สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส ม.อ.)

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม กลไกสุขภาพ พื้นที่ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
ภายใต้โครงการ การพัฒนากลไกระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
รหัสโครงการ
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ ทีมพี่เลี้ยงร่วมกับพชอ.
วันที่อนุมัติ 2 พฤศจิกายน 2563
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 พฤศจิกายน 2563 - 31 สิงหาคม 2564
งบประมาณ 110,850.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ วรรณาพร
พี่เลี้ยงโครงการ พี่เลี้ยงยะหริ่ง
พื้นที่ดำเนินการ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
ละติจูด-ลองจิจูด 6.855607,101.37698

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
28 ธ.ค. 63 ประชุมชี้แจงโครงการ แก่กองทุนตำบล 60.00 10,250.00 10,250.00
18 - 20 ม.ค. 64 พัฒนาศักยภาพผู้ขอรับทุน กลุ่มเป้าหมายเพื่อจัดทำแผนงาน โครงการเพื่อของบจากกองทุน 81.00 19,450.00 19,450.00
26 - 28 เม.ย. 64 ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับกองทุนเพื่อปรับ โครงการ 81.00 19,450.00 -
25 พ.ค. 64 วางแผนและปรึกษาหารือ ประชุมร่วมกับ พชอ. เพื่อคัดเลือกประเด็นที่จะขับเคลื่อนในระดับอำเภอโดยกลไก พชอ 30.00 11,750.00 -
20 ก.ค. 64 -ถอดบทเรียนการขับเคลื่อน โดยประชุมร่วมกันระหว่างกองทุนตำบลกับ พชอ.เพื่อขับเคลื่อนแผนต่อไป -ติดตามประเมินผลโดย ทีมประเมินภายใน 80.00 49,950.00 -
รวม 332 110,850.00 2 29,700.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่เลขานุการกองทุน ฯ เจ้าหน้าที่กองทุน ฯ ผู้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุน ฯ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องอืน ๆ ให้มีความรู้ในเรื่อง การจัดทำแผนงาน และการพัฒนาโครการ บน เวปไซด์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ เขต 12 สงขลา จำนวน 18 กองทุน กองุทนละ 4 คน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการจัดทำแผนงาน และการพัฒนาโครการ บน เวปไซด์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ เขต 12 สงขลา กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น จำนวน 18 กองทุนในเขตอำเภอเมืองพัทลุง มีโครงการที่สนับสนุนการทำงานของ พชอ.พัทลุงได้อย่างน้อยกองทุน ฯ ่ละ 1 โครงการ

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย PPI_Admin PPI_Admin เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 10:51 น.