สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ งานกลาง งานประเมินผลภายใน
ภายใต้โครงการ งานประเมินผลภายใน
ภายใต้องค์กร สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.)
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 1 กรกฎาคม 2563
ระยะเวลาดำเนินโครงการ -
งบประมาณ 0.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 210 351,000.00 13 349,600.00
25 ก.ค. 63 ประชุมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้ HIA เพื่อการประเมินโครงการศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านการสร้างเสริมสุขภาพ 25 90,000.00 99,589.00
25 พ.ย. 63 ประชุมติดตามการดำเนินงานแผนงานสื่อสาธารณะ 21 25,000.00 25,808.00
8 ม.ค. 64 ประชุมติดตามการดำเนินโครงการ ศวนส. 16 10,000.00 10,000.00
19 ม.ค. 64 ประชุมปรึกษาหารือแผนการดำเนินงานการประยุกต์ใช้ HIA เพื่อการประเมินโครงการศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ 11 13,000.00 13,000.00
5 - 6 มี.ค. 64 ประชุมเชิงปฏิบัติการ HIA ในการประเมินเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะ 26 80,000.00 70,109.00
8 เม.ย. 64 ประชุมคณะกรรมการบริหารแผนคณะที่7 ครั้งที่4/2564 54 30,000.00 31,900.00
19 พ.ค. 64 ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการศวสน. 11 2,000.00 1,770.00
15 มิ.ย. 64 จัดทำรายงานงวดโครงการ สวนส. 0 9,000.00 8,769.00
24 - 25 มิ.ย. 64 ประชุมนำเสนอการประเมินผลการดำเนินงานพืชร่วมยางกับทีมถอดบทเรียน 14 17,000.00 16,540.00
24 - 25 มิ.ย. 64 การประเมินผลการดำเนินงานพืชร่วมยางร่วมกับทีมถอดบทเรียน 5 50,000.00 47,500.00
27 ก.ค. 64 จัดเตรียมเอกสารการเงินโครงการศวสนเพื่อส่งตรวจสอบภายใน 1 9,000.00 8,615.00
13 ส.ค. 64 ประชุมประเมินผลการดำเนินงาน ศวสน. เฟส2 17 10,000.00 10,000.00
17 ส.ค. 64 ประชุมปรึกษาหารือการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคใต้ ครั้งที่2 9 6,000.00 6,000.00

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2563 16:52 น.