สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 10

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 10
ภายใต้โครงการ โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ และพัฒนากลไกสุขภาวะระดับพื้นที่ (77 จังหวัด)
ภายใต้องค์กร สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.)
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 5 สิงหาคม 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 5 สิงหาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2564
งบประมาณ 760,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ มูลนิธิประชาสังคมจังหวัดอุบลราชธานี
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวจงกลนี ศิริรัตน์
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ ดร.พิศมัย ศรีเนตร ,นายสงกา สามารถ ,นายวินัย วงศ์อาสา , นายรพินทร์ ยืนยาว,นางสาวดวงมณี นารีนุช
พื้นที่ดำเนินการ อุบลราชธานี มุกดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ
ละติจูด-ลองจิจูด 15.228051951382,104.86898059255place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 380,000.00
2 1 ต.ค. 2563 30 เม.ย. 2564 380,000.00
รวมงบประมาณ 760,000.00
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 พัฒนากลไกการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะในพื้นที่ในการทำแผน พัฒนาโครงการ และติดตาม ประเมินผลโครงการโดยดำเนินการร่วมกันของเครือข่ายสสส. สปสช. และสธ.

 

0.00
2 ดำเนินการนำร่องพื้นที่ต้นแบบการบูรณาการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาวะในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยดำเนินการร่วมกับกลไกในพื้นที่ ที่มาจากเครือข่ายสสส. สปสช.และสธ.และกองทุน ฯในการพัฒนาศักยภาพของโครงการที่จะได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ฯ และบูรณาการการทำงานร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)

 

0.00
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
1 การ coaching ทีมระดับเขต ให้สามารถสนับสนุนการจัดทำแผน การพัฒนาข้อเสนอโครงการ และการใช้ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 130 116,924.00 7 116,012.00
25 พ.ย. 62 ประชุมชี้แจงทีมระดับเขตพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจภาพรวมการดำเนินงาน 30 36,524.00 36,524.00
30 พ.ย. 62 ประชุมคณะทำงานเพื่อทำความเข้าใจการดำเนินงานและเตรียมการจัดประชุมชี้แจงทีมระดับเขต 10 15,000.00 14,400.00
7 ม.ค. 63 ประชุมชี้แจงทีมระดับเขตพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจภาพรวมการดำเนินงาน ครั้งที่ 2 10 15,000.00 13,700.00
29 เม.ย. 63 ประชุมคณะทำงานเพื่อใช้เครื่องมือ online เพื่อทำแผนการพัฒนาโครงการ การติดตาม ประเมินผลโครงการ 10 0.00 0.00
7 ส.ค. 63 ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามการจัดทำแผนงานและพัฒนาโครงการกองทุนสุขภาพตำบล 25 21,900.00 29,728.00
8 ส.ค. 63 ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามการจัดทำแผนงานและพัฒนาโครงการกองทุนสุขภาพตำบล พื้นที่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 35 23,400.00 15,640.00
13 มิ.ย. 64 ประชุมคณะทำงาน/พี่เลี้ยงเขต เพื่อสรุปข้อมูลการติดตามและประเมินผลกองทุนสุขภาพตำบล และเตรียมเวทีสรุปผลการขับเคลื่อนกองทุนกับ พชอ. 10 5,100.00 6,020.00
2 การ coaching ทีมระดับพื้นที่ ให้สามารถสนับสนุนผู้เสนอโครงการ ในการจัดทำแผน การพัฒนาข้อเสนอโครงการ และการติดตามโครงการ ทั้งในขั้นตอนการจัดทำแผนกองทุนตำบลฯ พัฒนาโครงการและการติดตาม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 661 435,300.00 12 442,006.00
4 ธ.ค. 62 ประชุมชี้แจงทีมระดับพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจภาพรวมการดำเนินงาน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 130 58,000.00 58,005.00
11 ธ.ค. 62 ประชุมชี้แจงทีมระดับพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจภาพรวมการดำเนินงาน อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 80 64,608.00 66,096.00
12 ธ.ค. 62 ประชุมชี้แจงทีมระดับพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจภาพรวมการดำเนินงาน อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 50 40,600.00 40,600.00
13 ธ.ค. 62 ประชุมชี้แจงทีมระดับพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจภาพรวมการดำเนินงาน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 110 44,552.00 44,552.00
16 ธ.ค. 62 ประชุมชี้แจงทีมระดับพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจภาพรวมการดำเนินงาน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 60 46,262.00 46,262.00
9 ม.ค. 63 ประชุมชี้แจงทีมระดับพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจภาพรวมการดำเนินงาน ครั้งที่ 2 พื้นที่อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 40 37,716.00 37,716.00
20 ม.ค. 63 ประชุมชี้แจงทีมระดับพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจภาพรวมการดำเนินงาน ครั้งที่ 2 พื้นที่อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 45 32,125.00 32,125.00
23 ม.ค. 63 ประชุมชี้แจงทีมระดับพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจภาพรวมการดำเนินงาน ครั้งที่ 2 พื้นที่อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 39 37,086.00 37,086.00
7 ก.พ. 63 ประชุมชี้แจงทีมระดับพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจภาพรวมการดำเนินงาน อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 30 31,760.00 31,760.00
20 มี.ค. 63 ประชุมชี้แจงทีมระดับพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจภาพรวมการดำเนินงาน ครั้งที่ 2 พื้นที่อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 30 18,790.00 18,790.00
18 ส.ค. 63 ประชุมชี้แจงทีมระดับพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจภาพรวมการดำเนินงาน ครั้งที่ 2 พื้นที่อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 25 12,000.00 16,914.00
21 ส.ค. 63 ประชุมชี้แจงทีมระดับพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจภาพรวมการดำเนินงาน ครั้งที่ 2 พื้นที่อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 22 11,801.00 12,100.00
3 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนและข้อเสนอโครงการ (ทีมพี่เลี้ยงลงพื้นที่/จัดประชุมในพื้นที่ พชอ.) กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 199 79,900.00 7 79,988.00
16 ม.ค. 63 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนและข้อเสนอโครงการกองทุนฯ พื้นที่ อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 30 13,000.00 35,416.00
17 ม.ค. 63 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนและข้อเสนอโครงการกองทุนฯ พื้นที่ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 25 11,000.00 31,600.00
14 ส.ค. 63 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนและข้อเสนอโครงการกองทุนฯ พื้นที่ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 33 13,000.00 0.00
20 ส.ค. 63 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนและข้อเสนอโครงการกองทุนฯ พื้นที่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 40 13,000.00 0.00
23 ก.พ. 64 ประชุมติดตามและพัฒนาโครงการคุณภาพและแผนปัจจัยเสี่ยง กองทุนสุขภาพตำบลต้นแบบ อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 25 11,000.00 12,972.00
2 มี.ค. 64 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนและข้อเสนอโครงการกองทุนฯ พื้นที่ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 30 13,000.00 0.00
15 มี.ค. 64 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนและข้อเสนอโครงการกองทุนฯ พื้นที่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 16 5,900.00 0.00
4 การติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการในพื้นที่ อย่างน้อย 3 ครั้งต่อ พชอ. กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 231 150,460.00 9 150,990.00
24 ก.พ. 64 เวทีติดตามและประเมินผลกองทุนสุขภาพตำบลในระบบ ครั้งที่ 1 กองทุน อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 30 11,250.00 12,884.00
25 ก.พ. 64 เวทีติดตามและประเมินผลกองทุนสุขภาพตำบลในระบบ ครั้งที่ 2 กองทุน อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 30 11,250.00 11,164.00
2 มี.ค. 64 เวทีติดตามและประเมินผลกองทุนสุขภาพตำบลในระบบ ครั้งที่ 3 กองทุน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 30 11,250.00 12,294.00
3 มี.ค. 64 เวทีติดตามและประเมินผลกองทุนสุขภาพตำบลในระบบ ครั้งที่ 4 กองทุน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 30 11,250.00 9,204.00
15 มิ.ย. 64 ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานเสริมสร้างสุขภาวะ เขต 10 อุบลราชธานี กองทุนสุขภาพตำบลพื้นที่อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 20 21,608.00 21,608.00
16 มิ.ย. 64 ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานเสริมสร้างสุขภาวะ เขต 10 อุบลราชธานี กองทุนสุขภาพตำบลพื้นที่อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 20 21,448.00 21,448.00
21 มิ.ย. 64 ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานเสริมสร้างสุขภาวะ เขต 10 อุบลราชธานี กองทุนสุขภาพตำบลพื้นที่อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 28 22,240.00 22,224.00
22 มิ.ย. 64 ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานเสริมสร้างสุขภาวะ เขต 10 อุบลราชธานี กองทุนสุขภาพตำบลพื้นที่อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 22 20,852.00 20,852.00
23 มิ.ย. 64 ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานเสริมสร้างสุขภาวะ เขต 10 อุบลราชธานี กองทุนสุขภาพตำบลพื้นที่อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 21 19,312.00 19,312.00

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2562 09:08 น.