สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

การยกระดับนโยบายสาธารณะสู่เป้าหมายภาคใต้แห่งความสุข

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ การยกระดับนโยบายสาธารณะสู่เป้าหมายภาคใต้แห่งความสุข
ภายใต้โครงการ โครงการการยกระดับนโยบายสาธารณะสู่เป้าหมายภาคใต้แห่งความสุขประจำปี พ.ศ. 2566
ภายใต้องค์กร สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.)
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 1 ธันวาคม 2565
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ธันวาคม 2565 - 30 พฤศจิกายน 2566
งบประมาณ 5,000,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.เพ็ญ สุขมาก
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 074282902
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ wanhamida@gmail.com
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ภาคใต้
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ธ.ค. 2565 31 มี.ค. 2566 1,553,834.00
2 1 เม.ย. 2566 31 ต.ค. 2566 3,313,284.00
3 1 พ.ย. 2566 30 พ.ย. 2566 132,882.00
รวมงบประมาณ 5,000,000.00
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อยกระดับข้อเสนอเชิงนโยบายภาคใต้ 4 ประเด็น คือ ความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางสุขภาพ ความมั่นคงทางมนุษย์ และความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ ให้เกิดการขับเคลื่อนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
  1. มีข้อมูลรายงานผลกระบวนการขับเคลื่อนข้อเสนอนโยบายใน 14 จังหวัด และข้อเสนอภาคใตเ 4 ประเด็นในระบบติดตามของเว็บไซต์
  2. มีแผนขับเคลื่อนประเด็นภาคใต้ 4 ประเด็น คือ ความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางสุขภาพ ความมั่นคงทางมนุษย์ และความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ
  3. มีแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนประเด็นสำคัญของจังหวัด 14 จังหวัด อย่างน้อยจังหวัดละ 1 ประเด็น
  4. มีข้อมูลการติดตามประเมินผลกระบวนการยกระดับข้อเสนอและการจัดงานสมัชชาสุขภาพในระดับ 14 จังหวัด และระดับภาคใต้ 4 ประเด็น
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณธ.ค. 65ม.ค. 66ก.พ. 66มี.ค. 66เม.ย. 66พ.ค. 66มิ.ย. 66ก.ค. 66ส.ค. 66ก.ย. 66ต.ค. 66พ.ย. 66
1 ติดตามประเมินผล(1 ธ.ค. 2565-30 พ.ย. 2566) 150,000.00                        
2 ประชุมคณะทำงาน ภาคีเครือข่าย เตรียมงานสมัชชาสร้างสุขภาคใต้(1 ธ.ค. 2565-30 พ.ย. 2566) 339,000.00                        
3 ค่าตอบแทนบุคลากรโครงการ(1 ธ.ค. 2565-30 พ.ย. 2566) 180,000.00                        
4 จัดสรรค่าธรรมเนียมมหาวิทยาลัย 10%(1 ธ.ค. 2565-30 พ.ย. 2566) 652,174.00                        
5 จัดงานสมัชชาสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 13(1 ม.ค. 2566-30 พ.ย. 2566) 3,000,000.00                        
6 หนุนเสริมกระบวนการขับเคลื่อนข้อเสนอข้อเสนอเชิงนโยบาย 4 ประเด็นภาคใต้(1 ก.พ. 2566-31 ก.ค. 2566) 250,000.00                        
7 ประชาสัมพันธ์งานสื่อสารสาธารณะ(1 มี.ค. 2566-31 ส.ค. 2566) 50,000.00                        
8 ค่าตรวจบัญชีโครงการ(1 มี.ค. 2566-30 พ.ย. 2566) 40,000.00                        
9 จัดพิมพ์หนังสือและเอกสารนำเข้าในงานสมัชชาสร้างสุขภาคใต้(1 พ.ค. 2566-31 ส.ค. 2566) 180,000.00                        
10 การขยายผลและยกระดับข้อเสนอเชิงนโยบายใน 14 จังหวัด และภาคใต้(1 ส.ค. 2566-30 พ.ย. 2566) 158,826.00                        
รวม 5,000,000.00
1 ติดตามประเมินผล กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 505 150,000.00 3 67,388.00
1 ก.พ. 66 - 31 ต.ค. 66 การสังเคราะห์กระบวนการจัดงานสร้างสุขภาคใต้ 0 100,000.00 -
1 มี.ค. 66 - 30 เม.ย. 66 พัฒนาเว็บไซต์ติดตามประเมินผล และเว็บไซต์ลงทะเบียนเครือข่าย 500 10,000.00 -
1 มี.ค. 66 - 31 ต.ค. 66 การประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผล 5 40,000.00 -
7 ก.ย. 66 การประชุมประเมินกระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของเครือข่ายในงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2566 0 0.00 6,000.00
7 ก.ย. 66 การประชุมประเมินกระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของเครือข่ายในงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2566 (Online) 0 0.00 7,000.00
28 - 29 ก.ย. 66 การประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของเครือข่ายสุขภาพภาคใต้เพื่อนำไปสู่ภาคใต้แห่งความสุข 0 0.00 54,388.00
2 ประชุมคณะทำงาน ภาคีเครือข่าย เตรียมงานสมัชชาสร้างสุขภาคใต้ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 160 339,000.00 28 533,072.00
1 ธ.ค. 65 - 30 พ.ย. 66 ประชุมเตรียมงานสร้างสุขทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ 50 200,000.00 -
7 ธ.ค. 65 ประชุมคณะทำงานสร้างสุขภาคใต้ วันที่ 7 ธ.ค. 65 50 0.00 2,400.00
23 - 25 ธ.ค. 65 ประชุมทำแผนขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายภาคใต้แห่งความสุข ( 23-25 ธ.ค.65) 50 0.00 105,257.00
1 ม.ค. 66 - 30 พ.ย. 66 ประชุมคณะทำงานกลุ่มเจ้าภาพ 5 จังหวัด ที่ร่วมจัดสร้างสุขภาคใต้ครั้งที่ 13 10 100,000.00 -
8 ม.ค. 66 ประชุมคณะทำงานจังหวัดนราธิวาส ทำแผนขับเคลื่อนงานจังหวัด (8 ม.ค. 66) 0 0.00 5,000.00
26 ม.ค. 66 ประชุมคณะทำงานทีมกลาง ออกแบบงานสร้างสุขภาคใต้ครั้งที่ 13 0 0.00 5,385.00
20 ก.พ. 66 ประชุมทีมกลางเตรียมงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 2 0 0.00 3,207.00
23 ก.พ. 66 ประชุมคณะทำงานสร้างสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 0 0.00 2,700.00
25 ก.พ. 66 ประชุมคณะทำงานเตรียมงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 2 (ออนไลน์) 0 0.00 5,500.00
1 มี.ค. 66 - 31 ส.ค. 66 ติดตามสนับสนุนกระบวนการจัดงานสร้างสุขภาคใต้ครั้งที่ 13 และติดตามสนับสนุนการจัดงานสร้างสุขภาคใต้ระดับจังหวัด 14 จังหวัด 0 39,000.00 -
1 มี.ค. 66 ประชุมคณะงานสร้างสุขจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1 0 0.00 7,758.00
6 มี.ค. 66 ประชุมทีมสร้างสุขจังหวัดนราธิวาส 0 0.00 1,000.00
10 มี.ค. 66 ประชุมเข้าร่วมเวที เสียงประชาชนเลือกอนาคตภาคใต้ 0 0.00 7,520.00
11 - 13 มี.ค. 66 ประชุมทบทวน Mapping และ Road Map ข้อเสนอเชิงนโยบายงานสร้างสุขภาคใต้ 0 0.00 36,398.00
6 - 7 เม.ย. 66 ประชุมจัดทำร่างแผนขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายงานสร้างสุขภาคใต้ 0 0.00 62,465.00
12 เม.ย. 66 ประชุมเตรียมงานสร้างสุขภาคใต้ร่วมกับ อบจ.ปัตตานี 0 0.00 9,016.00
23 - 24 เม.ย. 66 ประชุมจัดทำร่าง Road Map ข้อเสนอเชิงนโยบายงานสร้างสุขภาคใต้ 0 0.00 10,799.00
4 พ.ค. 66 การประชุมเตรียมงานสมัชชาสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 13 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 0 0.00 4,500.00
4 พ.ค. 66 การประชุมเตรียมงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 13 ปี 2566 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 0 0.00 10,200.00
22 พ.ค. 66 การประชุมเตรียมงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 13 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 0 0.00 19,040.00
22 พ.ค. 66 การประชุมเตรียมงานสมัชชาสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 13 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (Online) 0 0.00 2,500.00
25 พ.ค. 66 ประชุมเตรียมงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 2 (onsite) 0 0.00 17,600.00
28 พ.ค. 66 การประชุมคณะทำงานด้านการสื่อสารเตรียมเวทีแลังานสื่อสารในงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 13 (Online) 0 0.00 6,000.00
28 พ.ค. 66 ประชุมเตรียมงานทีมสื่องานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 13 0 0.00 8,382.00
8 - 11 มิ.ย. 66 การประชุมออกแบบการจัดงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 13 0 0.00 29,553.00
13 - 14 มิ.ย. 66 การประชุมเตรียมงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 13 ปี 2566 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 0 0.00 71,047.00
20 มิ.ย. 66 การประชุมเตรียมความก้าวหน้า Website ลงทะเบียนเข้าร่วมงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 13 0 0.00 1,700.00
8 ก.ค. 66 การประชุมเตรียมงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 13 "เตรียมงานสื่อสารการแถลงข่าวงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 13" 0 0.00 5,370.00
10 ก.ค. 66 ประชุมติดตามความก้าวหน้าการเตรียมงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 13 0 0.00 42,745.00
3 ส.ค. 66 ประชุมติดตามความก้าวหน้าการเตรียมงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 13 0 0.00 27,001.00
5 - 6 ส.ค. 66 ประชุมทีมวิชาการประมวลข้อเสนอเชิงนโยบายนำเข้างานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 13 ประจำปปี 2566 0 0.00 23,029.00
3 ค่าตอบแทนบุคลากรโครงการ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 1 180,000.00 9 135,000.00
1 ธ.ค. 65 - 30 ต.ค. 66 ค่าจ้างผู้ประสานงานโครงการ 1 180,000.00 -
1 - 31 ธ.ค. 65 ค่าจ้างผู้ประสานงานโครงการเดือนธันวาคม 2566 0 0.00 -
1 - 31 ม.ค. 66 ค่าจ้างผู้ประสานงานโครงการเดือนมกราคม 2566 0 0.00 15,000.00
1 - 28 ก.พ. 66 ค่าจ้างผู้ประสานงานโครงการเดือนกุมภาพันธ์ุ 2566 0 0.00 15,000.00
1 - 31 มี.ค. 66 ค่าจ้างผู้ประสานงานโครงการเดือนมีนาคม 2566 0 0.00 15,000.00
1 - 30 เม.ย. 66 ค่าจ้างผู้ประสานงานโครงการเดือนเมษายน 2566 0 0.00 15,000.00
1 - 31 พ.ค. 66 ค่าจ้างผู้ประสานงานโครงการเดือนพฤษภาคม 2566 0 0.00 15,000.00
1 - 30 มิ.ย. 66 ค่าจ้างผู้ประสานงานโครงการเดือนมิถุนายน 2566 0 0.00 15,000.00
1 - 31 ก.ค. 66 ค่าจ้างผู้ประสานงานโครงการเดือนกรกฎาคม 2566 0 0.00 15,000.00
1 - 31 ส.ค. 66 ค่าจ้างผู้ประสานงานโครงการเดือนสิงหาคม 2566 0 0.00 15,000.00
1 - 30 ก.ย. 66 ค่าจ้างผู้ประสานงานโครงการเดือนกันยายน 2566 0 0.00 15,000.00
1 - 31 ต.ค. 66 ค่าจ้างผู้ประสานงานโครงการเดือนตุลาคม 2566 0 0.00 -
1 - 30 พ.ย. 66 ค่าจ้างผู้ประสานงานโครงการเดือนพฤศจิกายน 2566 0 0.00 -
4 จัดสรรค่าธรรมเนียมมหาวิทยาลัย 10% กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 652,174.00 2 634,292.00
1 ธ.ค. 65 - 30 พ.ย. 66 ค่าบริการวิชาการ 0 652,174.00 -
1 ธ.ค. 65 - 31 มี.ค. 66 ค่าบริการวิชาการงวดที่ 1 0 0.00 202,892.00
1 เม.ย. 66 - 31 ต.ค. 66 ค่าบริการวิชาการงวดที่ 2 0 0.00 431,400.00
5 จัดงานสมัชชาสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 13 กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 6300 3,000,000.00 52 2,820,396.00
27 ม.ค. 66 การประชุมคณะทำงานสมัชชาสานพลังสร้างสุขจังหวัดชุมพร 0 0.00 8,750.00
4 ก.พ. 66 - 3 มี.ค. 66 ประชุมคณะทำงานร่วมกับทีมวิชาการเพื่อวิเคราะห์ Mapping ข้อเสนอเชิงนโยบายจังหวัดปัตตานี 0 0.00 30,672.00
4 ก.พ. 66 - 3 มี.ค. 66 ประชุมจัดทำ Road Map ร่วมกับหน่วยงานภาคีเพื่อทำแผนขับเคลื่อนงาน จ. นครศรีธรรมราช 0 0.00 31,607.00
27 ก.พ. 66 - 28 มี.ค. 66 การประชุมวิเคราะห์ Mapping ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนงานจังหวัดระนอง 0 0.00 17,800.00
1 มี.ค. 66 - 31 ส.ค. 66 สนับสนุนงบจัดกระบวนการสร้างสุขภาคใต้ 7 จังหวัด 2,800 1,440,000.00 -
5 - 31 มี.ค. 66 การประชุมคณะทำงานสร้างสุข จ.สตูล 0 0.00 46,600.00
10 - 11 มี.ค. 66 การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินผลลัพธ์ข้อเสนอสร้างสุขจังหวัดชุมพร ร่วมกับภาคียุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร 0 0.00 64,590.00
21 - 23 มี.ค. 66 ประชุมจัดทำ Mapping และ Road Map ข้อเสนอเชิงนโยบายจังหวัดนราธิวาส 0 0.00 80,467.00
24 มี.ค. 66 - 25 เม.ย. 66 ประชุมร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อทบทวนกลไกจัดทำ Roadmap สู่การยกระดับข้อเสนอเชิงนโยบายงานสมัชชาสร้างสุขจังหวัดปัตตานี 0 0.00 2,926.00
7 เม.ย. 66 ประชุมร่วมขับเคลื่อนติดตามนโยบายสาธารณะ จ.สตูล 0 0.00 17,300.00
26 เม.ย. 66 - 25 พ.ค. 66 ประชุมจัดทำ Roadmap ร่วมกับหน่วยงานภาคีแผนขับเคลื่อนระดับจังหวัดตามบริบทของพื้นที่ขับเคลื่อนจังหวัดนครศรีธรรมราช 0 0.00 25,930.00
5 - 6 พ.ค. 66 ติดตามงานสมัชชาคนสตูล 1,000 0.00 9,400.00
6 พ.ค. 66 - 5 มิ.ย. 66 ประชุมจัดงานสมัชชาสุขภาพคนสร้างสุขจังหวัดสตูล"สตูลเมืองแห่งความสุข...พอเพียง" 0 0.00 60,000.00
8 พ.ค. 66 การประชุมพูดคุยกับหน่วยงาน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง 0 0.00 1,670.00
13 - 14 พ.ค. 66 กิจกรรมถอดข้อมูลพื้นที่เตรียมสังเคราะห์จัดทำเอกสารนำเข้างานสร้างสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 0 0.00 10,283.00
16 พ.ค. 66 - 15 มิ.ย. 66 ประชุมจัดทำข้อมูลสถานการณ์ประเด็นการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายงานสร้างสุขจังหวัดระนอง 0 0.00 10,780.00
20 พ.ค. 66 - 19 มิ.ย. 66 ประชุมถอดบทเรียนการขับเคลื่อนและจัดทำเอกสารข้อเสนอเชิงนโยบายงานสมัชชาสร้างสุขจังหวัดปัตตานี 0 0.00 27,400.00
21 พ.ค. 66 - 20 มิ.ย. 66 ประชุมถอดบทเรียนร่วมกับหน่วยงานภาคีแผนขับเคลื่อนระดับจังหวัดตามบริบทของพื้นที่ขับเคลื่อนจังหวัดนครศรีธรรมราช 0 0.00 30,213.00
26 พ.ค. 66 - 25 มิ.ย. 66 ประชุมจัดทำแผนการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายงานสร้างสุขจังหวัดระนอง 0 0.00 24,980.00
3 มิ.ย. 66 - 31 ส.ค. 66 จ้างทำ Website ลงทะเบียนเข้าร่วมงานร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 13 0 0.00 10,000.00
6 - 7 มิ.ย. 66 การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนและจัดทำธรรมนูญสุขภาพว่าด้วยสังคมสูงวัยจังหวัดตรัง และการประชุมภาคีเครือข่ายประชาสังคมเพื่อเตรียมงานสร้างสุขจังหวัดตรัง ปี 2566 0 0.00 35,123.00
12 มิ.ย. 66 - 11 ก.ค. 66 ประชุมเครือข่ายจัดทำข้อมูล 5 ประเด็นขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายงานสร้างสุขจังหวัดปัตตานี 0 0.00 30,000.00
12 มิ.ย. 66 การประชุมเตรียมงานสร้างสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช (Online) 0 0.00 3,600.00
18 มิ.ย. 66 เวทีสังเคราะห์ข้อมูลการเขียนเอกสารนำเข้าและวางแผนการบริหารจัดการงานสมัชชาสร้างสุข "นครศรีฯ อยู่ดีมีสุข" 0 0.00 13,194.00
23 มิ.ย. 66 การประชุมสังเคราะห์ข้อมูลจัดทำเอกสารนำเข้างานสร้างสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 0 0.00 8,000.00
25 - 26 มิ.ย. 66 งานสร้างสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช "นครศนรอยู่ดีมีสุข สู่สุขภาวะ" 0 0.00 84,044.00
8 ก.ค. 66 การประชุมเตรียมงานสมัชชาสร้างสุขจังหวัดปัตตานี "สุข สู่ สุขภาวะ คนตานีมีสุข" 0 0.00 7,000.00
12 ก.ค. 66 กิจกรรมการจัดงานสร้างสุขจังหวัดยะลา 0 0.00 20,220.00
15 ก.ค. 66 - 14 ส.ค. 66 งานสมัชชาสร้างสุขจังหวัดชุมพรร่วมกับภาคียุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร 0 0.00 93,500.00
18 ก.ค. 66 กิจกรรมลงพื้นที่ติดตามและร่วมงานสมัชชาสร้างสุชจังหวัดปัตตานี 0 0.00 11,328.00
18 ก.ค. 66 งานสร้างสุขจังหวัดปัตตานี 0 0.00 63,394.00
21 ก.ค. 66 ประชุมเตรียมงานสร้างสุขจังหวัดนราธิวาส 0 0.00 2,728.00
21 ก.ค. 66 การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานสร้างสุขจังหวัดระนอง ประจำปี 2566 0 0.00 7,052.00
23 ก.ค. 66 การประชุมออกแบบการแสดงพิธีเปิดงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2566 ร่วมกับทีมเพอร์เฟคแดนซ์ ปัตตานี 0 0.00 4,145.00
23 ก.ค. 66 ปฏิบัติการตาม Roadmap ขับเคลื่อนนโยบายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านนโยบายและหน่วยงานปฏิบัติการ 0 0.00 85,644.00
23 ก.ค. 66 ปฏิบัติการตาม Roadmap ขับเคลื่อนนโยบายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านนโยบายและหน่วยงานปฏิบัติการ 0 0.00 13,500.00
24 ก.ค. 66 การประชุมเตรียมข้อมูลประเด็นงานสร้างสุขจังหวัดระนอง 0 0.00 3,890.00
25 ก.ค. 66 - 24 ส.ค. 66 การจัดงานสร้างสุขจังหวัดระนองและกิจกรรมเข้าร่วมงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 13 0 0.00 62,754.00
26 ก.ค. 66 - 25 ส.ค. 66 งานสร้างสุขจังหวัดนราธิวาสและกิจกรรมเข้าร่วมงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 13 0 0.00 107,601.00
4 ส.ค. 66 การประชุมวิเคราะห์ Mapping ข้อเสนองเชิงนโยบายงานสร้างสุขจังหวัดตรัง 0 0.00 5,828.00
8 - 10 ส.ค. 66 การจัดงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 13 "ภาคใต้แห่งความสุขเพื่อสุขภาวะแห่งอนาคต สุข สู่ สุขภาวะ" (วิทยากร คณะทำงาน และเครือข่าย 4 ประเด็น) 0 0.00 528,425.00
8 - 10 ส.ค. 66 การจัดงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 13 “ภาคใต้แห่งความสุขเพื่อสุขภาวะแห่งอนาคต สุข สู่ สุขภาวะ (ค่าบริหารจัดงานสร้างสุขภาคใต้) 0 0.00 669,797.00
9 - 10 ส.ค. 66 จัดงานสร้างสุขภาคใต้ครั้งที่ 13 วันที่ 9-10 ส.ค. 2566 2,500 1,560,000.00 -
9 - 10 ส.ค. 66 งานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 13 (เครือข่ายสร้างสุขจังหวัดชุมพร) 0 0.00 38,060.00
9 - 10 ส.ค. 66 งานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 13 (เครือข่ายสร้างสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช) 0 0.00 38,610.00
9 - 10 ส.ค. 66 การจัดงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 13 (เครือข่ายสร้างสุขจังหวัดปัตตานี) 0 0.00 31,730.00
9 - 10 ส.ค. 66 การจัดงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 13 (เครือข่ายสร้างสุขจังหวัดสตูล) 0 0.00 62,400.00
9 - 10 ส.ค. 66 การจัดงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 13 (เครือข่ายสร้างสุขจังหวัดระนอง) 0 0.00 53,200.00
9 - 10 ส.ค. 66 การจัดงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 13 (เครือข่ายสร้างสุขจังหวัดภูเก็ต) 0 0.00 20,000.00
9 - 10 ส.ค. 66 การจัดงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 13 (เครือข่ายสร้างสุขจังหวัดตรัง) 0 0.00 36,725.00
18 ส.ค. 66 การประชุมสรุปข้อเสนอที่ได้จากงานสมัชชาสร้างสุขระดับจังหวัดและแนวทางการขับเคลื่อนต่อ 0 0.00 56,532.00
21 - 22 ส.ค. 66 เวทีแรกพบเพื่อนใหม่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 0 0.00 19,860.00
21 ส.ค. 66 การประชุมสรุปโครงการการยกระดับนโยบายสาธารณะสู่เป้าหมายภาคใต้แห่งความสุขจังหวัดสตูล 0 0.00 5,500.00
9 พ.ย. 66 งานสร้างสุขจังหวัดตรัง เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน ปี 2566 0 0.00 85,644.00
6 หนุนเสริมกระบวนการขับเคลื่อนข้อเสนอข้อเสนอเชิงนโยบาย 4 ประเด็นภาคใต้ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 105 250,000.00 26 344,754.00
27 ม.ค. 66 ประชุมจัดทำกรอบ Mapping ข้อเสนอเชิงนโยบายงานสร้างสุขภาคใต้ 0 0.00 5,305.00
1 ก.พ. 66 - 31 ส.ค. 66 การสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายงานสร้างสุขภาคใต้ ตั้งแต่ ปี 2559-2564 5 50,000.00 -
17 - 19 ก.พ. 66 ประชุมเชิงปฏิบัติการการสังเคราะห์ Mapping ข้อเสนอเชิงนโยบายงานสร้างสุข (ม.วลัยลักษณ์) 0 0.00 37,615.00
22 - 23 มี.ค. 66 ประชุมจัดทำร่าง Road Map ข้อเสนอเชิงนโยบายงานสร้างสุขภาคใต้ (สนส.) 0 0.00 25,829.00
22 - 28 มี.ค. 66 การประชุมจัดทำร่าง Roadmap ข้อเสนอเชิงนโยบายงานสร้างสุขภาคใต้ 0 0.00 25,829.00
1 เม.ย. 66 - 31 ส.ค. 66 สนับสนุนกระบวนการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายภาคใต้ จำนวน 4 ประเด็น 100 200,000.00 -
29 - 30 เม.ย. 66 ประชุมจัดทำ Road Map ข้อเสนอเชิงนโยบายงานสร้างสุขภาคใต้ 4 ประเด็น 0 0.00 7,125.00
29 - 30 เม.ย. 66 การประชุมจัดทำ Roadmap ข้อเสนอเชิงนโยบายงานสมัชชาสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 13 (ประเด็นความมั่นคงทางมนุษย์ ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร และประเด็นความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)) 0 0.00 9,500.00
9 พ.ค. 66 การประชุมจัดทำข้อมูลสถานการณ์ประเด็นความมั่นคงทางสุขภาพ 0 0.00 2,700.00
15 - 17 พ.ค. 66 ประชุมจัดทำข้อมูล Roadmap ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร ข้อเสนอเชิงนโยบายงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 13 0 0.00 -
17 พ.ค. 66 การประชุมทบทวนข้อมูลสถานการณ์ประเด็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้อเสนอเชิงนโยบายงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 13 0 0.00 14,080.00
21 พ.ค. 66 การประชุมจัดทำ Roadmap ข้อเสนอเชิงนโยบายงานสมัชชาสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 13 ประเด็นความมั่นคงทางสุขภาพจังหวัดระนองและจังหวัดนครศรีธรรมราช 0 0.00 6,845.00
21 พ.ค. 66 ประชุมจัดทำ Roadmap ข้อเสนอเชิงนโยบายงานสมัชชาสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 13 ประเด็นความมั่นคงทางสุขภาพ 0 0.00 -
26 - 31 พ.ค. 66 ประชุมทีมวิชาการจัดทำข้อมูลประเด็นความมั่นคงทางมนุษย์ 0 0.00 20,925.00
6 มิ.ย. 66 การประชุมเพื่อออกแบบกระบวนการห้องย่อยประเด็นความมั่นคงทางทรัพยากรในงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 13 การเลือกประเด็นขับเคลื่อน การจัดทำเอกสารนำเข้า รวมทั้งการจัดเตรียมเวทีร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 0 0.00 7,440.00
11 มิ.ย. 66 การประชุมติดตามงานประเด็นความมั่นคงทางทรัพยากรพื้นที่รูปธรรมความสำเร็จมะรุ่ยและเกาะลันตา 0 0.00 4,500.00
13 มิ.ย. 66 การประชุมเตรียมห้องย่อยประเด็นสุขภาพเรื่องกลไกกองทุนเพื่อนำเข้างานสร้างสุขภาคใต้ 0 0.00 4,900.00
15 - 16 มิ.ย. 66 การประชุมถอดบทเรียนพื้นที่ประเด็นความมั่นคงทางมนุษย์ 0 0.00 7,870.00
16 มิ.ย. 66 การประชุมถอดบทเรียนพื้นที่ประเด็นความมั่นคงทางมนุษย์ 0 0.00 2,400.00
29 มิ.ย. 66 การประชุมทีมวิชาการการเตรียมเอกสารนำเข้าประเด็นความมั่นคงทางมนุษย์ (Online) 0 0.00 900.00
1 ก.ค. 66 การประชุมเตรียมงห้องย่อยประเด็นความมั่นคงทางอาหาร 0 0.00 3,100.00
4 ก.ค. 66 การประชุมจัดเตรียมห้องย่อยและจัดทำกำหนดการประเด็นความมั่นคงทางมนุษย์ในงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 13 0 0.00 5,202.00
4 ก.ค. 66 การประชุมเตรียมห้องย่อยประเด็นความมั่นคงทางมนุษย์ เรื่อง "การรองรับสังคมสูงวัย" (Online) 0 0.00 5,600.00
9 ก.ค. 66 การประชุมเตรียมงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 13 "งานสื่อสารและห้องย่อยประเด็นความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" 0 0.00 10,900.00
11 ก.ค. 66 การประชุมเตรียมจัดทำเอกสารนำเข้าห้องย่อยประเด็นความมั่นคงทางอาหารในงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 13 0 0.00 8,820.00
13 ก.ค. 66 การประชุมเครือข่ายห้องย่อยประเด็นความมั่นคงทางอาหารเพื่อจัดทำเอกสารนำเข้างานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 13 0 0.00 8,770.00
15 - 16 ก.ค. 66 การประชุมเตรียมจัดทำเอกสารนำเข้าห้องย่อยประเด็นความมั่นคงทางอาหารในงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 13 0 0.00 6,900.00
20 ก.ค. 66 การประชุมเตรียมห้องย่อยประเด็นความมั่นคงทางสุขภาพในงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 13 0 0.00 18,036.00
28 - 31 ก.ค. 66 การปจระชุมเตรียมงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 13 (จัดทำเอกสารนำเข้า 4 ประเด็น) 0 0.00 56,348.00
22 ก.ย. 66 การประชุมขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายประเด็นระบบอาหารและโภชนาการจังหวัดปัตตานี 0 0.00 37,315.00
7 ประชาสัมพันธ์งานสื่อสารสาธารณะ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 50,000.00 3 62,422.00
1 มี.ค. 66 - 30 พ.ย. 66 จัดทำสื่อเผยแพร่งานสร้างสุขภาคใต้ 0 50,000.00 -
18 มี.ค. 66 ประชุมจัดทำสื่อกระบวนการงานสร้างสุขภาคใต้ 0 0.00 5,797.00
3 เม.ย. 66 - 3 มิ.ย. 66 ค่าจ้างทำสื่อนโยบายสาธารณะประเด็นความมั่นคงทางมนุษย์ 0 0.00 30,000.00
3 เม.ย. 66 - 3 มิ.ย. 66 จัดจ้างทำสื่อนโยบายสาธารณะประเด็นความมั่นคงทางมนุษย์ 0 0.00 -
23 - 24 มิ.ย. 66 กิจกรรมลงพื้นที่ถ่ายทำวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์งานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 13 0 0.00 26,625.00
8 ค่าตรวจบัญชีโครงการ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 40,000.00 2 20,000.00
1 ธ.ค. 65 - 30 พ.ย. 66 ค่ารับรองการเงินและบัญชี 0 40,000.00 10,000.00
18 เม.ย. 66 ค่าจ้างตรวจบัญชีโครงการ งวดที่ 1 0 0.00 10,000.00
9 จัดพิมพ์หนังสือและเอกสารนำเข้าในงานสมัชชาสร้างสุขภาคใต้ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 180,000.00 0 0.00
1 ก.ค. 66 - 30 พ.ย. 66 จัดพิมพ์หนังสือ 0 180,000.00 -
10 การขยายผลและยกระดับข้อเสนอเชิงนโยบายใน 14 จังหวัด และภาคใต้ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 158,826.00 2 16,140.00
21 ส.ค. 66 - 30 พ.ย. 66 การยกระดับข้อเสนอเชิงนโยบายสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 0 158,826.00 -
2 ก.ย. 66 เวทีขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะสู่ปฏิบัติการทางสังคม : สวัสดิการหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัยชายแดนใต้ 0 0.00 5,161.00
23 - 24 ก.ย. 66 การประชุมสรุปงานโครงการการยกระดับนโยบายสาธารณะสู่เป้าหมายภาคใต้แห่งความสุข 0 0.00 10,979.00

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2566 11:06 น.