สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

กิจกรรมที่ 3. ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการแผน พชอ.21 กุมภาพันธ์ 2566
21
กุมภาพันธ์ 2566รายงานจากพื้นที่ โดย wiriya
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อบูรณาการแผน พชอ.เกาะลันตา  ที่สอดคล้องกับแผนกองทุนตำบล

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

กำหนดการ ประชุมจัดเชิงปฏิบัติการบูรณาการทำแผน พชอ.
โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ พชอ.เกาะลันตา จ.กระบี่
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30-16.00 น.  ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะลันตา 08.30-09.000  ลงทะเบียน 9.00-10.30 น.  เปิดการประชุม…..รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามโครงการ 10.30-10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 10.45-12.00 น.  การใช้เว็บกองทุนตำบล และการสร้างแผนอำเภอ(พชอ.) ในระบบเว็บกองทุนฯ 12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 13.00 -14.30 น.  การประสานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแผน พชอ.
14.30 -14.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 14.45 -16.00 น.  อภิปรายผลการบูรณาการแผน ถาม-ตอบ และ AAR ของคณะทำงาน

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้แผนบูรณาการ พชอ.เกาะลันตา  ที่สอดคล้องกับแผนกองทุนตำบล

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 18 คน จากที่ตั้งไว้ 37 คน
ประกอบด้วย

เจ้าหน้าที่กองทุน 1คน /กองทุน=3 ผู้แทนกรรมการ พชอ. =4 รพสต. 7 คน/รพช. 1 คน = 8 คณะทำงาน 2 คน วิทยากรบูรณาการแผน 1 คน

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่