สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

กิจกรรมที่ 5. ประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผล20 กรกฎาคม 2566
20
กรกฎาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย wiriya
circle
วัตถุประสงค์

ประเมินความก้าวหน้า สรุปรายงานผลต่อ กลไก พชอ.

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

กำหนดการประชุมติดตามประเมินผลความก้าวหน้า โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ พชอ.เกาะลันตา จ.กระบี่
วันที่ 20 กรกฎาคม 2566  เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมมุกวารี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะลันตา
13.00-13.15 น. ลงทะเบียน 13.15-14.45 น. รายงานความก้าวหน้า ผลผลิต ผลลัพธ์การขับเคลื่อนโครงการ โดยคณะทำงาน ดังนี้
1. จำนวนพี่เลี้ยงกองทุนที่ได้พัฒนา
2. จำนวนกองทุนที่ได้พัฒนามีแผนงาน,มีโครงการผ่านเว็บ
3. จำนวนโครงการที่พัฒนา
4. จำนวนโครงการที่รับอนุมัติ
5. จำนวนโครงการ/งบประมาณ ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ พชอ. 14.45-15.00 น.พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 15.00-16.00 น.ถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการ 1. จุดแข็ง/ ปัจจัยความสำเร็จของพื้นที่ในการดำเนินงาน 2. ปัญหา/ อุปสรรคจากการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ 3. ข้อเสนอเชิงนโยบาย 16.00-16.30 น. รายงานแผนการทำงานช่วงต่อไปของโครงการ

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เพื่อติดตามประเมินความก้าวหน้า สรุปรายงานผลต่อ กลไก พชอ.

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 25 คน จากที่ตั้งไว้ 16 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงาน 5 คน  เจ้าหน้าที่กองทุน  4 คน  ผู้เข้าประชุม 16 คน

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

เจ้าหน้าที่กองทุนไม่ได้บันทึกข้อมูลการดำเนินงานในเวปไซต์กองทุนตำบล

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่