สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
27 ธ.ค. 65 กิจกรรมที่ 1. สนับสนุนการประชุม ชี้แจงคณะทำงาน 13 11,990.00 13,768.00
2 - 3 ก.พ. 66 กิจกรรมที่ 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกองทุน 20 43,020.00 40,170.00
21 ก.พ. 66 กิจกรรมที่ 3. ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการแผน พชอ. 37 10,050.00 9,110.00
7 - 8 มี.ค. 66 กิจกรรมที่ 4. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโครงการ 23 40,190.00 31,600.00
15 มี.ค. 66 กิจกรรมที่ 5. ประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผล 16 6,120.00 8,225.00
15 มิ.ย. 66 กิจกรรมที่ 6.ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามรายงานผลและประเมินคุณค่าโครงการ 22 20,290.00 17,730.00
21 ส.ค. 66 กิจกรรมที่ 7. ประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผล 18 17,290.00 19,698.00
รวม 149 148,950.00 7 140,301.00