สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

กิจกรรมที่ 6.ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามรายงานผลและประเมินคุณค่าโครงการ21 กรกฎาคม 2566
21
กรกฎาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย wiriya
circle
วัตถุประสงค์

-เกิดความรู้และนวัตกรรมสุขภาพ - เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสภาพแวดล้อม - เกิดผลกระทบเชิงบวกและนโยบาย - เกิดกระบวนการในชุมชน

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามรายงานผลและประเมินคุณค่าโครงการ โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ พชอ.เกาะลันตา จ.กระบี่
วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมมุกวารี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะลันตา
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน 09.00-09.30 น.เปิดการประชุม รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามโครงการ 09.30-10.30 น. ทบทวนการใช้เว็บกองทุนตำบล
เมนูการติดตามรายงานผลโครงการ 10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 10.45-12.00 น. การรายงานผลโครงการ รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) ที่เกิดขึ้นจริง การแนบไฟล์ภาพ ไฟล์เอกสาร 12.00-13.00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน 13.00-16.30 น. แบบประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นการคุณค่าที่เกิดจากโครงการในมิติต่อไปนี้ • ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมเชิงระบบสุขภาพชุมชน • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ • การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ • ผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะชุมชน • กระบวนการชุมชน • มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-ทำให้เกิดความรู้และนวัตกรรมสุขภาพ และเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 21 คน จากที่ตั้งไว้ 22 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงาน 2 คน  เจ้าหน้าที่กองทุน 4 คน ผู้เข้าประชุม 12 คน วิทยากร 3  คน

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่