สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

กิจกรรมที่ 1. สนับสนุนการประชุม ชี้แจงคณะทำงาน27 ธันวาคม 2565
27
ธันวาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย wiriya
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อบูรณาการกลไก และยกระดับการขับเคลื่อนนโยบาย

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

สรุปผลการประชุม กลุ่มเป้าหมาย 6 กองทุนที่เข้าร่วม เข้าใจรายละเอียด(วัตถุประสงค์และกิจกรรม)โครงการ รับทราบถึงการนำเว็บกองทุนตำบล มาใช้บริหารแผนงาน/โครงการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุน  ที่ประชุมได้สรรหาคณะทำงานโครงการจำนวน 7 คน จากเจ้าหน้าที่กองทุน 6 คน และจาก สสอ. 1 คน เพื่อดำเนินงานตามโครงการในกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานดังนี้ 1).นายประดิษฐ์  สันหวา  2).นายปรีชา  ห้วยลึก  3).นางสาวศิริรัตน์  หวังผล  4).นายวินัย  เชนรัตน์  5).นายยงยุทธ์  ผิวดี  6). นายสมโภชน์  สุภาพ  และ 7).นางสาววิริยา  ตุลารักษ์  เป็นผู้บริหารโครงการ  ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงาน และมีความเห็นให้รีบดำเนินงานตามแผนโดยเร็วเพื่อให้ทันทำแผน และโครงการภายในช่วงเวลาที่งบกองทุนยังมีอยู่ ที่ประชุมได้เรียนรู้เว็บไซต์กองทุน การใช้งานเมนูต่างๆ โดยเฉพาะการทำแผน การทำโครงการ การติดตามและประเมินคุณค่าโครงการ  ที่ประชุมสรุปโดยประธานที่ประชุม เห็นว่าเว็บไซต์นี้มีประโยชน์พอที่จะช่วยให้การบริหารกองทุนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  และเปิดให้มีการซักถามข้อสงสัย ปิดประชุมเวลา 15.30 น

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  1. ได้ความร่วมมือและเข้าใจแผนการดำเนินงานโครงการเพื่อพัฒนากลไกสุขภาพระดับตำบล/อำเภอ/จังหวัด
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 13 คน จากที่ตั้งไว้ 13 คน
ประกอบด้วย

ผู้แทนกองทุนฯ 6 กองทุน= 6 คน ผู้แทน  พชอ.  4  คน คณะทำงานปฏิบัติการ  3  คน

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่