สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

other_houses

สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.)

info
ข้อมูลองค์กร
ชื่อองค์กร สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.)
ที่อยู่
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์
เว็บไซต์
เฟซบุ๊ค
หัวหน้าองค์กร
ผู้ประสานงานขององค์กร
พิกัด GIS 7.006399808,100.4988002 room