สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมปรึกษาหารือแผนการดำเนินงานการประยุกต์ใช้ HIA เพื่อการประเมินโครงการศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

19 มกราคม 2564
SyuwariSyuwari
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมปรึกษาหารือแผนการดำเนินงานการประยุกต์ใช้ HIA เพื่อการประเมินโครงการศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชุมปรึกษาหารือแผนการดำเนินงานการประยุกต์ใช้ HIA เพื่อการประเมินโครงการศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
5,000.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 13,000.00 lock_open

ประชุมติดตามการดำเนินโครงการ ศวนส.

8 มกราคม 2564
SyuwariSyuwari
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมติดตามการดำเนินโครงการ ศวนส.

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชุมติดตามการดำเนินโครงการ ศวนส.

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 lock_open

ประชุมคณะกรรมการบริหารแผนคณะที่7 ครั้งที่4/2564

8 เมษายน 2564
SyuwariSyuwari
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมคณะกรรมการบริหารแผนคณะที่7 ครั้งที่4/2564

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการบริหารแผนคณะที่7 ครั้งที่4/2564

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
5,000.00 0.00 26,900.00 0.00 0.00 0.00 31,900.00 lock_open

การประเมินผลการดำเนินงานพืชร่วมยางร่วมกับทีมถอดบทเรียน

12 พฤศจิกายน 2564
SyuwariSyuwari
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

การประเมินผลการดำเนินงานพืชร่วมยางร่วมกับทีมถอดบทเรียน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

การประเมินผลการดำเนินงานพืชร่วมยางร่วมกับทีมถอดบทเรียน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
34,000.00 0.00 13,500.00 0.00 0.00 0.00 47,500.00 lock_open

จัดทำรายงานงวดโครงการ สวนส.

12 พฤศจิกายน 2564
SyuwariSyuwari
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จัดทำรายงานงวดโครงการ สวนส.

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จัดทำรายงานงวดโครงการ สวนส.

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 8,564.00 205.00 0.00 0.00 8,769.00 lock_open

ประชุมเชิงปฏิบัติการ HIA ในการประเมินเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะ

12 พฤศจิกายน 2564
SyuwariSyuwari
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ HIA ในการประเมินเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชุมเชิงปฏิบัติการ HIA ในการประเมินเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
7,500.00 2,500.00 57,332.00 2,777.00 0.00 0.00 70,109.00 lock_open

ประชุมปรึกษาหารือการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคใต้ ครั้งที่2

17 สิงหาคม 2563
SyuwariSyuwari
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมปรึกษาหารือการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคใต้ ครั้งที่2

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชุมปรึกษาหารือการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคใต้ ครั้งที่2

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 lock_open

ประชุมประเมินผลการดำเนินงาน ศวสน. เฟส2

13 สิงหาคม 2563
SyuwariSyuwari
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมประเมินผลการดำเนินงาน ศวสน. เฟส2

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชุมประเมินผลการดำเนินงาน ศวสน. เฟส2

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 lock_open

ประชุมประเมินผลการดำเนินงาน ศวสน. เฟส2

13 สิงหาคม 2563
SyuwariSyuwari
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมประเมินผลการดำเนินงาน ศวสน. เฟส2

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชุมประเมินผลการดำเนินงาน ศวสน. เฟส2

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 lock_open

ประชุมนำเสนอการประเมินผลการดำเนินงานพืชร่วมยางกับทีมถอดบทเรียน

24 มิถุนายน 2564
SyuwariSyuwari
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมนำเสนอการประเมินผลการดำเนินงานพืชร่วมยางกับทีมถอดบทเรียน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชุมนำเสนอการประเมินผลการดำเนินงานพืชร่วมยางกับทีมถอดบทเรียน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
3,000.00 1,500.00 11,624.00 306.00 110.00 0.00 16,540.00 lock_open

ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการศวสน.

19 พฤษภาคม 2563
SyuwariSyuwari
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการศวสน.

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการศวสน.

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 1,770.00 0.00 0.00 0.00 1,770.00 lock_open

จัดเตรียมเอกสารการเงินโครงการศวสนเพื่อส่งตรวจสอบภายใน

27 กรกฎาคม 2563
SyuwariSyuwari
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จัดเตรียมเอกสารการเงินโครงการศวสนเพื่อส่งตรวจสอบภายใน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จัดเตรียมเอกสารการเงินโครงการศวสนเพื่อส่งตรวจสอบภายใน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
8,260.00 0.00 0.00 0.00 355.00 0.00 8,615.00 lock_open

ประชุมติดตามการดำเนินงานแผนงานสื่อสาธารณะ

25 พฤศจิกายน 2563
SyuwariSyuwari
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมติดตามการดำเนินงานแผนงานสื่อสาธารณะ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชุมติดตามการดำเนินงานแผนงานสื่อสาธารณะ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
6,500.00 0.00 19,308.00 0.00 0.00 0.00 25,808.00 lock_open

ประชุมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้ HIA เพื่อการประเมินโครงการศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

25 กรกฎาคม 2563
SyuwariSyuwari
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ทีมประเมินภายใน โครงการศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมเรียนรู้
1.หลักการแนวคิดการติดตามประเมินผลโครงการ
2.การประยุกต์ใช้ HIA เพื่อการประเมินโครงการ 3.การพัฒนากรอบแนวคิดการประเมินตามขั้นตอนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 4.จัดทำกรอบแนวคิดและเครื่องมือในการประเมินโครงการ ศวสน. ทั้ง 9 ประเด็น ประกอบด้วย 1.)ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร : พืชร่วมยาง
2.)ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร : เกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัยเพื่อสุขภาพ
3.)ประเด็นตำบลบูรณาการระบบอาหาร
4.)การท่องเที่ยวโดยชุมชน
5.)ประเด็นการพัฒนากลไกระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (กลไกกองทุนตำบล กลไก พชอ.)
6.)การแพทย์พหุวัฒนธรรม 5 จังหวัดชายแดนใต้
7.)การจัดการปัจจัยเสี่ยงตามแนวทางสันติสุขภาวะ 5 จังหวัด ชายแดน
8.)การจัดการภัยพิบัติโดยขุมชน อันดามัน และ นราธิวาส
9.)งานสื่อสาธารณะ 14 จังหวัด

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ทีมประเมินภายในทั้ง 9 ประเด็น วางแผนการดำเนินกิจกรรมการประเมินตามกรอบ HIA โดยคีย์แผนงานและงบประมาณแบบออนไลน์

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
11,000.00 1,000.00 82,340.00 5,249.00 0.00 0.00 99,589.00 lock_open