม.ค. 73ก.พ. 73
1 อีซูซู เข้าศูนย์ เช็คตามระยะ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฯลฯ(16 ก.พ. 2567-16 ก.พ. 2567) 0.00                                                                                                                                                  
2 H 1 เข้าศูนย์ เช็คตามระยะ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฯลฯ(16 ก.พ. 2567-16 ก.พ. 2567) 0.00                                                                                                                                                  
3 ยางรถ H1(16 ก.พ. 2567-16 ก.พ. 2567) 0.00                                                                                                                                                  
4 ยางรถ อีซูซู(16 ก.พ. 2567-16 ก.พ. 2567) 0.00                                                                                                                                                  
5 ล้างอัดฉีด H1(16 ก.พ. 2567-16 ก.พ. 2567) 0.00                                                                                                                                                  
6 ล้างอัดฉีด อีซูซู(16 ก.พ. 2567-16 ก.พ. 2567) 0.00                                                                                                                                                  
7 รายการอื่นๆ ซ่อมบำรุงรักษา(16 ก.พ. 2567-16 ก.พ. 2567) 0.00                                                                                                                                                  
รวม 0.00
1 อีซูซู เข้าศูนย์ เช็คตามระยะ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฯลฯ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 0.00 1 6,844.79
28 พ.ค. 67 28 พ.ค.67 เข้าเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ที่ศูนย์ฯ 0 0.00 6,844.79
2 H 1 เข้าศูนย์ เช็คตามระยะ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฯลฯ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 0.00 1 8,554.00
2 ก.ค. 67 H1 เข้าเช็คระยะ 160,000 KM 0 0.00 8,554.00
3 ยางรถ H1 กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 0 0 0
4 ยางรถ อีซูซู กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 0.00 1 18,300.00
15 ก.พ. 67 เปลี่ยนยางรถยนต์อีซูซู 0 0.00 18,300.00
5 ล้างอัดฉีด H1 กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 0 0 0
6 ล้างอัดฉีด อีซูซู กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 0 0 0
7 รายการอื่นๆ ซ่อมบำรุงรักษา กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 0.00 4 11,080.00
6 มี.ค. 67 เปลี่ยนแบตเตอรี่รถอีซูซู 0 0.00 2,500.00
31 มี.ค. 67 อีซูซู ซ่อมอู่ น้ำในประตูดัง 0 0.00 -
31 พ.ค. 67 อีซูซู ซ่อมอู่ 0 0.00 8,380.00
7 มิ.ย. 67 ต่อทะเบียนและประกัน 0 0.00 -
7 มิ.ย. 67 เปลี่ยนแบตเตอรี่รถอีซูซู (ลูกใหม่) หมดประกันเดือนมีนาคม 2568 0 0.00 0.00
12 ก.ค. 67 เปลี่ยนแบตอีซูซูรอบ 3 ในปี 2567 (อยู่ในช่วงประกัน) 0 0.00 200.00

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2567 10:02 น.