สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 1

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 1
ภายใต้โครงการ โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564
ภายใต้องค์กร สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.)
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 1 ตุลาคม 2564
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565
งบประมาณ 1,200,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุวิทย์ สมบัติ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ เพชรรุ่ง เชาวกรวัชร์,ไพรัตน์ รัตนชมภู ,ศราวุธ นันทวรรณ ,นพดล จำรัส,นพดล พรมรักษา,มนัสชนก ณ มงคล,ศิริปัญญา หมื่นภักดี,อรพรรณ ศฤงคาร
พื้นที่ดำเนินการ แพร่ พะเยา น่าน (รวม 53 กองทุน )
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

พื้นที่ดำเนินการภาคเหนือเขต1 ใน 3 จังหวัด 4 อำเภอคือ อำเภอสูงเม่นและร้องกวาง จังหวัดแพร่ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยาและอำเภอเวียงสาจังหวัดน่าน

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะทำงาน,พี่เลี้ยงให้มีทักษะการทำแผน พัฒนาข้อเสนอโครงการและการติดตามประเมินผลและให้ผู้เสนอโครงการมีทักษะการทำแผน เขียนข้อเสนอโครงการที่มีคุณภาพ และมีทักษะในการใช้ระบบติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย

1.พี่เลี้ยงมีทักษะการทำแผน พัฒนาข้อเสนอโครงการและการติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 2.คณะทำงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย มีทักษะการทำแผน เขียนข้อเสนอโครงการที่มีคุณภาพ และมีทักษะในการใช้ระบบติดตามและประเมินผล

116.00
2 เพื่อพัฒนากองทุนสุขภาพตำบลให้เป็นศูนย์เรียนรู้การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย มีการดำเนินการทำแผน เขียนข้อเสนอโครงการ บันทึกกิจกรรม การติดตามประเมินคุณค่าโครงการ

1.มีศูนย์เรียนรู้การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย มีการดำเนินการทำแผน เขียนข้อเสนอ โครงการกิจกรรมทางกาย ไม่น้อยกว่า 30 กองทุน

30.00
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 226
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
1 1.พัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยงระดับเขตและจังหวัด (Online 2 ครั้ง Onsite 2 ครั้ง) กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 113 121,460.00 5 121,460.00
17 ต.ค. 64 1.1 พัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยงระดับเขตและจังหวัด ออนไลน์ 15 19,300.00 19,300.00
31 ต.ค. 64 1.2พัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยงระดับเขตและจังหวัดในพื้นที่จ.แพร่ น่าน พะเยา 47 26,703.00 26,703.00
28 ม.ค. 65 1.3 ประชุมทีมพี่เลี้ยงระดับเขต จังหวัดและพื้นที่ online 19 18,300.00 18,300.00
5 ก.พ. 65 1.4 ประชุมทีมพี่เลี้ยงจังหวัดแพร่และคณะทำงาน 12 18,103.00 18,103.00
30 เม.ย. 65 1.5ประชุมทีมพี่เลี้ยงเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน 20 39,054.00 39,054.00
2 2.พัฒนาศักยภาพแกนนำกองทุนตำบลพื้นที่ แพร่ น่าน พะเยา (53 กองทุน ) จำนวน 4 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 159 133,622.00 4 133,622.00
18 พ.ย. 64 - 25 ธ.ค. 64 2.2 พัฒนาศักยภาพแกนนำกองทุนตำบลในพื้นที่ ครั้งที่ 1 อำเภอเมืองพะเยา 40 41,626.00 41,626.00
19 พ.ย. 64 2.3 พัฒนาศักยภาพแกนนำกองทุนตำบลในพื้นที่อำเภอ ร้องกวาง จ.แพร่ 37 33,996.00 33,996.00
9 ก.พ. 65 2.4 พัฒนาศักยภาพแกนนำกองทุนตำบลในพื้นที่อำเภอสูงเม่น จ.แพร่ 37 40,850.00 40,850.00
15 ก.พ. 65 2.5 พัฒนาศักยภาพแกนนำกองทุนตำบลในพื้นที่อำเภอเวียงสา จ.น่าน (ออนไลน์) 45 17,150.00 17,150.00
3 3. ติดตามเสริมศักยภาพกองทุน 53 กองทุน จำนวน 2 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 568 437,398.00 14 437,398.00
10 ก.พ. 65 - 31 มี.ค. 65 3.4 ติดตามเสริมศักยภาพกองทุนโดยทีมพี่เลี้ยงส่วนกลาง ครั้งที่1 112 163,714.00 163,714.00
24 - 28 ก.พ. 65 3.1 ติดตามเสริมศักยภาพกองทุนตำบลอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2 30 31,016.00 31,016.00
19 มี.ค. 65 3.2 ติดตามเสริมศักยภาพกองทุนตำบลอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1-2 40 27,426.00 27,426.00
20 - 24 มี.ค. 65 3.3ติดตามเสริมศักยภาพกองทุนโดยทีมพี่เลี้ยงพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา 89 27,300.00 27,300.00
31 มี.ค. 65 3.6 ประสานพื้นที่ต้นแบบตำบลกิจกรรมทางกาย กองทุนสุขภาพตำบลบ้านเหล่า 20 13,550.00 13,550.00
1 - 6 เม.ย. 65 3.5 ติดตามเสริมศักยภาพกองทุนสุขภาพในพื้นที่ อ.สูงเม่น จ.แพร่ ครั้งที่ 1 42 47,876.00 47,876.00
2 เม.ย. 65 3.7 ติดตามเสริมศักยภาพกองทุนโดยทีมพี่เลี้ยง อำเภอเวียงสา 32 0.00 0.00
4 เม.ย. 65 3.8 ติดตามเสริมศักยภาพกองทุนสุขภาพในพื้นที่ อ.เวียงสา จ.น่าน ครั้งที่ 1 (ออนไลน์) 34 0.00 0.00
6 - 26 เม.ย. 65 3.10 ติดตามเสริมศักยภาพกองทุน กองทุนอำเภอร้องกวาง โดยทีมพี่เลี้ยงส่วนกลาง ครั้งที่2 38 25,028.00 25,028.00
29 เม.ย. 65 3.9 ติดตามเสริมศักยภาพกองทุนตำบลอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 3 34 26,126.00 26,126.00
2 พ.ค. 65 3.11 ประสานพื้นที่ต้นแบบตำบลกิจกรรมทางกาย อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 20 10,876.00 10,876.00
7 พ.ค. 65 3.12 ประชุมการติดตามและคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบ 19 23,590.00 23,590.00
9 พ.ค. 65 3.13 ติดตามเสริมศักยภาพกองทุนอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 32 22,900.00 22,900.00
10 พ.ค. 65 3.14 ติดตามเสริมศักยภาพกองทุนอำเภอ ร้องกวาง จังหวัดแพร่ 26 17,996.00 17,996.00
4 4. พัฒนาศักยภาพกองทุนต้นแบบ 30 กองทุน 2 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 507 502,750.00 12 502,750.00
11 - 18 พ.ค. 65 4.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพกองทุนต้นแบบ 32 กองทุน 202 132,285.00 132,285.00
21 พ.ค. 65 4.1.2 ประชุมทีมพี่เลี้ยงอำเภอสูงเม่นและอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่เพื่อสรุปการพัฒนาศักยภาพกองทุนต้นแบบ 20 33,284.00 33,284.00
24 พ.ค. 65 4.1.1 ประชุมกองทุนต้นแบบ กองทุนสุขภาพท้องถิ่นในพื้นที่ เขต อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 20 25,626.00 25,626.00
29 พ.ค. 65 4.2.1 การแลกเปลี่ยนและถอดบทเรียนกองทุนท้องถิ่นในพื้นที่เขต 1 อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 20 23,746.00 23,746.00
30 พ.ค. 65 4.2.2 การแลกเปลี่ยนและถอดบทเรียนกองทุนท้องถิ่นในพื้นที่เขต 1 อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 20 28,126.00 28,126.00
31 พ.ค. 65 4.2.3 การแลกเปลี่ยนและถอดบทเรียนกองทุนท้องถิ่นในพื้นที่เขต 1 อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 30 33,045.00 33,045.00
1 มิ.ย. 65 4.1.3 การเสริมศักยภาพกองทุนต้นแบบอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 40 30,772.00 30,772.00
6 - 9 มิ.ย. 65 4.1.4 การเสริมศักยภาพกองทุนต้นแบบอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 20 25,000.00 25,000.00
12 - 15 มิ.ย. 65 4.1.5 การเสริมศักยภาพกองทุนต้นแบบอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 50 26,016.00 26,016.00
18 มิ.ย. 65 4.1.6 ประชุมทีมพี่เลี้ยงเพื่อสรุปการติดตามพัฒนาศักยภาพกองทุนต้นแบบ 20 40,560.00 40,560.00
20 - 24 มิ.ย. 65 4.1.7การเสริมศักยภาพกองทุนต้นแบบอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 40 37,576.00 37,576.00
29 มิ.ย. 65 4.2การแลกเปลี่ยนและถอดบทเรียน (มิถุนายน 2565) 25 66,714.00 66,714.00

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ยกรัะดับเป็นแผนพัฒนากิจกรรมทางกายรดับอำเภอร่วมกับพชอ.

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2564 13:44 น.