สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
ภายใต้โครงการ ประเด็นความมั่นคงทางมนุษย์
ภายใต้องค์กร สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.)
รหัสโครงการ 65-00336
วันที่อนุมัติ 1 พฤษภาคม 2022
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 พฤษภาคม 2022 - 31 ตุลาคม 2023
งบประมาณ 150,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ สสอ.เกาะลันตา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววิริยา ตุลารักษ์
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 0818952171
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ wiriya89@hotmail.com
พี่เลี้ยงโครงการ นางสาวซูวารี มอซู
พื้นที่ดำเนินการ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
ละติจูด-ลองจิจูด 7.624027,99.080531place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 150,000.00
รวมงบประมาณ 150,000.00
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1.ยกระดับขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะใน 4 ประเด็นหลัก (ความมั่นคงทางมนุษย์)

 

2 2.สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการกลไก(พชอ.กับกองทุน)

 

stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 18
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
กองทุนหลักประกันสุขภาพ 6 กองทุน 18 -
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณพ.ค. 65มิ.ย. 65ก.ค. 65ส.ค. 65ก.ย. 65ต.ค. 65พ.ย. 65ธ.ค. 65ม.ค. 66ก.พ. 66มี.ค. 66เม.ย. 66พ.ค. 66มิ.ย. 66ก.ค. 66ส.ค. 66ก.ย. 66ต.ค. 66
1 พชอ.เกาะลันตา(27 ธ.ค. 2022-27 ธ.ค. 2022) 148,950.00                                    
รวม 148,950.00
1 พชอ.เกาะลันตา กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 149 148,950.00 7 140,301.00
27 ธ.ค. 65 กิจกรรมที่ 1. สนับสนุนการประชุม ชี้แจงคณะทำงาน 13 11,990.00 13,768.00
2 - 3 ก.พ. 66 กิจกรรมที่ 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกองทุน 20 43,020.00 40,170.00
21 ก.พ. 66 กิจกรรมที่ 3. ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการแผน พชอ. 37 10,050.00 9,110.00
7 - 8 มี.ค. 66 กิจกรรมที่ 4. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโครงการ 23 40,190.00 31,600.00
15 มี.ค. 66 กิจกรรมที่ 5. ประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผล 16 6,120.00 8,225.00
15 มิ.ย. 66 กิจกรรมที่ 6.ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามรายงานผลและประเมินคุณค่าโครงการ 22 20,290.00 17,730.00
21 ส.ค. 66 กิจกรรมที่ 7. ประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผล 18 17,290.00 19,698.00

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2022 10:01 น.